eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczawno-Zdrój › Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy mebli do należących do Zamawiającego obiektów w Szczawnie-Zdroju transportem Wykonawcy lub na jego kosztOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy mebli do należących do Zamawiającego obiektów w Szczawnie-Zdroju transportem Wykonawcy lub na jego koszt

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288308

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Szczawno-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-310

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mfajek@szczawno-jedlina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczawno-jedlina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy mebli do należących do Zamawiającego obiektów w Szczawnie-Zdroju transportem Wykonawcy lub na jego koszt

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a1e3e6c-a09e-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080140

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szczawno-jedlina.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szczawno-jedlina.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się za pomocą środka komunikacji elektronicznej, tj. platformy do elektronicznej obsługi zamówień
publicznych Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://szczawnojedlina.
logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Wykonawca zobowiązany jest składać wszystkie dokumenty (oferty oraz oświadczenia) pod rygorem
nieważności opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe
złożenie na Platformie dostępnej pod adresem https://szczawnojedlina.
logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy
zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie zakupowej
https://szczawno-jedlina.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html ma dostęp do możliwości złożenia,
zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ
oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy na:
https://szczawno-jedlina.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Regulamin korzystania z Platformy zakupowej znajduje się pod adresem:
https://szczawno-jedlina.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w Uzdrowisku Szczawno-Jedlina S.A.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. z/s ul. Wojska Polskiego 6, 58-310
Szczawno-Zdrój.
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego
3. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana wyłącznie w zakresie koniecznym przeprowadzenia postępowania.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Udostępnione przez mnie dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r.
7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim będzie odbywało się postępowanie oraz przez okres
wymagany przepisami prawa, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
10. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są osoby pracujące na stanowiskach, dla których dostęp do danych został
zdefiniowany jako uzasadniony i wynika ściśle z zakresu obowiązków pracownika.
11. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Uzdrowisku Szczawno-Jedlina jest Pani Magdalena Motyl, tel. 74/849-31-50, email:
sekretariat@szczawno-jedlina.pl.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w Uzdrowisku Szczawno-Jedlina S.A.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. z/s ul. Wojska Polskiego 6, 58-310
Szczawno-Zdrój.
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego
3. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana wyłącznie w zakresie koniecznym przeprowadzenia postępowania.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Udostępnione przez mnie dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r.
7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim będzie odbywało się postępowanie oraz przez okres
wymagany przepisami prawa, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
10. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są osoby pracujące na stanowiskach, dla których dostęp do danych został
zdefiniowany jako uzasadniony i wynika ściśle z zakresu obowiązków pracownika.
11. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Uzdrowisku Szczawno-Jedlina jest Pani Magdalena Motyl, tel. 74/849-31-50, email:
sekretariat@szczawno-jedlina.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 5/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 - meble do kawiarenki

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Nr Nazwa kryterium Waga % Sposób punktowania
1 Cena brutto 90,00% Liczba punktów (C) =(cena najniższa zaproponowana w ofertach /cena badanej oferty) x 90
2 Wydłużona gwarancja 10% Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące – 0 pkt. min. 36 m-cy – 5 pkt., min. 48m-cy: 10 pkt.,

Oferty będą oceniane następująco:
 Kryterium 1 – najtańsza oferta uzyska 90 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej..
- Kryterium 2– zgodnie z punktacją.
a. Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2.       – waga      %
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużona gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 - meble gabinetowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Nr Nazwa kryterium Waga % Sposób punktowania
1 Cena brutto 90,00% Liczba punktów (C) =(cena najniższa zaproponowana w ofertach /cena badanej oferty) x 90
2 Wydłużona gwarancja 10% Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące – 0 pkt. min. 36 m-cy – 5 pkt., min. 48m-cy: 10 pkt.,

Oferty będą oceniane następująco:
 Kryterium 1 – najtańsza oferta uzyska 90 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej..
- Kryterium 2– zgodnie z punktacją.
a. Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2.       – waga      %
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużona gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wymaga przedstawienia osobnych dowodów na potwierdzenie tego warunku
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wymaga przedstawienia osobnych dowodów na potwierdzenie tego warunku
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wymaga przedstawienia osobnych dowodów na potwierdzenie tego warunku
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający wymaga oświadczenia że oferowane przez Wykonawcę meble posiadają cechy potwierdzone dokumentami:
Płyta z której są wykonane (dla mebli wykonanych z płyty) posiada następujące atesty: klasyfikacja ogniowa klasa min. D – s2, d0 oraz atest higieniczny potwierdzający Klasę Higieny E1

Tkanina obiciowa - trudnopalna (wymagany atest na potwierdzenie normy EN 1021-1)

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania do dostarczenia takiego dokumentu jeśli zaoferowany produkt budziłby wątpliwości.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga oświadczenia że oferowane przez Wykonawcę meble posiadają cechy potwierdzone dokumentami:
Płyta z której są wykonane (dla mebli wykonanych z płyty) posiada następujące atesty: klasyfikacja ogniowa klasa min. D – s2, d0 oraz atest higieniczny potwierdzający Klasę Higieny E1

Tkanina obiciowa - trudnopalna (wymagany atest na potwierdzenie normy EN 1021-1)

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania do dostarczenia takiego dokumentu jeśli zaoferowany produkt budziłby wątpliwości.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo - jeśli wymagane na podstawie obowiązujących przepisów

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianiewarunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw
do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie:
a) zmiany mebli, cech lub elementów składowych mebli na elementy o parametrach nie gorszych i cenie nie wyższej w przypadkach korzystnych dla Zamawiającego, np. ze względu na postęp technologiczny i zastosowanie rozwiązań nowszych, o zwiększonej funkcjonalności, lepsze dopasowanie do potrzeb zamawiającego i miejsc montażu.
b) zmiany terminu wykonania zamówienia ze względu na organizacyjną działalność spółki, trwające remonty lub inne nie dające się przewidzieć przyczyny o charakterze obiektywnym, bądź dające się przypisać Zamawiającemu.
c) podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
d) ceny towaru brutto, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących stawek podatku VAT lub innych – np. cen surowców o obiektywnym charakterze.
e) Sposobu rozliczania w zakresie np. sposobu wystawiania faktur VAT za wykonane dostawy, dostaw częściowych itp.
f) Dopuszcza się możliwość domówienia mebli objętych asortymentem (w tym z możliwością pewnych modyfikacji – np. zmiany wymiarów) do 10% wartości zamówienia.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szczawno-jedlina.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-13 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.