eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościelisko › Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kościelisko, Gmina KościeliskoOgłoszenie z dnia 2023-02-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOŚCIELISKO

1.3.) Oddział zamawiającego: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych, Utrzymania Dróg i Gospodarki Komunalnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892305

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nędzy Kubińca 101

1.5.2.) Miejscowość: Kościelisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-511

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminakoscielisko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakoscielisko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9bb6aca3-a2f9-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078842

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040023/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminakoscielisko

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakoscielisko

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gminakoscielisko
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
1) przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
2) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
3) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia, poprawienia, uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
4) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
5) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
6) przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
7) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
8) przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do za-mawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przyci-sku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: przetar-gi@gminakoscielisko.pl
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazaku-powa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunika-ty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wy-konawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wy-konawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomo-ści bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji dróg gminnych w miejscowości Kościelisko, z podziałem na etapy:
1) Ul. Wojdyłówka – przewidziana do realizacji w 2023 roku
2) Ul. Kierpcówka – przewidziana do realizacji w 2023 roku
3) Ul. Czajki – przewidziana do realizacji w 2023 roku
4) Ul. Sobiczkowa – przewidziana do realizacji w 2024 roku
5) Ul. Sobiczkowa-Bór – przewidziana do realizacji w 2024 roku
2. Docelowym efektem wykonanych robót będzie uzyskanie parametrów wytrzymałościowych dróg zbliżonych do dróg o kategorii ruchu KR 3-4
3. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Kompleksową obsługę inwestycji w zakresie formalnym (między innymi sporządzenie dokumentacji bieżących rozwiązań prowadzonej budowy, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, sporządzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, itp.),
2) Kompleksową obsługę geodezyjną łącznie z wykonaniem inwentaryzacji powykonawcze
3) Roboty budowlane, zgodnie z przedmiarami robót dla poszczególnych etapów robót – załącznik nr 10 do SWZ – dokumentacja
4) Wykonanie i montaż tablic informacyjnych.
5) Wykonanie niezbędnych prób technologicznych.
4. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót ujęty został w załączniku nr 10 do SWZ - dokumentacja (przedmiar robót)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zmawiający wybierze tę ofertę spośród ofert nie odrzuconych, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wskazanymi powyżej kryteriami. Liczba punktów będzie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku. Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się we-dług wzoru:

P= KC + KG
gdzie:
P - liczba punktów uzyskanych przez wykonawcę
KC - liczba punktów uzyskanych za kryterium cena brutto
KG - liczba punktów uzyskanych za kryterium okres udzielonych gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonych gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wyni-ka to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadze-nia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) świadczenie polegające na budowie, przebudowie, modernizacji lub wykonaniu remontu drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości min. 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysię-cy złotych 00/100)
Uwaga: W przypadku, gdy za wykonane przez Wykonawcę roboty budowlane rozliczenie nastąpiło w innej walucie niż PLN, Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do przeliczenia wartości wykonanych robót budowlanych przyjmując średni kurs złotego w stosunku do wa-lut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego opublikowanych na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ na stronie internetowej postępowania;
b) dysponuje zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w skład którego wejdą:
 Kierownik robót drogowych - osoba posiadająca uprawnienia upoważniające do kie-rowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograni-czeń lub w ograniczonym zakresie*
* lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów w kraju, w którym zostały wydane; powyższe uprawnienia określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 poz. 831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dopuszcza się odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie obejmujących co najmniej 1 (jedno) świadczenie polegające na budowie, przebudowie, modernizacji lub wykonaniu remontu drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości min. 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budow-lane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w sta-nie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
4) oświadczenia na temat wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - załącznik nr 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofer-tę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami po-twierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia-łu w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
4. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ; zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ.
2) dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania Wykonawcy; tj. odpis lub in-formacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, przy czym poprzez w/w dane należy rozumieć wskazanie przez wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 np. nr KRS, nr NIP, nr REGON)
3) ew. odpowiednie pełnomocnictwa lub inny dokument potwierdzający umocowanie do re-prezentowania wykonawcy (jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 2).
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ oraz oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy- zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ oraz oświadczenia, o których mowa w Roz-dziale XII SWZ (jeżeli dotyczy);
6) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwa-rancji);
7) informacje, o których mowa w rozdziale XV pkt 12 SWZ (jeżeli dotyczy);
8) kosztorys ofertowy (zgodny z przedmiarem robót zamieszczonym w załączniku nr 10 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 60 000,00 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł 0/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawar-tym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pi-semnej

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod ad-resem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakoscielisko w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-21 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania wyklucza się także Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą o szczególnych rozwiązaniach” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 roku poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 roku poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile został wpisany na listę na pod-stawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania wyżej wymienionej okoliczności.
Zamawiający informuje, że jako sankcję przewidziano również karę pieniężną nakładaną na osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Kara pieniężna nakładana będzie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.