eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Targ › Zakup komputerów stacjonarnych, monitorów i laptopów w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina".Ogłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup komputerów stacjonarnych, monitorów i laptopów w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Nowy Targ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywa 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umnt@um.nowytarg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowytarg.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup komputerów stacjonarnych, monitorów i laptopów w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b3c0706-6f07-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080026

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016844/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup komputerów stacjonarnych, monitorów i laptopów w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466351/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.38.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup komputerów stacjonarnych, monitorów i laptopów w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 6 do SWZ i obejmuje:
a) dostawę komputerów stacjonarnych szt. 26
b) dostawę monitorów komputerowych sztuk 26
c) dostawę komputerów stacjonarnych typu stacja graficzna szt. 3
d) dostawę laptopów sztuk 25.
Zakup realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

2.Szczegółowe dane dotyczące dostawy i sposobu jej wykonania:
a) przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt.1 należy dostarczyć na adres: Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ,
b) o terminie dostawy wykonawca zobowiązany jest zawiadomić zamawiającego co najmniej z 2-dniowy wyprzedzeniem. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w godzinach 7:30-14:30.
c) wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wnieść przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez zamawiającego,
d) wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia komputerów fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz wydania dokumentacji dotyczącej dostarczonego przedmiotu zamówienia np. certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, instrukcji obsługi itp.
e) wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną,
f) odbiór dostarczonych komputerów nastąpi w formie protokołu, po uprzednim stwierdzeniu jego zgodności z warunkami zamówienia,
g) przez okres gwarancji serwis urządzeń będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta,
h) przedmiot zamówienia dostarczony zostanie zamawiającemu z:
- kartą gwarancyjną,
- instrukcją obsługi i dokumentacją techniczną oferowanego sprzętu w języku polskim,
- dokumentem określającym zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym

3. Opis proponowanych warunków jakie musi spełniać wykonawca:
a) udzielenie na dostarczony przedmiot zamówienia minimum 2 letniej gwarancji producenta i/lub wykonawcy świadczona na miejscu u klienta,
b) czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego,
c) firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera.
d) zapłata za dostarczony przez wykonawcę i odebrany przez zamawiającego przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawianej na podstawie protokołu odbioru,
e) płatność faktury przelewem, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego przedmiotu zamówienia i faktury VAT na konto wskazane przez wykonawcę.

5. Inne postanowienia:
1/ w odniesieniu do wymagań zamawiającego, w przypadku zaoferowanie wyższych wartości niż minimalne należy załączyć do oferty oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy wykonawca nie spełni wymagań zamawiającego lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia (art. 226 ust 1 pkt 5 PZP),
2/ podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia ustawy PZP, a mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania jakościowe zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia,
3/ w specyfikacji warunków zamówienia oraz we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do specyfikacji warunków zamówienia wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub normy, specyfikacje, systemy należy rozumieć jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem „lub równoważne” albo „nie gorsze niż”,
4/ zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.
Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę, która zawiera przedmiot zamówienia o takich samych parametrach lub lepszych od rozwiązań/produktów, które zostały przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia, ale jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. W przypadku zaoferowania rozwiązania/produktu równoważnego, na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych przez zamawiającego rozwiązań/produktów. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z rozwiązaniami/produktami wskazanym przez zamawiającego. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż rozwiązanie/produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od rozwiązania/produktu wskazanego przez zamawiającego. W tym celu wykonawca powinien precyzyjnie wyspecyfikować - w dokumentach załączonych do oferty – nazwę rozwiązania/produktu, producenta oraz załączyć do oferty foldery, specyfikacje techniczne oferowanych rozwiązań /produktów, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanych rozwiązań / produktów. Brak jakichkolwiek informacji o ofercie równoważnej oznaczać będzie, że wykonawca oferuje rozwiązania/produkty według wymagań zamawiającego przedstawionych w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 209788,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 291568,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 209788,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Web-Profit Maciej Kuźlik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 4980138493

7.3.3) Ulica: ul. Spokojna 18

7.3.4) Miejscowość: Piekary Śląskie

7.3.5) Kod pocztowy: 41-940

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 209788,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.