eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › "Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości MGW z obiektów niezamieszkałych z lokalizacji Zamawiającego znajdujących się w Zabrzu w roku 2023" - 3 zadania.Ogłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości MGW z obiektów niezamieszkałych z lokalizacji Zamawiającego znajdujących się w Zabrzu w roku 2023” - 3 zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243220420

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Georgiusa Agricoli 2

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 032 630 30 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@muzeumgornictwa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgornictwa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości MGW z obiektów niezamieszkałych z lokalizacji Zamawiającego znajdujących się w Zabrzu w roku 2023” - 3 zadania.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2b67669-6995-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080662

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039540/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454470/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/35/MGW/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 357425,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1
„Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodach 20 01 01/ 15 01 01 , 20 01 39/ 15 01 02 , 20 01 02/ 15 01 07 , 20 02 01 , 20 03 01 oraz odpadów o kodach 17 01 01, 20 03 07, 16 02 14 (zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13) z nieruchomości będących własnością lub znajdujących się w posiadaniu zależnym Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z obiektów niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Zabrze przy ulicach: Georgiusa Agricoli 2, Karola Miarki 8, Wolności 408, Wolności 410, Wolności 387, 3 Maja 93, 3 Maja 93A, 3 Maja 19, Maurycego Mochnackiego 12, Jana Zamoyskiego 2.”
1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Harmonogramu wywozu odpadów na każde półrocze z osobna zgodnie z okresem trwania umowy oraz aktualizację harmonogramu w przypadku każdorazowej zmiany podanej przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zapewni :
1) wywóz odpadów odbywać się będzie co najmniej:
a) co dwa tygodnie dla odpadów o kodach: 20 03 01, 20 02 01
b) raz w miesiącu dla odpadów o kodach: 20 01 01/ 15 01 01, 20 01 39/ 15 01 02, 20 01 02/ 15 01 07
2) dopuści możliwość zmiany szacunkowych ilości, częstotliwości oraz rodzaju pojemników wskazanych w formularzu ofertowym na obiektach w trakcie trwania umowy. Zamawiający o w/w zmianach poinformuje Wykonawcę poprzez zlecenie drogą mailową.
3) możliwość dodatkowego odbioru odpadów poza harmonogramem w szczególnych przypadkach, na zlecenie mailowe Zamawiającego w terminie 1 dnia kalendarzowego od wysłania zlecenia, a koszt zleceń dodatkowych nie może być większy niż przedstawiony w formularzu oferty;
4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram w formie elektronicznej.
5) Harmonogram powinien:
a) wskazywać daty odbierania poszczególnych rodzajów odpadów z nieruchomości;
b) zapewniać regularność i powtarzalność odbierania odpadów, by można było w łatwy sposób zaplanować przygotowanie odpadów do odbioru;
c) przewidywać, że w przypadku gdy w ustalony dzień tygodnia lub miesiąca dla odbioru odpadów z terenu nieruchomości przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy;
d) być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.5.5.) Wartość części: 112940,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2
„Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 01 01 02, 17 02 01 , 17 02 04* , 19 08 14 (szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13) z nieruchomości będących własnością lub znajdujących się w posiadaniu zależnym Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z obiektów niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Zabrze przy ulicach: Karola Miarki 8, Wolności 410, Maurycego Mochnackiego 12”.
1. Realizacja
1.1 Rozpoczęcie usługi przez Wykonawcę nastąpi na podstawie:
a) Decyzji właściwego organu udzielającego pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne ( zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie ) wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach na kody odpadów zgodnie z przedmiotem zamówienia
b) Wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w zakresie transportu odpadów (BDO) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach na kody odpadów zgodnie z przedmiotem zamówienia
1.2 Wykonawca zobowiązuje się do okresowego podstawienia pustych kontenerów o pojemności 5m3 w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu zlecenia drogą mailową.
