eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Maków › Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Wola MakowskaOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Wola Makowska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Maków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148331

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Akacjowa 2A

1.5.2.) Miejscowość: Maków

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-124

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 831-20-09

1.5.8.) Numer faksu: 46 831-20-17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: s.duda@gminamakow.info

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ugmakow.nv.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Wola Makowska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7bd23a5-9cab-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078726

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006629/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Wola Makowska

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://asystent.postepowania.pl/org/gminamakow/postepowania/679

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (za pomocą platformy „Asystent Postępowania”, dostępnej pod adresem https://postepowania.pl/ oraz poczty elektronicznej), przy czym ofertę można złożyć tylko za pomocą platformy „Asystent postępowania”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na platformie „Asystent postępowania” oraz zaakceptować Regulamin korzystania ze wskazanej platformy. Instrukcja założenia konta dla Wykonawcy i złożenia oferty oraz wskazany Regulamin znajduje się pod wskazanym w pkt 10.4. adresem.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Pozostałe wymogi techniczne wskazane są w Regulaminie dostępnym pod adresem wskazanym w pkt. 10.4.

Za datę przekazania oferty w formie elektronicznej, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie „Asystent postępowania”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 22.2 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Maków, ul. Akacjowa 2A, 96-124 Maków, e-mail: urząd@gminamakow.info;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Makowie jest Mateusz Szenbek, adres e-mail: mateuszszenbek@bodo24.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Wola Makowska” prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
e) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa.
f) Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
g) Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 22.2 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Maków, ul. Akacjowa 2A, 96-124 Maków, e-mail: urząd@gminamakow.info;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Makowie jest Mateusz Szenbek, adres e-mail: mateuszszenbek@bodo24.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Wola Makowska” prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
e) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa.
f) Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
g) Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac mających na celu przebudowę stacji uzdatniania wody, budowę studni głębinowej nr 2 oraz budowę instalacji fotowoltaicznej wraz
z obiektami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania.

W celu realizacji założeń technologicznych procesu uzdatniania i dystrybucji wody przewiduje się wykonanie następujących prac:
1. Wykonanie studni głębinowej nr 2 (rezerwowej);
2. Modernizacja studni głębinowej nr 1 (wyniesienie ponad poziom terenu i wymiana obudowy);
3. Ułożenie nowych rurociągów ze studni głębinowych do nowo projektowanego budynku SUW z rur HDPE;
4. Rozbiórka istniejącego budynku SUW z urządzeniami i instalacjami;
5. Montaż zewnętrznych zbiorników pionowych na fundamentach żelbetowych: klarownika V 120 m3, zbiornika pośredniego V 50 m3, zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej V 150 m3;
6. Budowa nowego budynku SUW w technologii hali z płyt warstwowych na konstrukcji stalowej;
7. Ułożenie nowych rurociągów między obiektowych pomiędzy budynkiem SUW a obiektami zewnętrznymi (woda -HDPE , kanalizacja PVC ,wyjście wodociągowe HDPE);
8. Ułożenie zewnętrznych tras kablowych zasilających i sterowniczych;
9. Likwidacja starych i montaż nowych zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne i ścieki z pomieszczenia chlorowni;
10. Montaż paneli fotowoltaicznych na terenie lub dachu budynku;
11. Remont istniejącego odstojnika wód popłucznych (naprawa ubytków płyty pokrywowej i wyposażenie w pompę wód popłucznych);
12. Utwardzenie terenu kostką brukową zapewniające dojazd do budynku SUW, obiektów zewnętrznych i studni głębinowych;
13. Wymiana ogrodzenia działki na panelowe;
14. Instalacja urządzeń do uzdatniania wody:
- pomp głębinowych studniach głębinowych nr 1 i 2
- mieszacza statycznego wody surowej z koagulantem,
- aeratora ciśnieniowego lub mieszacza statycznego rurowego do napowietrzania wody,
- filtrów ciśnieniowych I 0 filtracji ze złożami piaskowo – żwirowymi,
- filtrów ciśnieniowych II 0 filtracji ze złożami piaskowo – żwirowymi i warstwą masy katalitycznej,
- uzbrojenia filtrów zapewniającego automatyczną pracę,
- dmuchawy do płukania filtrów powietrzem,
- pompy płucznej do płukania filtrów wodą,
- sprężarek bezolejowych do napowietrzania wody i napędu siłowników przepustnic,
- pompy membranowej do dozowania koagulantu,
- pompy membranowej do dozowania podchlorynu sodu,
- lampy UV do dezynfekcji wody za zestawem pompowym sieciowym,
- zestawu pompowego pośredniego II 0,
- zestawu pompowego sieciowego III 0 ,
- pomp głębinowych w studniach głębinowych,
- rurociągów wewnętrznych i galerii filtrów ze stali nierdzewnej,
- instalacji elektrycznych i sterowniczych wewnętrznych,
- rozdzielnicy zasilającej,
- szafy sterowniczej technologii,
- szafy sterowniczej zestawu pompowego sieciowego,
- systemu sterowania, sygnalizacji i wizualizacji procesu uzdatniania wody,
- kompletnej instalacji alarmowej SSWiN,
- uruchomienie i rozruch.

