eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzegowo › Dostawa oleju napędowego i oleju opałowegoOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STRZEGOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 32

1.5.2.) Miejscowość: Strzegowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-445

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzegowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Komunalny w Strzegowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 130954575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 32

1.5.2.) Miejscowość: Strzegowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-445

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk@strzegowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://strzegowo.pl/

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Strzegowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 000692848

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wyzwolenia 13

1.5.2.) Miejscowość: Strzegowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-445

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gimstrzeg@o2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://strzegowo.edu.pl/

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Władysława Smoleńskiego w Niedzborzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 001157063

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niedzbórz 19

1.5.2.) Miejscowość: Niedzbórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-445

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zs_niedzborz@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spniedzborzmaz.edupage.org/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie przetargowe w ramach wspólnego
zamówienia przeprowadzonego w trybie art. 38 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. Gmina
Strzegowo jest uprawniona do przeprowadzenia postępowania przetargowego na rzecz Zakładu
Komunalnego w Strzegowie, Gminy Strzegowo - Urzędu Gminy w Strzegowie, Szkoły
Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Strzegowie i Szkoły Podstawowej im. Władysława
Smoleńskiego w Niedzborzu. Po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania o udzielnie zamówienie publicznego z wyłonionymi Wykonawcami zostaną zawarte odrębne umowy na
potrzeby: 1/ Zakładu Komunalnego w Strzegowie, 1/ Urzędu Gminy w Strzegowie, 3/ Szkoły
Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Strzegowie, 4/Szkoły Podstawowej im. Władysława Smoleńskiego w Niedzborzu. Wszystkie umowy będą zawierały prawa opcji.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35bdc453-a330-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078963

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063631/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://strzegowo.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej
eZamawiający znajdującej się pod adresem: https://strzegowo.ezamawiajacy.pl. Szczegóły dotyczące
złożenia oferty zostały opisane w „Instrukcji dla Wykonawcy”, znajdującej się w zakładce „Baza Wiedzy/Plan zamówień publicznych”.
2. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@strzegowo.pl, jest
dopuszczalna w wyjątkowej sytuacji, np. w przypadku awarii platformy zakupowej.
Adres strony internetowej do elektronicznego składania ofert: https://strzegowo.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej
eZamawiający znajdującej się pod adresem: https://strzegowo.ezamawiajacy.pl. Szczegóły dotyczące
złożenia oferty zostały opisane w „Instrukcji dla Wykonawcy”, znajdującej się w zakładce „Regulacje i
procedury procesu zakupowego”.
2. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@strzegowo.pl, jest
dopuszczalna w wyjątkowej sytuacji, np. w przypadku awarii platformy zakupowej.
3. Wykonawca w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego bezpłatnie korzysta,
rejestruje się lub loguje (w przypadku posiadania konta na platformie zakupowej), akceptuje warunki
korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
https://strzegowo.ezamawiajacy.pl oraz uznaje go za wiążący.
4. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający
zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację
w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia
wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta,
wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
5. Szczegóły funkcjonowania platformy zakupowej zostały opisane w „Instrukcji dla Wykonawcy”.
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami
korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania
teleinformatycznego Platformy zakupowej Gminy Strzegowo tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna
w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00, e-mail: oneplace@marketplanet.pl
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 100 MB. Zalecany format plików to: .pdf, .doc,
.docx, .xls, .xlsx, .rtf.
8. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz
innych informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia
wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania
z Platformy eZamawiający za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy
przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki
„Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem
myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane
Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym
kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje
potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane".
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz
informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt
Gminy Strzegowo (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo. Z
Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Plac
Wolności 32, 06-445 Strzegowo lub drogą e-mailową pod adresem: ug@strzegowo.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko,
z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego – art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO,
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów
prawa, w tym w szczególności do: Urzędu Zamówień Publicznych, organów kontrolnych, a także na
podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług
teleinformatycznych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisami prawa. 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do
żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ich
niepodanie spowoduje brak możliwości udziału w postępowaniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1
Dostawa oleju napędowego

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego z uwzględnieniem prawa opcji - maksymalnie 30 m3.

Wykonawca dostarczy olej autocysternami do magazynu Zamawiającego w godz.
8:00 - 16:00. Autocysterna musi być wyposażona w legalizowane urządzenie do nalewania do zbiornika napowietrznego wraz z licznikiem mierzącym ilość wydanego oleju w temperaturze referencyjnej 15°C. Koszty transportu pokrywa Wykonawca. Warunki dostawy paliw zostały opisane w załączniku Nr 4e do SWZ - Projektowanych postanowieniach umowy.

