eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu "Cyfrowa Gmina".Ogłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu "Cyfrowa Gmina".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Włodawa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. J. Piłsudskiego 41

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 82 57 21 444

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@poczta.wlodawa.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wlodawa.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu "Cyfrowa Gmina".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aecf12ea-a099-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00079144

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047497/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, Osi V „Rozwój cyfrowy JST, wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wlodawa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma zakupowa dostępna na profilu nabywcy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wlodawa. Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środka komunikacji elektronicznej na w/w Platformie dostępnej na profilu nabywcy . W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu zaleca się kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem (22) 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika platformy zakupowej dostępna na stronie:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" i uznaje go za wiążący, oraz akceptuje zasady korzystania z platformy zakupowej wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. Posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w postępowaniu jest możliwe bez posiadania konta. Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f)szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar, h) maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB, i) pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie profilu nabywcy w zakładce dedykowanej postępowaniu - https://platformazakupowa.pl/pn/wlodawa. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja, w tym oświadczenia, wnioski i informacje, przekazywane są w
formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na platformie. Więcej informacji w rozdziale IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” znak sprawy: WA.271.1.2023.AM prowadzonym w trybie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – procedura podstawowa; 3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 71-75 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7) Wykonawca posiada: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16
rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WA.271.1.2023.AM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 236301,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla urzędu związana z realizacją projektu w ramach grantu "Cyfrowa Gmina".
a) Zakup serwerów (2 szt.);
b) Zakup przełączników sieciowych (5 szt.);
c) Zakup urządzenia NAS (1 szt.);
d) Zakup stacji roboczych (15 szt.)
Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

4.2.5.) Wartość części: 195334,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48820000-2 - Serwery

31214100-0 - Przełączniki

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

30213000-5 - Komputery osobiste

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów. Punktacja przyznana ofercie Wykonawcy będzie sumą punktacji uzyskanej w każdym z niżej wymienionych kryteriów. 2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 3. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniższych kryteriów:
Część 1:
1. Kryterium „Cena” – 60%
2. Kryterium „Okres gwarancji na serwer i urządzenie NAS” – 20%
3. Kryterium „Okres gwarancji na przełącznik” – 10 %
4. Kryterium „Okres gwarancji na stacje robocze” – 10%
Kryterium „Cena” (C)
Punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone na podstawie poniższego wzoru:
Cena oferty najtańszej
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------ x 60
Cena oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki.
Kryterium „Okres gwarancji na serwer i urządzenie NAS” (GSN)
Punkty w kryterium „Okres gwarancji na serwer i urządzenie NAS” zostaną przyznane w skali punktowej do 20 punktów. Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Okres gwarancji należy podać w miesiącach. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji na serwer (2 szt.) i urządzenie NAS (1 szt.) w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Minimalny okres gwarancji dla serwera (2 szt.) i urządzenie NAS (1 szt.) to 24 miesiące – zgodnie z zapisami SOPZ stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji na zaoferowany serwer (2 szt.) i urządzenie NAS (1 szt.) w ramach oferty w następujący sposób:
Gwarancja na zaoferowany serwer i urządzenie NAS na okres od 24 miesięcy – 0 pkt.
Gwarancja na zaoferowany serwer i urządzenie NAS na okres od 36 miesięcy – 5 pkt.
Gwarancja na zaoferowany serwer i urządzenie NAS na okres od 48 miesięcy – 10 pkt.
Gwarancja na zaoferowany serwer i urządzenie NAS na okres od 60 miesięcy – 20 pkt.Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dla serwera (2 szt.) i urządzenia NAS (1 szt.) nie może być krótszy niż 24 miesiące. Zaoferowany serwer (2 szt.) i urządzenie NAS (1 szt.) muszą być objęte gwarancją na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do SWZ – SOPZ przez cały okres gwarancji, jaki Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku niepodania w ofercie informacji na temat długości gwarancji dla zaoferowanego serwera (2 szt.) i urządzenia NAS (1 szt.) Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny dopuszczalny okres gwarancji wynoszący 24 miesiące i zastosuje art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a następnie odpowiednio obliczy punktację w tym kryterium. W przypadku braku zgody Wykonawcy na poprawę, Zamawiający odrzuci ofertę. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ okresu gwarancji dla zaoferowanego serwera (2 szt.) i urządzenia NAS (1 szt.) poniżej 24 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji dla zaoferowanego serwera (2 szt.) i urządzenia NAS (1 szt.) niż 60 miesięcy, Zamawiający przyzna takiej ofercie liczbę punktów jak za okres 60 miesięcy.
cd. w sekcji IX ogłoszenia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na serwer i urządzenie NAS

