eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Końskowola › Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Końskowola, Gmina KońskowolaOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Końskowola, Gmina Końskowola

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Końskowola

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019661

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pożowska

1.5.2.) Miejscowość: Końskowola

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-130

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@konskowola.info.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Końskowola, Gmina Końskowola

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42f39e90-a2f6-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080694

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004801/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Końskowola

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina-konskowola.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej https://gmina-konskowola.ezamawiajacy.pl, zakładka Korespondencja. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie na adres e-mail: zamowienia@konskowola.info.pl”. 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 tj.).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału;
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Urzędu Gminy Końskowola; https://gmina-konskowola.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. 11. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
12. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
13. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Końskowola, Końskowola, ul. Pożowska 3a, tel. 81 881 62 01, ugkonskowola@post.pl jest Wójt Gminy Końskowola.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Końskowola jest Roman Maruszak, tel. 81 881 62 01, kontakt e- mail: iodo@konskowola.info.pl
3. Podstawę prawną do przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji celu, jakim jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Końskowola, Gmina Końskowola”, znak: ZP.271.1.3.2023
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy pzp. Dane mogą być przekazane innym podmiotom publicznym, które z mocy przepisów prawa mają do tego uprawnienie.
5. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:
 dostępu do treści danych - art. 15 RODO*,
 ich sprostowania - art. 16 RODO**
 do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO***

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 5. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:
 dostępu do treści danych - art. 15 RODO*,
 ich sprostowania - art. 16 RODO**
 do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO***
6. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 usunięcia danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e,
 prawo do przenoszenia danych wynikające z art. 20 RODO,
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na fakt, że podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z Pzp, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają w Pzp,
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu.
11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których dane te są przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz czas niezbędny do zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej, praw innej lub innych osób fizycznych i prawnych, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
12. Ma Pani/Pan możliwość wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Urząd Gminy Końskowola w związku z realizacją zamówienia publicznego w siedzibie urzędu.
Wyjaśnienia
*W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
**prawo do sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa cmentarza komunalnego w Końskowoli wraz z kolumbarium i budynkiem zaplecza gospodarczego oraz infrastruktura zewnętrzną.
Zakres rzeczowo finansowy obejmuje:
- budowę kolumbariów w ilości 180 szt. (nisze w ogrodzeniu)
- budowę budynku gospodarczego o kubaturze 320m2 wraz z
- budowę ogrodzenia
- budowę powierzchni utwardzonych, (tj. alejek, chodników, parkingu z 82 miejscami postojowymi, budowę oświetlenia, nasadzenie zieleni urządzonej)
- przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, zjazd na działkę, punkty ujęć wody.
UWAGA:
Zakres projektowy obejmuje większy zakres robót aniżeli zakres objęty niniejszym postępowaniem. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zakres wskazany w niniejszej SWZ oraz szczegółowo oznaczony na rysunku: zakres zamówienia-rysunek znajdujący się w załączniku nr 1 do SWZ.

