eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Inowrocław › Świadczenie usług komunalnych w zakresie odbioru, transportu, przyjęcia, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenów Ośrodka Sportu i Rekreacji w InowrocławiuOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług komunalnych w zakresie odbioru, transportu, przyjęcia, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Inowrocław - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000329881

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: aleja Niepodległości 4

1.5.2.) Miejscowość: Inowrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@osir.inowroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.inowroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

W zakresie kultury fizycznej, w tym sportu i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzen sportowych oraz prowadzenia targowisk i parkingów.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług komunalnych w zakresie odbioru, transportu, przyjęcia, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-905609f0-a2c8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080834

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035518/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz najem kontenera i pojemników z terenów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, od 1.3.23 r. do 31.8.23 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://osir-inowroclaw.samorzady.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://osir-inowroclaw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające prace na platformie zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf ; oraz określone również w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Tak

3.9.) Sposób dostępu do narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych: nie dotyczy

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określone w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): określone w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2311.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przewidywaną ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania z podziałem na frakcje i obiekty Zamawiającego, wykaz pojemników, wymaganą liczba wywozów określają załączniki nr 1, 2 do SWZ.m.in.
II. Z podziałem na 2 grupy rodzajowe

Grupa 1
Usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych (zwanych dalej odpadami) z terenów (nieruchomości) należących do Miasta Inowrocławia, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, który obejmuje:

1. Odpady komunalne: selektywne, niesegregowane (zmieszane)
Lp.
Rodzaje odpadów
odbieranych z terenów nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy
Kod odpadu
1
Opakowania z papieru i tektury/Papier i tektura (kolor pojemnika niebieski)
15 01 01/20 01 01
2
Opakowania z tworzyw sztucznych/Tworzywa sztuczne (kolor pojemnika żółty)
15 01 02/20 01 39
3
Opakowania ze szkła/ Szkło (kolor pojemnika zielony)
15 01 07/20 01 02
4
Odpady ulegające biodegradacji (kolor pojemnika brązowy)
20 02 01
5
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kolor pojemnika czarny)
20 03 01

2. Załącznik nr 2 wskazuje obiekt, rodzaj kontenera i pojemników oraz frakcję wraz z częstotliwością odbioru odpadów komunalnych: niesegregowanych (zmieszanych) i gromadzonych selektywnie.


Grupa 2
Usługa najmu kontenera i pojemników od Wykonawcy, celem selektywnego zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenów (nieruchomości) należących do Miasta Inowrocławia, na którym nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, tj.:
1. kontenera [SPW – 10] o pojemności (10000 dm3) w ilości jednej sztuki z terenu Giełdy – Bazar przy ul. Krzymińskiego w Inowrocławiu,
2. pojemnika [PA – 1,1] o pojemności (1100 dm3) w ilości dwóch sztuk z terenu Zespołu Obiektów Sportowych Nr 3 wraz z zapleczem socjalno-noclegowym przy ul. Rakowicza 93 w Inowrocławiu.


III. Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w Części I Grupie 1 od Zleceniodawcy i odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00.
2. Zapewnienia odpowiedniej ilości sprzętu oraz personelu w celu terminowego i należytego wykonywania przedmiotu umowy.
3. Wykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych w taki sposób, aby nie utrudniać ruchu samochodowego.
4. Zapewnienia załadunku odpadów tak, aby zapobiegać ich rozsypaniu lub wyciekowi. W przypadku rozsypania, wycieku cieczy z komory pojazdu, pojemnika lub kontenera, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia skutków zaistniałych zdarzeń i naprawienia szkód nimi wywołanych.
5. W ramach realizacji umowy nie łączenia transportu odpadów komunalnych (zmieszanych i selektywnych) pochodzących z innych źródeł niż wynikających z umowy zawartej ze Zleceniodawcą.
6. Wykonywania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym standardem sanitarnym oraz prawem ochrony środowiska i innymi przepisami szczegółowymi.
7. Ustawienia kontenera i pojemników po ich opróżnieniu na miejsce, z którego zostały zabrane.
8. Naprawy albo zakupu nowego kontenera lub pojemników na swój koszt w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia kontenera lub pojemników na odpady w toku realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.
9. Wymiany kontenera i pojemnika w przypadku jego zużycia, w wyniku normalnego użytkowania.
10. Odbioru odpadów komunalnych ze wskazanych miejsc, określonych w Załączniku nr 2 do umowy, który będzie potwierdzony przez obie Strony „potwierdzeniem wywozu”.
11. Dostarczenia i ustawienia kontenera i pojemników na terenie określonym w Części I Grupie 2 do dnia 1 marca 2023 r.
12. Odbioru kontenera i pojemników po zakończeniu umowy z terenu określonego w Części I Grupie 2 do dnia 31 sierpnia 2023 r.
13. Przekazania Zleceniodawcy harmonogramu odbioru odpadów komunalnych do 20 dnia każdego miesiąca z uwzględnieniem częstotliwości wywozu i ich przyjęcia, wskazanego w Załączniku nr 2 do umowy, w okresie jej obowiązywania, na następny miesiąc.
14. Dysponowania bazą magazynowo-transportową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.
16. Posiadania wymaganych prawem wpisów, a przede wszystkim wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Inowrocławia wynikającego z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. Poz. 2519).
17. Posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na transport odpadów lub równoważny dokument potwierdzający posiadanie wymaganych uprawnień, zezwolenia na przetwarzanie odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. Poz. 699 z póź. zm.).

