eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radzanów › Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z PSZOK.Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z PSZOK.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADZANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223942

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: BN

1.5.2.) Miejscowość: Radzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-807

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: (48) 613 63 62

1.5.8.) Numer faksu: (48) 613 63 62 w.28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@radzanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugradzanow.bip.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cc366889-a3b1-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z PSZOK.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc366889-a3b1-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150049

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045556/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór ,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Radzanów oraz z PSZOK.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080467

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GGK.271.ZP.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Radzanów oraz z PSZOK w okresie od 01.04.2023 do 31.03.2024 r. w następującym zakresie:
a) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Radzanów oraz z PSZOK-u;
b) Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w wagę oraz kontenery na odpady oraz zagospodarowanie zebranych tam odpadów.
c) Zagospodarowaniem objęte będą takie odpady jak:
L.p. Rodzaj odpadu kod odpadu ilość
Mg/rok
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 270
2. Zmieszane odpady opakowaniowe (plastik, metal, opak. wielomateriałowe) 15 01 06 10
3. Tworzywa sztuczne 20 01 39 80
4. Szkło 20 01 02 90
5. Papier i tektura 20 01 01 18
6. Odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) 20 02 01 1
7. Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 01 99 5
8. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 15
9. Zużyte opony 16 01 03 3
10. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne Inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35* 20 01 36 0,5
11. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, zawierające niebezpieczne składniki 20 01 35*
0,5
Razem: 493
PSZOK
1. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 1
2. Opakowania ze szkła 15 01 07 1
3. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 1
4. Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 1
5. Zużyte opony 16 01 03 3
6. Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 8
7. Zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 17 09 04 1
8. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35* 20 01 36
0,5
9. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, inne niż wymienione w 20 01 21,20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 20 01 35* 0,5
10. Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 01 99 1
11. Popioły z gospodarstw domowych Ex 20 01 99 2
12. Odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) 20 02 01 1
13. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 2
14. Urządzenia zawierające freony 20 01 23* 1
Razem 24
Ogółem 517

2. Wskazaną ilość odpadów komunalnych należy traktować jako wielkość szacunkową, wyliczoną wg zebranych ilości z poprzednich 12 miesięcy, podaną w celu skalkulowania ceny oferty.
3. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie wyliczone w oparciu o faktyczne ilości przyjętych i zagospodarowanych odpadów z terenu Gminy oraz podane w ofercie stawki za
1 Mg zagospodarowanych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych.
4. Usługa zagospodarowania odpadów komunalnych winna być realizowana zgodnie
z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami i obowiązującymi przepisami oraz prawem miejscowym, w sposób zapewniający uzyskanie odzysku innymi metodami, niż składowanie odpadów komunalnych następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła
i innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeniami wykonawczymi do ustaw.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu w cyklu comiesięcznym, drogą elektroniczną oraz papierową, raportów (wykaz przyjętych i zagospodarowanych odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje).
Raport miesięczny powinien zawierać: łączną masę odpadów komunalnych z podziałem
na poszczególne rodzaje odpadów, kody odpadów, ilość zagospodarowanych odpadów
wyrażoną w Mg wraz z metodą zagospodarowania odpadów.
6. Zagospodarowanie odpadów ma zostać potwierdzone kartą przekazania odpadów (Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 lipca 2019 r.(D. U. z 2019r poz.1403 w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów).
7. Raporty miesięczne wraz z Kartami Przekazania Odpadu są elementem niezbędnym do zatwierdzenia wypłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę, za miesiąc którego raporty dotyczą. Należy je przekazywać Zamawiającemu ostatecznie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego raport dotyczy, w formie papierowej i elektronicznej. Brak kompletnych raportów i kart skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 425034,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 614196,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 425034,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiebiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling Tomasz Kucharczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9481015421

7.3.3) Ulica: Traugutta 20a

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 425034,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-01 do 2024-03-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.