eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Solec Kujawski › Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej w Solcu KujawskimOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej w Solcu Kujawskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Solec Kujawski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350702

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 23 Stycznia 7

1.5.2.) Miejscowość: Solec Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-050

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: d.gutowska@soleckujawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/soleckujawski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej w Solcu Kujawskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9f4f912-97f7-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080324

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028394/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Zagospodarowanie skweru im. A.Hedy-Szarego - budowa tężni Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00045412

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIPP.BZPiFZ.271.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę tężni solankowej wraz z elementami zagospodarowania
terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania „Zagospodarowanie skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej”, w następującym zakresie:
1) budowa tężni solankowej wraz ze zbiornikiem podziemnym;
2) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej do zasilania tężni;
3) utwardzenie terenu z kostki betonowej;
4) montaż elementów małej architektury (8 szt. ławek z oparciem, 2 szt. koszy na śmieci oraz 2 szt. tablic informacyjno–regulaminowych);

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45262210-6 - Fundamentowanie

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Wada ta polega na braku umieszczenia w formularzu oferty miejsca na deklarację przez Wykonawcę okresu serwisowania, co uniemożliwia dokonanie Zamawiającemu oceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu oraz przyznanie punktacji w kryterium „Okres serwisowania”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.