Przedmiot zamówienia w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje:
- wykonanie dokumentacji geologicznej i projektu robót wiertniczych wykonania studni głębinowej
nr2
- opracowanie operatu wodno-prawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 2,
- uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody z nowego ujęcia nr 2,
- wykonanie koncepcji technicznej obejmującej przedmiot zamówienia z weryfikacją założeń projektowych, bilansem mediów oraz opisem rozwiązań projektowych wraz z uzyskaniem
akceptacji Zamawiającego,
- uzyskanie warunków technicznych, wymaganych uzgodnień w tym z właścicielami,
nieruchomości, dokumentacji i decyzji administracyjnych,
- uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę,
- właściwe, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego)
z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz wykonanie projektów wykonawczych
w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót.

Przedmiot zamówienia w zakresie wykonawstwa obejmuje:
- właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano-montażowych dla zakresu robót objętych PFU i Projektem Budowlanym,
- opracowanie Instrukcji eksploatacji stacji uzdatniania wody,
- przeprowadzenie prób końcowych eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie,
- przeprowadzenie szkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi, eksploatacji i BHP dla obiektów i urządzeń będących przedmiotem zamówienia,
- uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów z trybie przekazania zamówienia do eksploatacji i użytkowania zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym,
- uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie.

Uwaga: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym – załącznik nr 6.

Dopuszcza się także, niezależnie od zapisów powyższego PFU zastosowanie innych rozwiązań projektowych i zmianę poszczególnych parametrów itp. za zgodą Zamawiającego.

Jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znajdują się postanowienia w zakresie procedury udzielenia zamówienia i są one niespójne z postanowieniami zawartymi w SWZ, postanowienia SWZ w tym zakresie mają pierwszeństwo.

Wykonawca na obowiązek udzielić gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przynajmniej na okres 36 miesięcy (3 lat) od dnia bezusterkowego odbioru końcowego (dodatkowa gwarancja stanowi kryterium oceny ofert).

Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie–należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, a opisowi takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'.
Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.

W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'.

Efektem realizacji całości projektu będzie znaczna poprawa działania systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Maków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45250000-4 - Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego

45259900-6 - Modernizacja zakładów

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
1) Cena - waga 60%
2) Gwarancja jakości dodatkowa - waga 40%

16.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 16.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:
1) Cena:
(Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
- Cof - cena podana w ofercie badanej
2) Gwarancja jakości dodatkowa
Podstawowa gwarancja jakości, jaka obowiązuje każdego Wykonawcę to 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
Wykonawca otrzyma 20 pkt jeżeli zaoferuje dodatkowe 12 miesięcy gwarancji jakości.
Wykonawca otrzyma 40 pkt jeżeli zaoferuje dodatkowe 24 miesiące gwarancji jakości.
Niezaznaczenie żadnego pola albo zaznaczenie obu pól oznacza przyjęcie gwarancji podstawowej.
16.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.
16.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych
przez niego ofert.
16.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości dodatkowa

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Wykonawca posiada doświadczenie.
Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu stacji uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto.

b) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym.
a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
b) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
d) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej do pełnienia funkcji kierownika budowy;
e) 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych;
f) 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych.