Do dostaw oleju napędowego stosuje się wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 ze zm.) oraz wymagania normy PN-EN 590.

Dostawy do Zamawiającego będą rozliczane i fakturowane w ilościach mierzonych
w temperaturze referencyjnej 15°C – ilość oleju określona na fakturze musi być zgodna ze
wskazaniem licznika urządzenia napełniającego zamontowanego przy autocysternie.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W oparciu o art. 441 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w ramach niniejszego zamówienia zastosowane zostanie prawo opcji, które wraz z minimalnymi ilościami zostało opisane w załączniku Nr 4e do SWZ - Projektowanych postanowieniach umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Zakład Komunalny w Strzegowie: z szacunkowej ilości 30 m3 oleju napędowego minimalny zakup wyniesie 60%, natomiast pozostałą ilość Zamawiający zakupi w zależności od bieżących potrzeb wynikających ze zużycia oleju napędowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2
Dostawa oleju opałowego

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego do celów grzewczych z uwzględnieniem prawa opcji - maksymalnie 79 m3, z czego:

1) Urzędu Gminy w Strzegowie - maksymalnie 5 m3,
2) Zakładu Komunalnego w Strzegowie - maksymalnie 10 m3,
3) Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Strzegowie - maksymalnie 43 m3,
4) Szkoły Podstawowej im. Władysława Smoleńskiego w Niedzborzu - maksymalnie 21 m3.
Wykonawca dostarczy olej autocysternami do magazynu Zamawiającego w godz.
8:00 - 16:00. Autocysterna musi być wyposażona w legalizowane urządzenie do nalewania do zbiornika napowietrznego wraz z licznikiem mierzącym ilość wydanego oleju w temperaturze referencyjnej 15°C. Koszty transportu pokrywa Wykonawca. Warunki dostawy paliw zostały opisane w załącznikach Nr 4a, 4b, 4c, 4d do SWZ - Projektowanych postanowieniach umowy.
Do dostaw oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych stosuje się wymagania
jakościowe określone w normie PN-C 96024 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe”
w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2016 r. poz. 2008).

Dostawy do Zamawiającego będą rozliczane i fakturowane w ilościach mierzonych
w temperaturze referencyjnej 15°C – ilość oleju określona na fakturze musi być zgodna ze
wskazaniem licznika urządzenia napełniającego zamontowanego przy autocysternie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W oparciu o art. 441 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w ramach niniejszego zamówienia zastosowane zostanie prawo opcji, które wraz z minimalnymi ilościami zostało opisane w załącznikach Nr 4a, 4b, 4c, 4d do SWZ - Projektowanych postanowieniach umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Każda z jednostek organizacyjnych:
1) Urząd Gminy w Strzegowie,
2) Zakład Komunalny w Strzegowie,
3) Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Strzegowie,
4) Szkoła Podstawowa im. Władysława Smoleńskiego w Niedzborzu

gwarantuje zakup oleju opałowego w ilości co najmniej 60% szacunkowej maksymalnej ilości przewidzianej dla poszczególnych jednostek, natomiast pozostała ilość zostanie zakupiona
w zależności od bieżących potrzeb wynikających ze zużycia oleju opałowego.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik),
2) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami
art. 58 ust. 2 ustawy Pzp (pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy
załączyć do oferty).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w rozdziale XXII ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp przewidziano zmiany postanowień umownych:
1) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
2) w przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określona
w § 1 ust. 1 umowy nie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania umowy do chwili, gdy przeznaczone środki zostaną wydane, jednak nie dłużej niż do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
3) maksymalnej kwoty określonej w § 1 ust. 1 umowy w przypadku wzrostu ceny jednostkowej poszczególnych dostaw, do wartości odpowiadającej ilości określonej
w § 1 ust. 2 umowy,
4) maksymalnej wartości zmiany ceny jednostkowej jaką popuszcza zamawiający,
w przypadku zmian cen oleju napędowego do celów grzewczych u producentów PKN ORLEN i LOTOS SA, jeżeli zmiany te, przy uwzględnieniu sposobu waloryzacji przyjętego w umowie wymuszą większy wzrost ceny.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Na platformie zakupowej eZamawiający znajdującej się pod adresem: https://strzegowo.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.