eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubawa › Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych wraz z odnową oznakowania poziomego w mieście LubawaOgłoszenie z dnia 2023-02-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych wraz z odnową oznakowania poziomego w mieście Lubawa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Lubawa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743479

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rzepnikowskiego 9A

1.5.2.) Miejscowość: Lubawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-260

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad-miasta@lubawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://lubawa.bip-wm.pl/public/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych wraz z odnową oznakowania poziomego w mieście Lubawa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7cbadde-a3a8-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080325

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00008752/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych wraz z odnową oznakowania poziomego w mieście Lubawa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://lubawa.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://lubawa.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z § IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z § XIX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z § XIX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGK.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej wraz z odnową oznakowania poziomego dróg gminnych w mieście Lubawa (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ – przedmiarem robót oraz załącznikiem nr 8 do SWZ- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne):
1) Technologia remontu nawierzchni bitumicznej:
a) zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) wycięcie uszkodzonej nawierzchni z nadaniem regularnego kształtu,
c) wycięcie uszkodzonej nawierzchni za pomocą frezarki,
d) oczyszczenie zagłębień lub uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu,
e) posmarowanie naprawianego miejsca i krawędzi asfaltem,
f) wypełnienie ubytku mieszanką mineralną – bitumiczną w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń,
g) wypełnienie ubytku mieszanką mineralną – bitumiczną za pomocą układarki mas bitumicznych,
h) zagęszczenie poszczególnych warstw,
i) skropienie bitumenem powierzchni górnej warstwy i zagęszczenie kruszywem,
j) zawałowanie nawierzchni walcem stalowym.
2) Wykonawca realizuje roboty z materiałów i urządzeń własnych. Zastosowane materiały powinny posiadać atesty, aprobaty, certyfikaty.
3) Zastosowana mieszanka mineralno – asfaltowa musi spełniać normę: „PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.”
4) Technologia wykonania odnowy oznakowania poziomego:
a) zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) mechaniczne (natryskowe) malowanie farbą akrylową rozpuszczalnikową szybkoschnącą przeznaczoną do wykonywania oznakowania dróg miejskich o nawierzchni asfaltowej,
c) oznakowanie powinno charakteryzować się dobrą widocznością w dzień i w nocy dzięki zastosowaniu kulek szklanych,
d) ochrona świeżo malowanych miejsc przed uszkodzeniem,
e) wykonane poziome oznakowanie ulic powinno być zgodne z obowiązującą „Instrukcją o zagospodarowaniu dróg” oraz innymi aktualnymi przepisami,
f) wykonywanie prac powinno odbywać się na suchej i oczyszczonej nawierzchni wolnej od kurzu, piasku i oleju, przygotowanie nawierzchni należy do obowiązków Wykonawcy,
g) prace można wykonywać przy minimalnej temperaturze powietrza 5oC, maksymalnej wilgotności względnej powietrza 85% lub zgodnie z aprobatą techniczną zastosowanego materiału,
h) niedopuszczalne jest malowanie jezdni podczas wyraźnego zawilgocenia powietrza lub podłoża tj. przy opadach atmosferycznych, w czasie występowania mgły lub rosy,
i) wszelkie środki użyte przez Wykonawcę, w czasie realizacji umowy muszą posiadać niezbędne, wymagane prawem atesty, a pracownicy wykonujący zakres niniejszej umowy posiadać będą wymagane uprawnienia.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, szkody na mieniu oraz wobec osób trzecich powstałe w wyniku wykonywania obowiązków wynikających z umowy, a także z nienależytego ich wykonania.
3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zagospodarowania - we własnym zakresie i na własny koszt- wszelkiego urobku z robót ziemnych oraz robót rozbiórkowych nienadających się do ponownego wbudowania (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu urobku).
4. Wykonawca realizuje roboty z materiałów własnych oraz z urządzeń własnych lub powierzonych. Zastosowane materiały powinny posiadać atesty, aprobaty, certyfikaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania jakości i ilości zastosowanych materiałów.
5. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w innych dokumentach Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
6. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy). Wykonawca w ofercie musi udowodnić, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ,
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,
3) kosztorys ofertowy,
4) pełnomocnictwo:
a) wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie w szczególności do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,
b) zapis pkt 2 lit. a stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy,
c) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
(1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
(2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
(3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
6) jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określający w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez podmiot udostępniający zasoby, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został wskazany w załączniku nr 4 do SWZ - projektowe
postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://lubawa.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-20 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.