eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › opracowanie merytoryczne scenariusza, rejestracja i produkcja wideo 5 kursów w ramach projektu NCBiR "Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności" nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20Ogłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
opracowanie merytoryczne scenariusza, rejestracja i produkcja wideo 5 kursów w ramach projektu NCBiR „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności” nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Szczeciński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001208777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Papieża Jana Pawła II nr 22A

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-453

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@usz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://usz.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

opracowanie merytoryczne scenariusza, rejestracja i produkcja wideo 5 kursów w ramach projektu NCBiR „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności” nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c3cfb4a-a207-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00074492

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00105008/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.20 Opracowanie merytoryczne (scenariusza) wideokursu oraz realizacja nagrania, wynagrodzenie trenerów Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie, POWR.03.05.00-00-CW03/20 (138727

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie” (nr POWR.03.05.00-00-CW03/20-00) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/usz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/usz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem komunikacji elektronicznej w
niniejszym postępowaniu jest: a) platforma, dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl /pn/usz i formularz Wyślij
wiadomość (dostępny na stronie postępowania).Uwaga! komunikat Wyślij wiadomość nie służy do składania ofert
b)przetargi@usz.edu.pl w sytuacjach awaryjnych np. nie działania Platformy. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania
się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2. Zaleca się, aby komunikacja z
Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie, a nie za pośrednictwem email. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w regulaminie Platformy. 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy na Platformie został podany w instrukcji dlaWykonawców.5. Za datę przekazania (wpływu)
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
Zamawiającego.6.Zamawiający rekomenduje przesyłanie danych w formatach dopuszczalnych odpowiednimi przepisami prawa: .pdf
.doc .xls jpg .jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje
wykorzystywanie jednego z formatów: .zip.7Z.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób,
stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 8. Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 składa się pod rygorem nieważności
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. 9. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 10. Forma dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A-ZP.381.03.2023.WB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje 5 merytorycznych scenariuszy na podstawie których dokona realizacji nagrania 5 wideokursów, kierowanych do różnych grup odbiorców z otoczenia społeczno-gospodarczego

4.2.6.) Główny kod CPV: 92111100-3 - Produkcja filmów instruktażowych oraz taśm wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 82 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów:
 cena brutto - 40%
 jakość dostarczonej próbki - 60%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość dostarczonej próbki

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale 1, Dział VI SWZ, oraz spełniają poniżej określone przez Zamawiającego warunki 4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
• wyprodukował filmy instruktażowe lub informacyjne programy wideo o wartości łącznej nie mniejszej niż 150 000 zł netto;
• ma doświadczenie w audiodeskrypcji i transkrypcji i wykaże przynajmniej 5 produkcji filmowych lub programów, do których wykonał takie zadanie;
b) dysponują dostępem do odpowiedniego potencjału kadrowego zapewniającego wysoką jakość wykonania przedmiotu zamówienia przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji przez osoby posiadające kompetencje i spełniające wymogi w zakresie wykonania określonych zadań. Doświadczenie poszczególnych osób biorących udział w przedmiocie zamówienia powinno zostać potwierdzone w okresie ostatnich 5 lat przed ogłoszeniem zamówienia:
- scenarzysta – 1 osoba z doświadczeniem w zakresie przygotowania scenariusza, wynikającym z udziału w co najmniej 10 produkcjach (dokumentalnych/promocyjnych /szkoleniowych/reportaży/szkoleniowych/instruktażowych/społecznych);
- kierownik produkcji - 1 osoba z doświadczeniem w zakresie kierowania zespołem realizacyjnym, wynikającym z udziału w co najmniej 10 produkcjach (dokumentalnych /promocyjnych/szkoleniowych/reportaży/szkoleniowych/instruktażowych/społecznych;
- reżyser - 1 osoba z doświadczeniem w zakresie reżyserii, wynikającym z udziału w co najmniej 10 produkcjach (dokumentalnych/promocyjnych/reklamowych/szkoleniowych /reportaży/instruktażowych/społecznych);
- operator - 2 osoby z doświadczeniem w zakresie operatorskim, wynikającym z udziału w co najmniej 10 produkcjach (dokumentalnych/promocyjnych/szkoleniowych/ reportaży/instruktażowych/społecznych);
- montażysta - 1 osoba z doświadczeniem w zakresie postprodukcji - wykonania montażu filmów w programach pakietu Adobe w tym Photoshop, Audition, Premiere, After Effects, wynikającym z udziału w co najmniej 10 produkcjach (dokumentalnych/ promocyjnych/szkoleniowych/reportaży/instruktażowych/społecznych);
- lektor - osoba z doświadczeniem w pracy lektora, wynikającym z udziału w co najmniej 10 produkcjach (dokumentalnych/promocyjnych/reklamowych/szkoleniowych/ reportaży/instruktażowych/społecznych);
- prowadzący - osoba z doświadczeniem w pracy jako prowadzący, instruktor lub coach, wynikającym z udziału w co najmniej 10 produkcjach (dokumentalnych/promocyjnych /reklamowych/szkoleniowych/reportaży/instruktażowych/społecznych);
- tłumacz języka migowego - osoba z doświadczeniem w pracy tłumacza języka migowego, wynikającym z udziału w co najmniej 5 produkcjach (dokumentalnych/promocyjnych/reklamowych/reportaży/szkoleniowych/instruktażowych/społecznych).

UWAGA:
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
 W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP, oraz w art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 PZP w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik 3);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (Załącznik nr 4);
d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 5);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych: próbki zrealizowanego wideokursu/szkolenia z uwzględnieniem poniższych wymagań:
a) długość: 300 sekund, w przypadku dłuższego filmu ocenie poddane zostanie pierwsze 300 sekund przedstawionego materiału;
b) tematyka: społeczno-zdrowotna prezentująca i zachęcająca do działania i zmiany podejścia obywateli do stylu życia i/lub postrzegania innych z uwzględnieniem wskazówek i rozwiązań dostępnych dla oglądających;
c) prowadzącego lub prowadzących wideokurs;
d) plansze oraz materiały szkoleniowe w formie grafik, wykresów lub rysunków poglądowych;
e) aktorów odgrywających scenki lub realne sytuacje życiowe prezentujące osoby w ich naturalnym otoczeniu;
f) wypowiedzi osób biorących udział w scenach aktorów lub uczestników;
g) muzyki;
h) czołówki i tyłówki.
2. Próbka musi być dostarczona w wersji elektronicznej w formacie pliku wideo (.avi, .mpeg, .mpg, lub .mp4). Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB. Przedmiotowy środek dowodowy nie polega uzupełnieniu. W przypadku jego niezłożenia w wymaganym terminie Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c PZP.
3. Próbki należy dostarczyć wraz z ofertą za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/usz
4. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, oferta podlega odrzuceniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

formularz oferty, stosowne pełnomocnictwa, oświadczenie - art. 117 ust. 4 PZP (jeśli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z rozdziałem 3 SWZ - wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/usz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7
USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
13) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2023 r. poz. 129);
14) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129);
15) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz.120) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r.
poz.129),

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.