Pojedyncza osoba, o ile spełnia wymagania, może pełnić kilka/wszystkie z w/w funkcji w zakresie projektowania. Pojedyncza osoba, o ile spełnia wymagania, może pełnić kilka/wszystkie z w/w funkcji w zakresie kierowania robotami budowlanymi. Pojedyncza osoba, o ile spełnia wymagania, może pełnić rolę projektanta i kierownika robót.

Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

c) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny i finansowy, tj.: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 500 000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego – według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ (do oferty),

b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)
(na wezwanie Zamawiającego).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego – według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ,

b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (na wezwanie Zamawiającego),

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na wezwanie Zamawiającego),

d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (na wezwanie Zamawiającego);

e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (składane do oferty o ile dotyczy),

f) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie (składane do oferty o ile dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

11.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 26 000,00 zł.

11.2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.

11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

11.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 71 9297 0005 0100 0707 2012 0005.

11.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

11.6. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 98 Ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje mocodawca lub notariusz.

2. Sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu:

- Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w przypadku ziszczenia się co najmniej jednej z poniższych okoliczności, na warunkach i w zakresie wskazanym poniżej:
1) w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, terminu wykonania Umowy oraz zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
a) jeżeli zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia poprzez zwiększenie, zmniejszenie zakresu świadczenia, lub zmiany metody, technologii realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie koniecznym do dostosowania do nowych przepisów prawa lub wytycznych oraz poprzez zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie odpowiadającym zwiększeniu, bądź zmniejszeniu kosztów jakie Wykonawca poniesie w związku z zaistniałą zmianą ;
b) w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia poprzez zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy o część, która okaże się zbędna do wykonania wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia w sposób adekwatny do tego jak zmiana Umowy spowoduje zmniejszenie kosztów jakie Wykonawca poniesie z tytułu Umowy;
c) w przypadku gdy realizacja zadania według dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy; dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmianę terminu zakończenia robót budowlanych (w związku z koniecznością opracowania i uzgodnienia rozwiązań niezbędnych do właściwej realizacji robót); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robót budowlanych oraz zmiany dotyczące terminów: zostanie określony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakończenia robót budowlanych;
d) w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w przedłożonej Zamawiającemu ofercie urządzenia, materiału np.: w związku z opóźnieniem dostaw nie z winy Wykonawcy lub wycofaniem urządzenia lub elementu urządzenia, materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urządzeń lub ich elementów, materiałów, - poprzez zmianę terminu wykonania Umowy, lub poprzez dokonanie zamiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów; zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie, materiał musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ;
2) w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy:
a) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót tj. temperatura powietrza spadnie poniżej -5 stopni Celsjusza lub wzrośnie powyżej 25 stopni Celsjusza lub opady atmosferyczne będą utrzymywać się przez okres powyżej 48 godzin oraz niemożliwe będzie: przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów; w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące terminu zakończenia robót budowlanych;
b) zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności, gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie Umowy;
c) braku możliwości udostępnienia obiektu w celu prowadzenia robót, wynikającego z obiektywnych, nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego okoliczności,
d) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego,
e) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

całość dopuszczalnych zmian w załączniku nr 5 do SWZ - wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Makowie, ul. Akacjowa 2A, 96-124 Maków, Polska. Składanie ofert za pośrednictwem platformy "Asystent postępowania"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania wyklucza się także Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

W celu poświadczenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129) (na wezwanie Zamawiającego).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.