1.3 Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie, zgodnie ze zleceniami Zamawiającego. Termin odbioru pełnych kontenerów nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od terminu wskazanego przez Zamawiającego, który będzie ustalany drogą mailową z Wykonawcą. Po ustaleniu terminu Zamawiający wystawi Kartę Przekazania Odpadu w systemie BDO, a Wykonawca wygeneruje kartę KPO przed wykonaniem transportu. Po wykonaniu usługi Wykonawca potwierdzi Kartę KPO w system BDO na zrealizowane przyjęcie i transport odpadów.
1.4 Wykonawca z chwilą wywiezienia odpadów z terenu Zamawiającego, przejmie na siebie całkowitą odpowiedzialność za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczeństwo podczas transportu oraz odzysk lub unieszkodliwienie.
2. Transport odpadów
2.1 Wykonawca musi posiadać wyposażenie w postaci samochodów (w odpowiednim stanie technicznym) umożliwiające odbieranie odpadów o kodach jak w opisie przedmiotu zamówienia, 2.2 Wykonawca musi utrzymywać pojazdy i urządzenia do odbierania odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.
2.3 2Wykonawca musi posiadać kontenery o pojemności 5 m3.
2.4 Zamawiający informuje Wykonawcę, iż na obiekcie przy ul. Wolności 410 maksymalna wysokość samochodu może wynosić do 3,2m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.5.5.) Wartość części: 161500,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3
„Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 13 02 08* , 13 08 99* z nieruchomości będących własnością lub znajdujących się w posiadaniu zależnym Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z obiektów niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Zabrze przy ulicach: Karola Miarki 8, Wolności 410, 3 Maja 93, Maurycego Mochnackiego 12”
1. Realizacja
1.1 Rozpoczęcie usługi przez Wykonawcę nastąpi na podstawie:
a) Decyzji właściwego organu udzielającego pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne ( zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie ) wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach na kody odpadów zgodnie z przedmiotem zamówienia.
b) Wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w zakresie transportu odpadów (BDO) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach na kody odpadów zgodnie z przedmiotem zamówienia.
1.2 Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie, zgodnie ze zleceniami Zamawiającego. Termin odbioru odpadów nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od terminu wskazanego przez Zamawiającego, który będzie ustalany drogą mailową z Wykonawcą. Po ustaleniu terminu Zamawiający wystawi Kartę Przekazania Odpadu w systemie BDO, a Wykonawca wygeneruje kartę KPO przed wykonaniem transportu. Po wykonaniu usługi potwierdzi Kartę KPO w system BDO na zrealizowane przyjęcie i transport odpadów.
1.3 Wykonawca z chwilą wywiezienia odpadów z terenu Zamawiającego, przejmie na siebie całkowitą odpowiedzialność za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczeństwo podczas transportu oraz odzysk lub unieszkodliwienie.
2. Transport odpadów
2.1 Wykonawca musi posiadać wyposażenie w postaci samochodów (w odpowiednim stanie technicznym) umożliwiające odbieranie odpadów o kodach jak w opisie przedmiotu zamówienia,
2.2 Wykonawca musi utrzymywać pojazdy i urządzenia do odbierania odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.
2.3 Zamawiający informuje Wykonawcę, iż na obiekcie przy ul. Wolności 410 maksymalna wysokość samochodu może wynosić do 3,2m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.5.5.) Wartość części: 502,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 pkt 6) ustawy Prawo Zamówień Publicznych -„przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 110324,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 123562,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 118368,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 325296,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 118368,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Eko - Jumir Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6252404473

7.3.3) Ulica: ul. Fryderyka Chopina 94

7.3.4) Miejscowość: Jaworzno

7.3.5) Kod pocztowy: 43-600

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 118368,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1571,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1571,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1571,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PreZero Service Południe Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6411005806

7.3.3) Ulica: Kokotek 33

7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska

7.3.5) Kod pocztowy: 41-700

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1571,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dla części nr 3: wielkość przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca: PreZero - duże przedsiębiorstwo.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.