eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radzanów › Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z PSZOK.Ogłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z PSZOK.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADZANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223942

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: BN

1.5.2.) Miejscowość: Radzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-807

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: (48) 613 63 62

1.5.8.) Numer faksu: (48) 613 63 62 w.28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@radzanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugradzanow.bip.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z PSZOK.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc366889-a3b1-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080467

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045556/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór ,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Radzanów oraz z PSZOK.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cc366889-a3b1-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ugradzanow.bip.org.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu :
• Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
• ePUAP: /crodc10246/SkrytkaESP
• oraz poczty elektronicznej: bip@radzanow.pl
2) Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z powołaniem się na nr GGK.ZP.271.1.2023
3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
Komunikacja za pomocą Platformy e-Zamówienia:
- korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne (przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania).
- wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”
- komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” (,,Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań Specyfikacja Warunków Zamówienia dla zadania i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
- W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
- możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e- zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
- wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
- maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
- Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej korzystania z platformy e-zamówienia pod adresem:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radzanów
26-807 Radzanów, Radzanów 92A
 inspektor ochrony danych osobowych , iod@radzanow.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Nr sprawy: GGK. ZP.271.1.2023
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GGK.271.ZP.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Radzanów oraz z PSZOK w okresie od 01.04.2023 do 31.03.2024 r. w następującym zakresie:
a) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Radzanów oraz z PSZOK-u;
b) Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w wagę oraz kontenery na odpady oraz zagospodarowanie zebranych tam odpadów.
c) Zagospodarowaniem objęte będą takie odpady jak:
L.p. Rodzaj odpadu kod odpadu ilość
Mg/rok
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 270
2. Zmieszane odpady opakowaniowe (plastik, metal, opak. wielomateriałowe) 15 01 06 10
3. Tworzywa sztuczne 20 01 39 80
4. Szkło 20 01 02 90
5. Papier i tektura 20 01 01 18
6. Odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) 20 02 01 1
7. Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 01 99 5
8. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 15
9. Zużyte opony 16 01 03 3
10. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne Inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35* 20 01 36 0,5
11. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, zawierające niebezpieczne składniki 20 01 35*
0,5
Razem: 493
PSZOK
1. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 1
2. Opakowania ze szkła 15 01 07 1
3. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 1
4. Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 1
5. Zużyte opony 16 01 03 3
6. Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 8
7. Zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 17 09 04 1
8. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35* 20 01 36
0,5
9. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, inne niż wymienione w 20 01 21,20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 20 01 35* 0,5
10. Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 01 99 1
11. Popioły z gospodarstw domowych Ex 20 01 99 2
12. Odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) 20 02 01 1
13. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 2
14. Urządzenia zawierające freony 20 01 23* 1
Razem 24
Ogółem 517

2. Wskazaną ilość odpadów komunalnych należy traktować jako wielkość szacunkową, wyliczoną wg zebranych ilości z poprzednich 12 miesięcy, podaną w celu skalkulowania ceny oferty.
3. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie wyliczone w oparciu o faktyczne ilości przyjętych i zagospodarowanych odpadów z terenu Gminy oraz podane w ofercie stawki za
1 Mg zagospodarowanych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych.
4. Usługa zagospodarowania odpadów komunalnych winna być realizowana zgodnie
z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami i obowiązującymi przepisami oraz prawem miejscowym, w sposób zapewniający uzyskanie odzysku innymi metodami, niż składowanie odpadów komunalnych następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła
i innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeniami wykonawczymi do ustaw.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu w cyklu comiesięcznym, drogą elektroniczną oraz papierową, raportów (wykaz przyjętych i zagospodarowanych odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje).
Raport miesięczny powinien zawierać: łączną masę odpadów komunalnych z podziałem
na poszczególne rodzaje odpadów, kody odpadów, ilość zagospodarowanych odpadów
wyrażoną w Mg wraz z metodą zagospodarowania odpadów.
6. Zagospodarowanie odpadów ma zostać potwierdzone kartą przekazania odpadów (Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 lipca 2019 r.(D. U. z 2019r poz.1403 w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów).
7. Raporty miesięczne wraz z Kartami Przekazania Odpadu są elementem niezbędnym do zatwierdzenia wypłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę, za miesiąc którego raporty dotyczą. Należy je przekazywać Zamawiającemu ostatecznie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego raport dotyczy, w formie papierowej i elektronicznej. Brak kompletnych raportów i kart skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-01 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w dwóch kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: emisja spalin

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy PZP, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
 Posiada wyposażenie umożliwiające odebranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienie jego odpowiedniego stanu technicznego
Posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwy organ, obejmującego co najmniej odpady określone kodami: 15 01 01, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 04, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 36, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 23, 20 03 35;
Posiada umowy z Instalacją Komunalną w rozumieniu ustawy o odpadach;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 do SWZ;
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
Wpis do Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
Posiada wyposażenie umożliwiające odebranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienie jego odpowiedniego stanu technicznego
Posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwy organ, obejmującego co najmniej odpady określone kodami: 15 01 01, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 04, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 36, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 23, 20 03 35;
Posiada umowy z Instalacją Komunalną w rozumieniu ustawy o odpadach;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

-Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
-Stosowne pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające reprezentowanie Wykonawcy, w przypadku, gdy nie wynika ono bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty;
-Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy a na żądanie Zamawiającego składa takie oświadczenie również
w trakcie realizacji usługi jeżeli podwykonawca zostanie wybrany w trakcie realizacji usługi.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do ich reprezentowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia na Formularzu ofertowym dostępnym w systemie, sekcja ogłoszenia i dokumenty postępowania zamieszczonej w szczegółach postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.