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przełącznik

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na stacje robocze

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania związana z realizacja projektu w ramach grantu "Cyfrowa Gmina". Dostawa urządzenia UTM (1szt). Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

4.2.5.) Wartość części: 30167,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48517000-5 - Pakiety oprogramowania informatycznego

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%= 1 punkt.
1. Kryterium „Cena” – 60%
2. Kryterium „Okres gwarancji na urządzenie UTM” – 40 %
Kryterium „Cena” (C)
Punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone na podstawie poniższego wzoru:

Cena oferty najtańszej
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------ x 60
Cena oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki.
Kryterium „Okres gwarancji na urządzenie UTM” (GU)
Punkty w kryterium „Okres gwarancji na urządzenie UTM” zostaną przyznane w skali punktowej do 40 punktów. Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji na urządzenia UTM w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Minimalny okres gwarancji dla urządzenia UTM to 24 miesiące – zgodnie z zapisami SOPZ stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji na zaoferowane urządzenie UTM w ramach oferty w następujący sposób:
Gwarancja dla urządzenia UTM na okres od 24 miesięcy – 0 pkt.
Gwarancja dla urządzenia UTM na okres od 36 miesięcy – 40 pkt.
Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dla urządzenia UTM nie może być krótszy niż 24 miesiące. Zaoferowane urządzenia UTM musi być objęte gwarancją nawarunkach określonych w Załączniku nr 1 do SWZ – SOPZ przez cały okres gwarancji, jaki Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku niepodania w ofercie informacji na temat długości gwarancji dla zaoferowanego urządzenia UTM Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny dopuszczalny okres gwarancji wynoszący 24 miesiące i zastosuje art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a następnie odpowiednio obliczy punktację w tym kryterium. W przypadku braku zgody Wykonawcy na poprawę, Zamawiający odrzuci ofertę. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ okresu gwarancji dla zaoferowanego urządzenia UTM poniżej 24 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji dla zaoferowanego urządzenia UTM niż 36 miesięcy, Zamawiający przyzna takiej ofercie liczbę punktów jak za okres 36 miesięcy.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + GU
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
GU – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji na urządzenie UTM”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na urządzenie UTM

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu "Cyfrowa Gmina": Zakup oprogramowania do zarządzania siecią i zasobami IT. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

4.2.5.) Wartość części: 10800,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 48517000-5 - Pakiety oprogramowania informatycznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
1. Kryterium „Cena” – 60%
2. Kryterium „Okres gwarancji na oprogramowanie do zarządzania siecią i zasobami IT” – 40%
Kryterium „Cena” (C)
Punkty w kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone na podstawie poniższego wzoru:

