eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jerzmanowice › Modernizacja infrastruktury oświatowej w Gminie Jerzmanowice - PrzeginiaOgłoszenie z dnia 2023-02-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury oświatowej w Gminie Jerzmanowice – Przeginia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jerzmanowice-Przeginia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6772019451

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rajska 22

1.5.2.) Miejscowość: Jerzmanowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-048

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 123895247

1.5.8.) Numer faksu: 123895521

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@jerzmanowice-przeginia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury oświatowej w Gminie Jerzmanowice – Przeginia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0f29ef0-a2f0-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00079383

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050645/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja infrastruktury oświatowej w Gminie Jerzmanowice-Przeginia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1) W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
2) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajduje się w załączniku nr 12 do SWZ. Opublikowane są również na Platformie pod adresem https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ - Rozdział XXI Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.1.2.2023.AK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na wykonaniu prac budowlanych związanych z inwestycją pn.: „Modernizacja infrastruktury oświatowej w Gminie Jerzmanowice – Przeginia”. Zadanie obejmuje modernizację 3 placówek oświatowych:
Zadanie nr 1 - Zespół Szkół w Jerzmanowicach, 32-048 Jerzmanowice, ul. Szkolna 2 - inwestycja obejmie modernizację budynku szkoły wraz z wyposażeniem jak również zagospodarowanie terenu wokół budynku w oparciu o posiadany projekt budowlany.
Zadanie nr 2 - Szkoła Podstawowa w Racławicach, 32-049 Przeginia, Racławice 329 - inwestycja obejmie modernizację budynku szkoły wraz z wyposażeniem, jak również zagospodarowanie terenu wokół budynku w oparciu o posiadany projekt budowlany.
Zadanie nr 3 - Szkoła Podstawowa w Sąspowie, 32-048 Jerzmanowice, Sąspów 32 - inwestycja obejmie modernizację budynku szkoły wraz z wyposażeniem, jak również zagospodarowanie terenu wokół budynku w oparciu o posiadany projekt budowlany.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ oraz w Dokumentacji Technicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262300-4 - Betonowanie

45262520-2 - Roboty murowe

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45410000-4 - Tynkowanie

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert oraz podmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
Sposób obliczania wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów:
a) kryterium cena KC - – ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
KC = (C min. : C bad) x 60
gdzie:
KC – ilość punktów w kryterium cena
C min. – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
C bad. – cena oferty badanej

b) kryterium okres gwarancji KG - ocena będzie przeprowadzona na podstawie długości terminu podanego przez Wykonawcę w ofercie, przy czym najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy, wymagany przez Zamawiającego od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, a najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy, wymagany przez Zamawiającego od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 60 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego końcowego protokołu robót, Zamawiający do obliczania punktacji w tym kryterium przyjmie okres gwarancji jako 60 miesięcy.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje minimalny wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia: 36 miesięcy, otrzyma 0 pkt.

Końcową ocenę punktową oferty stanowić będzie suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach: K = KC + KG

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykazać:
a) DOŚWIADCZENIE: Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane o charakterze kubaturowych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością, robocie stanowiącej przedmiot zamówienia. Za roboty tego samego rodzaju Zamawiający uzna budowę, rozbudowę lub przebudowę kubaturowego obiektu użyteczności publicznej o wartości minimum
1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100) każda robota.
b) KADRA: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach:

- konstrukcyjno - budowlanej (do pełnienia funkcji kierownika budowy), która pełniła funkcję kierownika budowy i/lub kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełniła funkcję kierownika budowy i/lub kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która pełniła funkcję kierownika budowy i/lub kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SWZ.
b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe, wymienione powyżej - na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia - składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
3. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach art. 118 PZP, Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, wymienione powyżej na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5. Podmioty zagraniczne
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
a) W ust. 1 pkt 2 lit. b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, iż nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę i miejsce zamieszkania Wykonawcy, wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 PZP, oraz Podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio.
2) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach Rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 PZP. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - Załącznik nr 5 do SWZ
b) dowody określające, czy roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa pod lit. a) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
c) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 4 do SWZ.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty - stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
Oświadczenie powyższe stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2–4, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
6. Kosztorys ofertowy składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
7. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, przekazuje się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym
8. Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 20.02.2023 r., godz. 10:00, i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, oddział w Jerzmanowicach - numer rachunku 83 8589 0006 0150 0000 0390 0011, z adnotacją: „Wadium – Nr sprawy: IR.271.1.2.2023.AK „Modernizacja infrastruktury oświatowej w Gminie Jerzmanowice – Przeginia.”
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie - załącznik nr 2, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia to potwierdzają o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia umowy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z SWZ - Rozdział XVII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz paragrafem 13 pt. "Zmiany umowy" z załącznika nr 8 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Wymagany termin wykonania zamówienia:
1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 19 (dziewiętnaście) miesięcy licząc od daty podpisania umowy. Za dzień zakończenia uznaje się: dostarczenie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia, wydanych przez właściwego miejscowo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z ze wszystkimi dokumentami, które były niezbędne do jej uzyskania (m.in. oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót, uzgodnienia z właściwymi organami, protokoły sprawdzeń i odbiorów, atesty, certyfikaty i inne wymagane) wraz z zatwierdzonym przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego protokołem odbioru końcowego.
2. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji: 5 dni od dnia podpisania umowy.


II. Wykluczeniu podlega również Wykonawca o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.