BUDYNEK ZAPLECZA GOSPODARCZEGO
Budynek zaplecza gospodarczego na planie prostokata, murowany, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia z dachem płaskim .
Pow. zabudowy - 110,48 m²
Pow. użytkowa - 80,93 m²
Kubatura - 320,00 m³
Wysokość - 3,30 m
Technologia realizacji tradycyjna.
- ławy fundamentowe, wylewane, żelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalą klasy A - IIIN, A - I wykonać wg rys. fundamentów.
- ściany fundamentowe - z bloczków betonowych gr. 24,0 cm.
- izolacja spód fundamentów – folia 2xPE gr.0,3 mm
- izolacja pionowa fundamentów i ścian fundamentowych – w technologii Izohan.
- ściany zewnętrzne parteru – gazobeton 24 cm + styropian 15 cm
- ściany wewn. - gazobeton gr. 24 cm i 12 cm.
- ściany działowe – gazobeton gr.12 cm.
- dach płaski ( strop Technobeton) ze spadkami klinowymi z wełny mineralnej
- pokrycie dachu – papa termozgrzewalna x2
- nadproża wylewane żelbetowe lub systemowe
- wieńce monolityczne żelbetowe
- podciągi wylewane żelbetowe
- kanały wentylacyjne (wywiewne i nawiewne) systemowe
- kanały i kominy wyciągnięte ponad dach murowane z okładziną z cegły klinkierowej w kolorze jasny szary
- tynki wewnętrzne gipsowe
- posadzki: gres na kleju
- stolarka zewn. okienna i drzwiowa aluminiowa – wg. zestawienia
- brama garażowa – drewniana
- drzwi wewn. drewniane do toalet i w zabudowie z płyt HPL do wc – wg. zestawienia
- parapety wewn. – z konglomeratu
- parapety zewnętrzne blacha stalowa powlekana
- rynny i rury spustowe systemowe
- okno wyłazowe 90 x 90 cm w pom. dla niepełnosprawnych
- ściany zewnętrzne wykończone cegłą klinkierową w kolorze jasny szary i tynkiem mineralnym cienkowarstwowym
w kolorze białym - wg rys. elewacji.
Budynek zaplecza gospodarczego wyposażony będzie w następujące instalacje wewnętrzne:
- elektryczną
- wodociągową
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowej
- co (kocioł gazowy dwufunkcyjny)
Szczegółowe informacje dotyczące w/w instalacji (dobór, założone parametry techniczne oraz wartość mocy) zawierają poszczególne projekty branżowe.
KOLUMBARIUM
Wykonane z systemowych elementów prefabrykowanych żelbetowych na fundamentach wylewanych żelbetowych w formie:
muru (w ogrodzeniu)– o długości – 97,0 mb i o wys. 1,5 m – 42 szt. i 2,5 m- 32 szt. z okładziną z cegły klinkierowej w kolorze jasny szary i tynkowane pola w kolorze białym ( od strony parkingu), (od strony cmentarza) z okładziną granitową, czapki betonowe.
Razem ilość nisz – 180 szt.
kolumbariów wolnostojących – 81 szt. z okładziną granitową, czapki i obrzeża betonowe – ilość nisz – 972 szt.
Ilość nisz w kolumbariach razem – 1152 szt.
OGRODZENIE
w formie muru - z bloczka betonowego z okładziną - cegła klinkierowa jasnoszara oraz białe tynkowane ogrodzenie boczne – sztachety stalowe systemowe wys. 150 cm w kolorze czarnym, mocowane do słupków stalowych RK 60x60x3 mm i słupków murowanych o wym. 38x38 cm z cegły klinkierowej w kolorze jasno szary za pomocą trzpieni, na fundamentach żelbetowych
Fasada wejściowa – murowana z bloczków betonowych z okładziną z cegły klinkierowej w kolorze jasny szary oraz fragmentaryczne tynk cienkowarstwy w kolorze białym.
Brama wejściowa – stalowa z profila zamkniętego, malowana proszkowo w kolorze czarnym.
Instalacja elektryczna obejmuje budowę oświetlenia parkingu, oświetlenia oraz instalacje elektryczne wewnętrzne budynku zaplecza cmentarza.
UWAGA:
Budowa oświetlenia parkingu i cmentarza musi mieć możliwość pracy
z funkcjonującym w Gminie Końskowola systemem sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym - systemem City Touch, w szczególności dotyczy możliwości ściemniania lamp, wyłączania oświetlenia, , generowania raportów zużycia.
Roboty drogowe obejmują budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2532-L na działkę nr ewidencyjny 1825/3 do obsługi komunikacyjnej planowanego parkingu przy cmentarzu. Zjazd włącza się do drogi powiatowej.
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu oraz do wystąpienia o zgodę na zajęcia pasa drogowego do zarządcy drogi powiatowej na czas wykonywania zjazdu.
Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji zawarty jest w dokumentacji projektowej, na którą składa się: dokumenty formalne, projekt zagospodarowania terenu, dokumentacja geotechniczna, projekt zjazdu i parkingu, projekt architektoniczny, projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych, projekt przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji, projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych, przedmiary robót stanowiące załącznik nr 1 do SWZ. Szczegółowy zakres obowiązków stron zawarty jest także we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215400-1 - Roboty na cmentarzach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112714-3 - Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje kryterium:
1) Cena [C] 60% =60 pkt.
2) Gwarancja i rękojmia [G] 40%= 40 pkt.

2. Sposób obliczania punktów dla kryterium ceny :
Poszczególny ofertom zostaną przyznane punkty za cenę obliczone wg poniższego wzoru:

Cena oferty- max 60 pkt

C = cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto oferty badanej x 60 pkt
Sposób obliczania punktów dla kryterium rękojmia i gwarancja:

Rękojmia i gwarancja dotyczy wykonanych robót budowlanych oraz użytych materiałów. Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za długość okresu gwarancji i rękojmi z zastrzeżeniem że okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 m-cy.
Zamawiający informuje, iż poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za długość okresu rękojmi i gwarancji z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca wskaże okres rękojmi i gwarancji krótszy niż 60 m-cy, to jego oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu rękojmi i gwarancji to będzie to równoznaczne z zaoferowaniem okresu rękojmi i gwarancji 60 miesięcy i w takiej sytuacji Wykonawca nie otrzyma punktów w opisanym kryterium.
W zawartej umowie zostanie wpisany okres rękojmi i gwarancji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.
Punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu:
 60-66 miesięcy 0 pkt
 67-73 miesięcy 20 pkt
 74 -80 miesięcy 40 pkt

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Kryterium rękojmia i gwarancja oceniany będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji (wyrażonego w pełnych miesiącach).
Ostateczna ilość punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Łączna ilość punktów = C+G
Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia i gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
c. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże że:
 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum
2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

Zamawiający określa w następujący sposób spełnianie w/w warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek powyższy mogą spełniać łącznie.

d. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże że:

 Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie obiektów budowlanych lub zagospodarowanie terenów na cele publiczne (np. parki, zieleńce, place rekreacyjno-sportowe) o łącznej wartości co najmniej 2 000 000,00 zł każda
Przez roboty budowlane wykonane należy rozumieć:
1) roboty budowlane rozpoczęte i zakończone w ww. okresie,
2) roboty budowlane zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie

Doświadczenie może być zrealizowane w ramach jednego zadania lub w ramach kilku odrębnych inwestycji.