IV. Przedmiot zamówienia winien być realizowany przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa w szczególności, t.j.:
- ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z poźn.zm.),
- ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360),
- ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. Poz. 2519),
- ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. Poz. 699 z póź. zm.),
- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn.zm.),
- uchwałę nr XXII/233/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 726),
- uchwałę nr XXII/234/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 1850),
- uchwałę nr XXII/236/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. Poz. 1852),
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
- ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).

2. W zakres zamówienia wchodzi:
1) odbiór i zagospodarowanie z obiektów wymienionych w ust. 1 odpadów komunalnych: zmieszanych oraz zbieranych selektywnie: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów ulegających biodegradacji
2) wynajem:
a) kontenera o pojemności 10 000 dm3 (SPW-10) przeznaczonego na teren Giełdy – Bazaru przy ul. Krzymińskiego 4a;
b) 2 pojemników o pojemności 1100 dm3 (PA-1,1) przeznaczonego na teren Zespołu Obiektów Sportowych Nr 3 wraz z zapleczem socjalno-noclegowym przy ul. Rakowicza 93.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium ceny oraz inne kryteria

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów, tj. posiadanie:
a) ważnego wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, z późn. zm);
b) ważnego wpisu do rejestru o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.), jako transportującego odpady,
c) ważnego zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), - wydaną dla nieruchomości, na której będzie prowadzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz dla bazy magazynowo - transportowej (w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów);
2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
a) posiadanie wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
b) utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów i urządzeń do ich odbierania;
c) spełnienie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów;
d) zapewnienie odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122).

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w art. 118 – 123 ustawy Pzp. Podmiot na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełni warunki udziału.

4. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe (aktualne na dzień złożenia) składane na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp) przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) w celu potwierdzenia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego samego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Wskazane dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
4. Uzupełnienia lub wyjaśnienia podmiotowych środków dowodowych,
1) jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
- oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
- zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania;
2) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonego oświadczenia lub podmiotowych środków dowodowych;
3) jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenia lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Podmiotowe środki dowodowe (aktualne na dzień złożenia) składane na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp) przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

2) w celu potwierdzenia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego samego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Wskazane dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

4. Uzupełnienia lub wyjaśnienia podmiotowych środków dowodowych,
1) jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
- oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
- zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania;
2) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonego oświadczenia lub podmiotowych środków dowodowych;
3) jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenia lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Nie dopuszcza składania ofert częściowych;
i tym samym, zamawiający nie wskazuje ich opisu, nie wskazuje również liczby części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu, oraz nie wskazuje kryteriów lub zasad, mających zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostałyby udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczba części.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane zapisy umowy zawarte zostały w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmniejszenie lub zwiększenia zakresu świadczonych usług w przypadku:
a) zmian regulaminu utrzymania czystości i porządku, zmian organizacyjnych w strukturze jednostki zamawiającego, zmian przepisów prawa;
b) wyłączenia obiektów Zamawiającego lub ich włączenia;
c)konieczności realizacji dodatkowych czynności, które okazały się niezbędne do prawidłowego wykonania usług – z jednoczesnym zapewnieniem przez wykonawcę dodatkowego personelu/narzędzi/sprzętu, w liczbie niezbędnej do prawidłowego wykonania zwiększonego zakresu usług;
2) zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:
a) zmiany wysokości maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy określonego w umowie uzasadnionej zmianami w budżecie Zamawiającego;
b zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług w stosunku do stawek obowiązujących w chwili zawarcia umowy. Zmiana wynagrodzeń w tym przypadku dotyczyć będzie wyłącznie niezrealizowanej części umowy.
3) zmian spowodowanych stanem siły wyższej.
3. Każda ze stron umowy może zawnioskować o jej zmianę; w celu dokonania zmiany strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.
4. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,
3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub postanowień umowy.
5. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga strona jest zobowiązana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego;
przede wszystkim druga strona może:
1) zaakceptować wniosek o zmianę,
2) wezwać stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem tego wezwania,
3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
4) odrzucić wniosek o zmianę; odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie.
6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Z negocjacji treści zmiany umowy strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg spotkania i jego ustalenia.
8. W przypadku sporu pomiędzy stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadność jej dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących postawą do zmiany na realizację umowy – strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień; ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego.
9. Zmiany związane z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana: rachunku bankowego, zmiana osób do kontaktu oraz numerów telefonów, danych teleadresowych) nie stanowią istotnej zmiany umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://osir-inowroclaw.samorzady.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.