eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › opracowanie merytoryczne scenariusza, rejestracja i produkcja wideo 5 kursów w ramach projektu NCBiR "Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności" nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20Ogłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
opracowanie merytoryczne scenariusza, rejestracja i produkcja wideo 5 kursów w ramach projektu NCBiR „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności” nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Szczeciński

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001208777

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: al. Papieża Jana Pawła II nr 22A

1.4.2.) Miejscowość: Szczecin

1.4.3.) Kod pocztowy: 70-453

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@usz.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://usz.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00079084

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00074492

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale 1, Dział VI SWZ, oraz spełniają poniżej określone przez Zamawiającego warunki 4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
• wyprodukował filmy instruktażowe lub informacyjne programy wideo o wartości łącznej nie mniejszej niż 150 000 zł netto;
• ma doświadczenie w audiodeskrypcji i transkrypcji i wykaże przynajmniej 5 produkcji filmowych lub programów, do których wykonał takie zadanie;
b) dysponują dostępem do odpowiedniego potencjału kadrowego zapewniającego wysoką jakość wykonania przedmiotu zamówienia przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji przez osoby posiadające kompetencje i spełniające wymogi w zakresie wykonania określonych zadań. Doświadczenie poszczególnych osób biorących udział w przedmiocie zamówienia powinno zostać potwierdzone w okresie ostatnich 5 lat przed ogłoszeniem zamówienia:
- scenarzysta – 1 osoba z doświadczeniem w zakresie przygotowania scenariusza, wynikającym z udziału w co najmniej 10 produkcjach (dokumentalnych/promocyjnych /szkoleniowych/reportaży/szkoleniowych/instruktażowych/społecznych);
- kierownik produkcji - 1 osoba z doświadczeniem w zakresie kierowania zespołem realizacyjnym, wynikającym z udziału w co najmniej 10 produkcjach (dokumentalnych /promocyjnych/szkoleniowych/reportaży/szkoleniowych/instruktażowych/społecznych;
- reżyser - 1 osoba z doświadczeniem w zakresie reżyserii, wynikającym z udziału w co najmniej 10 produkcjach (dokumentalnych/promocyjnych/reklamowych/szkoleniowych /reportaży/instruktażowych/społecznych);
- operator - 2 osoby z doświadczeniem w zakresie operatorskim, wynikającym z udziału w co najmniej 10 produkcjach (dokumentalnych/promocyjnych/szkoleniowych/ reportaży/instruktażowych/społecznych);
- montażysta - 1 osoba z doświadczeniem w zakresie postprodukcji - wykonania montażu filmów w programach pakietu Adobe w tym Photoshop, Audition, Premiere, After Effects, wynikającym z udziału w co najmniej 10 produkcjach (dokumentalnych/ promocyjnych/szkoleniowych/reportaży/instruktażowych/społecznych);
- lektor - osoba z doświadczeniem w pracy lektora, wynikającym z udziału w co najmniej 10 produkcjach (dokumentalnych/promocyjnych/reklamowych/szkoleniowych/ reportaży/instruktażowych/społecznych);
- prowadzący - osoba z doświadczeniem w pracy jako prowadzący, instruktor lub coach, wynikającym z udziału w co najmniej 10 produkcjach (dokumentalnych/promocyjnych /reklamowych/szkoleniowych/reportaży/instruktażowych/społecznych);
- tłumacz języka migowego - osoba z doświadczeniem w pracy tłumacza języka migowego, wynikającym z udziału w co najmniej 5 produkcjach (dokumentalnych/promocyjnych/reklamowych/reportaży/szkoleniowych/instruktażowych/społecznych).

UWAGA:
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
 W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale 1, Dział VI SWZ, oraz spełniają poniżej określone przez Zamawiającego warunki 4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
• wyprodukował filmy instruktażowe lub informacyjne programy wideo o wartości łącznej nie mniejszej niż 150 000 zł netto;
• ma doświadczenie w audiodeskrypcji i transkrypcji i wykaże przynajmniej 5 produkcji filmowych lub programów, do których wykonał takie zadanie;
b) dysponują dostępem do odpowiedniego potencjału kadrowego zapewniającego wysoką jakość wykonania przedmiotu zamówienia przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji przez osoby posiadające kompetencje i spełniające wymogi w zakresie wykonania określonych zadań. Doświadczenie poszczególnych osób biorących udział w przedmiocie zamówienia powinno zostać potwierdzone w okresie ostatnich 5 lat przed ogłoszeniem zamówienia:
- scenarzysta – 1 osoba z doświadczeniem w zakresie przygotowania scenariusza, wynikającym z udziału w co najmniej 10 produkcjach (dokumentalnych/promocyjnych /szkoleniowych/reportaży/szkoleniowych/instruktażowych/społecznych);
- kierownik produkcji - 1 osoba z doświadczeniem w zakresie kierowania zespołem realizacyjnym, wynikającym z udziału w co najmniej 10 produkcjach (dokumentalnych /promocyjnych/szkoleniowych/reportaży/szkoleniowych/instruktażowych/społecznych;
- reżyser - 1 osoba z doświadczeniem w zakresie reżyserii, wynikającym z udziału w co najmniej 10 produkcjach (dokumentalnych/promocyjnych/reklamowych/szkoleniowych /reportaży/instruktażowych/społecznych);
- operator - 2 osoby z doświadczeniem w zakresie operatorskim, wynikającym z udziału w co najmniej 10 produkcjach (dokumentalnych/promocyjnych/szkoleniowych/ reportaży/instruktażowych/społecznych);
- montażysta - 1 osoba z doświadczeniem w zakresie postprodukcji - wykonania montażu filmów np. z wykorzystaniem pakietu oprogramowania firmy Adobe lub Blackmagic Design do obróbki i montażu obrazu, dźwięku, animacji i efektów specjalnych lub równoważne innych producentów, wynikającym z udziału w co najmniej 10 produkcjach (dokumentalnych/ promocyjnych /szkoleniowych/ reportaży /instruktażowych/ społecznych);
- lektor - osoba z doświadczeniem w pracy lektora, wynikającym z udziału w co najmniej 10 produkcjach (dokumentalnych/promocyjnych/reklamowych/szkoleniowych/ reportaży/instruktażowych/społecznych);
- prowadzący - osoba z doświadczeniem w pracy jako prowadzący, instruktor lub coach, wynikającym z udziału w co najmniej 10 produkcjach (dokumentalnych/promocyjnych /reklamowych/szkoleniowych/reportaży/instruktażowych/społecznych);
- tłumacz języka migowego - osoba z doświadczeniem w pracy tłumacza języka migowego, wynikającym z udziału w co najmniej 5 produkcjach (dokumentalnych/promocyjnych/reklamowych/reportaży/szkoleniowych/instruktażowych/społecznych).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-02-17 11:30

Po zmianie:
2023-02-20 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-02-17 12:00

Po zmianie:
2023-02-20 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-03-18

Po zmianie:
2023-03-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.