eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli do obiektów IMGW PIB z podziałem na 4 częściOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli do obiektów IMGW PIB z podziałem na 4 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000080507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podleśna 61

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-673

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 781 774 100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malgorzata.kajak@imgw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://imgw.eb2b.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Hydrologia,Meteorologia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli do obiektów IMGW PIB z podziałem na 4 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50e5d8a5-a07d-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080907

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://imgw.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://imgw.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej eB2B,
dostępnej pod adresem strony Internetowej prowadzonego postępowania, tj.https://imgw.eb2b.com.pl.
2. Udział w postępowaniu wymaga posiadania przez Wykonawcę konta na platformie.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z platformy, w tym dotyczące wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej, określa regulamin platformy dostępny pod adresem strony internetowej, wskazanym w ust. 1.
4. Zamawiający dopuszcza sporządzanie i przesyłanie plików w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. w
przepisach rozporządzenia RM z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych –
w szczególności w formatach: „.pdf”,
„.doc”, „.docx”, „.rtf”, „.odt.” lub „.xades”. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie „.pdf”.
5. Za datę wpływu (przekazania) ofert, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania na platformie.
6. Informacja na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych: 1) szyfrowanie za pomocą protokołu
TLS; 2) formularze są dostępne w formacie HTML z kodowaniem UTF-8; 3) wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane są
zapisywane z dokładnością, co do setnej części sekundy; 4) pliki z
dokumentami elektronicznymi składającymi się na ofertę wczytane przez Wykonawcę na platformę i zapisane, są widoczne na platformie jako zaszyfrowane, a otwarcie tych plików staje się możliwe dopiero po ich odszyfrowaniu przez Zamawiającego po
upływie terminu otwarcia ofert; 5) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi przypiętą do dokumentu
elektronicznego datę oraz dokładny czas (w formacie hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data
przesłania”.
7. Wykonawca ma obowiązek komunikować się z Zamawiającym wyłącznie w sposób określony w Rozdziale X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO zawarta jest w Załączniku nr 9 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna RODO zawarta jest w Załączniku nr 9 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP-262-2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli oraz
napełnianiem butli własnych do lokalizacji w Warszawie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla
części nr 1 zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24100000-5 - Gazy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następującego kryterium oceny ofert:
cena - waga 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli do lokalizacji w Gdyni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24100000-5 - Gazy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji jest dostawa gazów do lokalizacji w Gdyni na warunkach i w zakresie
określonych w dokumentach zamówienia dotyczących części nr 2 zamówienia, w szczególności w Opisie przedmiotu
zamówienia, Formularzu Oferty, Formularzu Rzeczowo-Cenowym oraz Wzorze umowy.
Wykorzystanie uprawnień z zakresu prawa opcji będzie uzależnione wyłącznie od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie
przysługuje roszczenie z tytułu niezrealizowania zamówienia określonego w ramach prawa opcji.
Wartość opcji zostanie obliczona przez Wykonawcę na podstawie Formularza rzeczowo-cenowego i zaoferowana przez
Wykonawcę w Formularzu oferty.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następującego kryterium oceny ofert:
cena - waga 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę wodoru wraz z dzierżawą wiązek butli do lokalizacji w Łebie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1C do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24100000-5 - Gazy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następującego kryterium oceny ofert:
cena - waga 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4 zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę ciekłego azotu do lokalizacji w Gdyni
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1D do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4 zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24100000-5 - Gazy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona wyboru
najkorzystniejszej oferty na podstawie następującego kryterium oceny ofert: cena - waga 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, tj.:
1) w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy:
a) Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę częściową,
albo
b) Oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
przy czym formularz tych oświadczeń stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;
art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego;
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na
celu zakłócenie konkurencji;
art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;
przy czym formularz tych oświadczeń stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria
Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą, zostanie sporządzona na
podstawie Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8A, 8B, 8C i 8D do SWZ - odpowiednio do części, na jaką
Wykonawca składa ofertę.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień umowy zawartej z
Wykonawcą.
3. Wszelkie zmiany treści zawartej umowy będą wymagać zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Przewidziana w ust. 2 możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy obejmuje w szczególności sytuacje
określone w § 12-14 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8A, 8B, 8C i 8D do SWZ odpowiednio dla części
nr 1, 2, 3 i 4 zamówienia.
5. Każda ze stron będzie mogła wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Propozycja ta
będzie musiała wyraźnie wskazywać konkretne okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian, a o ile to właściwe,
zawierać także dowody na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okoliczności.
6. Zmiany postanowień zawartej umowy nie mogą doprowadzić do naruszenia art. 454 i 455 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem strony internetowej prowadzonego postępowania, wskazanym w Rozdziale I, tj. https://imgw.eb2b.com.pl przy użyciu zakładki pn.: „Złóż ofertę

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot zamówienia w każdej części zamówienia należy realizować w okresie 24 miesięcy, licząc od dnia zawarcia
umowy, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym kwota całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie
zawartej umowy, będzie równa kwocie maksymalnego łącznego wynagrodzenia umownego (odpowiadającej wartości
oferty).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.