 Dysponowanie co najmniej jedną osobą, pełniącą funkcje Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej 3-letnim doświadczeniem jako kierownik budowy lub kierownik robót ww. branży liczonym od dnia uzyskania uprawnień.
 Dysponowanie co najmniej jedną osobą pełniącą funkcje kierownika robót branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 Dysponowanie co najmniej jedną osobą pełniącą funkcje kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 Dysponowanie co najmniej jedną osobą pełniącą funkcje kierownika robót branży drogowej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej

3. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351ze zm.) art. 12 ust. 1 ppkt. 2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.). Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania oraz treścią decyzji o nadaniu uprawnień.

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, na kwotę minimum 2 000 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

 Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

 Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8. Składana oferta powinna zawierać:
1) formularz Oferty -wg załącznika nr 2 do niniejszej SWZ;
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -wg załącznika nr 4 do SWZ;
Uwaga! wymóg złożenia oświadczeń dotyczy także podmiotu udostępniającego zasoby (wzór – załącznik nr 4a do SWZ) oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) pełnomocnictwo(a) –w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu rejestracyjnego– załącznik Wykonawcy;
4) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik wykonawcy
5) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ
6) zobowiązania podmiotów do udostępnienia zasobów w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków polega na zasobach innych podmiotów –sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ
7) wadium wniesione w innej formie niż pieniądz- zgodnie z rozdziałem X.
8) potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Dane te wykonawca wskazuje w ofercie.
W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 2 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu.
Przed zawarciem umowy konieczne jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Przed zawarciem umowy Zamawiający żąda aby wykonawca złożył dokumenty dotyczące uprawnień Kierowników Budowy/ Robót (poświadczone za zgodność z oryginałem decyzje o nadaniu uprawnień, oraz informacje o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa). Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kosztorysów w zakresie robót budowlanych sporządzonych zgodnie z przedmiarami robót, znajdującymi się w zał. nr 1 do SWZ. Kosztorysy mają charakter pomocniczy, ich zadaniem jest ułatwienie wykonawcy rozpoznania zakresu umowy i skalkulowania na własną odpowiedzialność i ryzyko – ceny oferty. Wykonawcy nie służą żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku stwierdzenia niedoszacowania, przeszacowania, pominięcia lub innych błędów w kosztorysie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 Pzp.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
4.1. pieniądzu,
4.2. gwarancjach bankowych,
4.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
4.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy Końskowola nr rachunku: Nr 93 8741 0004 0000 2206 2000 0190. Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację zamówienia i części którego dotyczy wadium oraz określać podmiot w którego imieniu jest wpłacane – w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający ofertę. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu – Wadium, znak sprawy ZP.271.1.6.2022
6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym wskazanym powyżej.
7. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej.
8. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta.
9. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający, tj. Gmina Końskowola ul. Pożowska 3a 24-130 Końskowola.
10. Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.
11. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, powinno też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, w tym poświadczonej przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonują poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający, poza przypadkami określonymi w art. 455 ustawy pzp, dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie dotyczącym:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach:
a) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie należytemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków publicznych,
b) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego,
c) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
d) konieczności wprowadzenia zmian w zakresie realizacji umowy z uwagi na interes Zamawiającego (np. roboty zamienne, nowsza, korzystniejsza technologia),
e) zaistnienia niesprzyjających, obiektywnych warunków klimatycznych uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, dotyczy to także działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, akt terroru, katastrofa, załamanie gospodarcze, wojny), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru,
f) gdy wystąpią warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, i wodne nie ujawnione w dokumentacji technicznej a utrudniające wykonanie umowy,
g) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
h) wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią,
i) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy,
2) osób funkcyjnych wskazanych w niniejszej umowie ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, o uprawnieniach wymaganych przez Zamawiającego dla tego zadania (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SWZ),
3) wykonania robót zamiennych lub robót w nowszej technologii w stosunku do zaprojektowanej a pozwalających na zaoszczędzenie czasu, kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
4) robót budowlanych nie objętych niniejszą umową, w szczególności nie ujętych w dokumentacji proj,-technicznej, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych powierzenie wykonania robót innemu wykonawcy nie jest możliwe, a oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów oraz spowodowałoby istotną niedogodność dla zamawiającego– co zostanie poprzedzone sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót. Wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie może przekroczyć 50% wartości. Konieczność wykonania robot zamiennych lub zamówienia dodatkowego musi być potwierdzona w protokole konieczności wykonania robot wraz z uzasadnieniem, wystawionym przez Wykonawcę, zarekomendowanym przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
5) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (tzw. roboty zaniechane z uwagi na ich zbędność dla prawidłowego wykonania umowy lub gdy wystąpiły okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania dokumentacji projektowej)
cd. we wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gmina-konskowola.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-20 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.