Cena oferty najtańszej
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------ x 60
Cena oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki.
Kryterium „Okres gwarancji na oprogramowanie do zarządzania siecią i zasobami IT” (GO)
Punkty w kryterium „Okres gwarancji na oprogramowanie do zarządzania siecią i zasobami IT” zostaną przyznane w skali punktowej do 40 punktów. Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Okres gwarancji należy podać w miesiącach. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji na oprogramowanie do zarządzania siecią i zasobami IT w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy. W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Minimalny okres gwarancji na oprogramowanie do zarządzania siecią i zasobami IT to 24 miesiące – zgodnie z zapisami SOPZ stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji na zaoferowane oprogramowanie do zarządzania siecią i zasobami IT w ramach oferty w następujący sposób:
Gwarancja na oprogramowanie do zarządzania siecią i zasobami IT na okres od 24 miesięcy – 0 pkt.
Gwarancja na oprogramowanie do zarządzania siecią i zasobami IT na okres od 36 miesięcy – 40 pkt.
Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji na oprogramowanie do zarządzania siecią i zasobami IT nie może być krótszy niż 24 miesiące. Zaoferowane oprogramowanie do zarządzania siecią i zasobami IT musi być objęte gwarancją na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do SWZ – SOPZ przez cały okres gwarancji, jaki Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku niepodania w ofercie informacji na temat długości gwarancji dla zaoferowanego oprogramowania do zarządzania siecią i zasobami IT Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny dopuszczalny okres gwarancji wynoszący 24 miesiące i zastosuje art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a następnie odpowiednio obliczy punktację w tym kryterium. W przypadku braku zgody Wykonawcy na poprawę, Zamawiający odrzuci ofertę. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ okresu gwarancji poniżej 24 miesięcy dla zaoferowanego oprogramowania do zarządzania siecią i zasobami IT, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji dla zaoferowanego oprogramowania do zarządzania siecią i zasobami IT niż 36 miesięcy, Zamawiający przyzna takiej ofercie liczbę punktów jak za okres 36 miesięcy.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + GO
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
GO – liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji na oprogramowanie do zarządzania siecią i zasobami IT”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na oprogramowanie do zarządzania siecią i zasobami IT”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
Część 1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie umowy obejmujące swoim zakresem dostawę sprzętu informatycznego wraz z jego instalacją i konfiguracją, których wartość (tj. dostawy sprzętu informatycznego wraz z jego instalacją i konfiguracją) nie może być mniejsza niż 100 000 zł brutto w każdej z umów.
Część 2
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie umowy obejmujące swoim zakresem dostawę sprzętu informatycznego wraz z jego instalacją i konfiguracją, których wartość (tj. dostawy sprzętu informatycznego wraz z jego instalacją i konfiguracją) nie może być mniejsza niż 15 000 zł brutto w każdej z umów.
Część 3
Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający poza oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SWZ (składanym wraz z ofertą), nie wymaga składania innych podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia), tj.: a) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług lub dostaw, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami
wykaz dotyczący usług lub dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (wykonywał), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył (wykonywał) lub uczestniczy (wykonuje). Wykaz dostaw sporządzony zgodnie ze wzorem (Załącznikiem Nr 5 do SWZ) – w odniesieniu do warunku określonego w rozdziale nr VII SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Wykonawca, który składa ofertę na Część 1 zamówienia zobowiązany jest złożyć: opis charakterystyki zaoferowanego sprzętu informatycznego i oprogramowania zawartego w tabeli w pkt. 3 Formularza ofertowego zawierający również nazwę producenta i model/wersję dla każdego z zaoferowanego sprzętu informatycznego i oprogramowania. Opis, o którym mowa, powinien odnosić się do każdego z wymagań określonych w SOPZ w celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji spełniania przez oferowany sprzęt informatyczny i oprogramowanie wymagań minimalnych określonych w SOPZ;
2) Wykonawca, który składa ofertę na Część 2 zamówienia zobowiązany jest złożyć opis charakterystyki zaoferowanego sprzętu informatycznego zawartego w tabeli w pkt. 4 Formularza ofertowego zawierający również nazwę producenta i model dla zaoferowanego sprzętu informatycznego. Opis, o którym mowa, powinien odnosić się do każdego z wymagań określonych w SOPZ w celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji spełniania przez oferowany sprzęt informatyczny wymagań minimalnych określonych w SOPZ;
3) Wykonawca, który składa ofertę na Część 3 zamówienia zobowiązany jest złożyć opis charakterystyki zaoferowanego oprogramowania zawartego w tabeli w pkt. 5 Formularza ofertowego zawierający również nazwę producenta i wersję dla zaoferowanego sprzętu oprogramowania. Opis, o którym mowa, powinien odnosić się do każdego z wymagań określonych w SOPZ w celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji spełniania przez oferowane oprogramowanie wymagań minimalnych określonych w SOPZ.
Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wszystkie przedmiotowe środki dowodowe wyszczególnione w ogłoszeniu i rozdziale V SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy- do wykorzystania wzór(druk), stanowiący załącznik nr 2 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach). 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. 3) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy) 4) Oświadczenie Wykonawcy
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy). Oświadczenia o których mowa w rozdziale VIII SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium tylko dla Części 1 w wysokości 2000zł (słownie zł: dwa tysiące złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w SWZ. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020 poz. 299). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr rachunku 71 1240 2249 1111 0010 2932 7158 z dopiskiem „Wadium - WA.271.1.2023.AM „Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” -część I”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku Zamawiającego.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w ustawie.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenia o których mowa w rozdziale VIII SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. b) w przypadku oświadczeń o których mowa w rozdziale VII wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności: 1) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian w zakresie okoliczności i na podstawie zapisów zawartych w art. 455 ustawy; 2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian w przypadku: a) konieczności dostarczenia innego, niż określonego w Umowie urządzenia lub oprogramowania, niepowodująca zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji określonego w Umowie urządzenia/oprogramowania lub wycofania go z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie; b) pojawienia się na rynku urządzenia producenta sprzętu nowszej generacji lub nowej wersji oprogramowania, o lepszych parametrach i pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji pod warunkiem, że te zmiany nie spowodują zwiększenia ceny; c) ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SWZ dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad; d) zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa; e) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego; f) wystąpienia siły wyższej. 2. W przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawa możliwe jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także wprowadzenie odpowiedniej zmiany terminu realizacji, w szczególności: 1) o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, w szczególności ze względu na zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 2); 2) ze względu na okoliczności niezależne od Wykonawcy, np. opóźnienie w dostawie z zagranicy, kontrola celna, opóźnienie lub zatrzymanie transportu wynikające, np. z powodów warunków atmosferycznych. cd. zmian umowy w załącznikach 7.1 §11,7.2 §11,7.3§11 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/wlodawa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy tylko dla Części 1 zamówienia więcej informacji w rozdziale XVI. SWZ.
c.d. pkt. 4.3.1.) Kryterium „Okres gwarancji na przełącznik” (GP)
Punkty w kryterium „Okres gwarancji na przełącznik” zostaną przyznane w skali punktowej do 10 punktów. Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Okres gwarancji należy podać w miesiącach. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji na przełącznik (5 szt.) w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy. W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Minimalny okres gwarancji dla przełącznika (5 szt.) to 24 miesiące – zgodnie z zapisami SOPZ stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji na zaoferowany przełącznik (5 szt.) w ramach oferty w następujący sposób:
Gwarancja na okres od 24 miesięcy na zaoferowany przełącznik – 0 pkt.
Gwarancja na okres od 36 miesięcy na zaoferowany przełącznik – 5 pkt.
Gwarancja na okres od 48 miesięcy na zaoferowany przełącznik – 8 pkt.
Gwarancja na okres od 60 miesięcy na zaoferowany przełącznik – 10 pkt.
Kryterium „Okres gwarancji na stacje robocze” (GSR)
Punkty w kryterium „Okres gwarancji na stacje robocze” zostaną przyznane w skali punktowej do 10 punktów. Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Okres gwarancji należy podać w miesiącach. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji na stacje robocze w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 10 punktów.
Minimalny okres gwarancji dla stacji roboczych (15 szt.) to 24 miesiące – zgodnie z zapisami SOPZ stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji na zaoferowane stacje robocze (15 szt.) w ramach oferty w następujący sposób:
Gwarancja na stacje robocze na okres od 24 miesięcy – 0 pkt.
Gwarancja na stacje robocze na okres od 36 miesięcy – 5 pkt.
Gwarancja na stacje robocze na okres od 48 miesięcy – 8pkt.
Gwarancja na stacje robocze na okres od 60 miesięcy – 10 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + GSN + GP + GSR
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
GSN – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji na serwer i urządzenie NAS”
GPU – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji na przełącznik”
GSR – liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji na stacje robocze”
Więcej informacji dot. sposobu oceny ofert dla części 1 znajduje się w rozdziale XIV. SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.