eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łęczna › "Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie"Ogłoszenie z dnia 2023-02-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Łęczyński

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019425

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II 95A

1.5.2.) Miejscowość: Łęczna

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-010

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 815315200

1.5.8.) Numer faksu: 817526464

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@powiatleczynski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca63f8cc-a2f5-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078692

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061138/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_leczna

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_leczna

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcą, wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane są w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_leczna
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SWZ.
Zamawiający określa sposób komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT!):
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania ,o których mowa w niniejszej SWZ (inne niż oferta i oświadczenia o których mowa w rozdz. 8.1), składane są przez Wykonawcę wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej i formularza :”Wyślij wiadomość”
komunikacja poprzez „Wyślij wiadomość” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętość plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 500 MB.
w sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii platformy zakupowej zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą innych form komunikacji elektronicznej tj. za pomocą poczty elektronicznej zamowienia@powiatleczynski.pl.
UWAGA: Szczegółowy regulamin oraz instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej (w tym również sposób złożenia oferty) znajduje się na stronie:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym pod linkiem wskazanym powyżej oraz uznaje go za wiążący.
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert
Zamawiający zaleca śledzenie informacji na platformie zakupowej w celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących przedmiotowego postępowania.
Wykonawca tworząc dokument elektroniczny może korzystać z różnych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów: .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.
Zamawiający preferuje dokumenty w formacie doc. i pdf.
Po stworzeniu lub wygenerowaniu dokumentu elektronicznego Wykonawca podpisuje ww. dokument podpisem osobistym, zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny.
Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony platformazakupowa.pl, .:
- przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”
- łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf,
- platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
- oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Starosta Łęczyński ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, tel. kontaktowy; (81) 5315200 ;
2) administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w sprawach danych osobowych można uzyskać poprzez adres e-mail:: inspektor@powiatleczynski.pl
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz spółka Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000335959, jako operator Platformy Zakupowej- platformazakupowa.pl- na której Powiat Łęczyński prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działając pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_leczna
5) dane osobowe Wykonawcy w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów powiatu, który stanowi załącznik Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.,
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 27, poz. 140). Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówienia publicznego niefinansowanych ze środków UE jest to okres 5 lat. Dla zamówień współfinansowanych ze środków UE oznaczonych kategorią arch. A dokumentacja archiwalna przechowywana jest w archiwum zakładowym przez 25 lat, a następnie przekazuje się ją do właściwego archiwum państwowego.
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRP.272.4.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 45559314,27 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 - Przedmiot zamówienia obejmuje co najmniej:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji i zmiany sposobu użytkowania budynku remizy oraz budowy nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach utworzenia Centrum Działań Społecznych z Domem dla Dziecka w Witaniowie, obejmujących co najmniej:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz zmiany sposobu użytkowania remizy (obejmującej cały zakres rzeczowy opisany w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ), zawierającej projekty budowlane oraz wykonawcze w podziale na branże wraz z pozyskaniem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, jeśli takie będą wymogi prawne na dzień opracowania dokumentacji,
b) opracowanie dokumentacji projektowej nowoprojektowanego budynku oraz zagospodarowania terenu (obejmującej cały zakres rzeczowy opisany w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym) zawierającej projekty budowlane oraz wykonawcze w podziale na branże wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
c) opracowanie koncepcji aranżacji wnętrz dla nowoprojektowanego budynku dla wszystkich pomieszczeń w budynku. Zamawiający wymaga przygotowania projektów aranżacji wraz realistycznymi wizualizacjami w co najmniej 2 lub 3 wariantach do wyboru. Propozycje aranżacji pomieszczeń należy przedstawić wraz ze wstępną koncepcją Zamawiającemu do akceptacji i po wyborze rozwiązań przeznaczonych do realizacji uwzględnić je przy projektowaniu, szczególnie w zakresie rozmieszczenia grzejników, gniazd wtykowych, włączników elektrycznych, instalacji teletechnicznych, doprowadzenia instalacji wod.-kan. oraz c.w.u. itd.
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
e) przedmiary i kosztorysy szczegółowe,
f) harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych,
g) wykonanie robót budowlanych
h) wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej obliczenia przedstawiające osiągnięcie zakładanych efektów energetycznych i ekologicznych w tym świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz uzyskanie zgody na użytkowanie obiektu budowlanego,
i) uzyskanie wszelkich wymaganych badań, ekspertyz, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów wynikających z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót w tym uzyskanie ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów i norm.

Całokształt prac dla Zadania 1 zawiera program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
Budynek przeznaczony do termomodernizacji i zmiany sposobu użytkowania jest zlokalizowany w województwie lubelskim, powiecie Łęczyńskim na działce o identyfikatorze 061003_5.0013.241/1 (nr działki 241/1, obręb ewidencyjny 0013 Witaniów, jednostka ewidencyjna 061003_5).
Dane ogólne budynku:
 rodzaj obiektu: budynek użyteczności publicznej – była remiza,
 konstrukcja budynku: murowany o konstrukcji tradycyjnej,
 Kubatura istniejącego budynku: 3 034,25 m3
 Powierzchnia użytkowa: 526,86 m2 (piwnica 107,37 m2, parter 204,95 m2, piętro 214,54 m2)
 ilość kondygnacji: 3 (dwie kondygnacje nadziemne i jedna podziemna)
Nowoprojektowany budynek, przeznaczony na Dom dla Dziecka w ramach Centrum Działań Społecznych będzie zlokalizowany w województwie lubelskim, powiecie Łęczyńskim na działce o identyfikatorze 061003_5.0013.241/1 (nr działki 241/1, obręb ewidencyjny 0013 Witaniów, jednostka ewidencyjna 061003_5) o powierzchni 6206 m2.
Dane ogólne nowoprojektowanego budynku:
 rodzaj obiektu: budynek użyteczności publicznej – dom dla dziecka,
 konstrukcja budynku: murowany o konstrukcji tradycyjnej,
 powierzchnia użytkowa budynku – 431,2 m²,
 kubatura: 2 690,53 m³,
 liczba kondygnacji: 1 kondygnacja nadziemna,
 wysokości kondygnacji w świetle pomieszczeń: 3,00 m
Postepowanie obejmuje:
1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwanego dalej PFU): Projektu budowlanego (w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, zwanej dalej Prawem budowlanym) obejmującego Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno – budowlany i Projekt techniczny oraz innych dokumentów i opracowań wskazanych w treści Umowy lub w PFU wraz z uzyskaniem map do celów projektowych wraz z ich aktualizacją, warunków, uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych do sporządzenia Projektu budowlanego (opracowania projektowe wykonywane w ramach przedmiotu Umowy zwane są dalej Dokumentacją),
2) uzyskanie na podstawie Projektu zagospodarowania terenu i Projektu architektoniczno – budowlanego, o których mowa powyżej, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
3) pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizacją robót, stanowiących przedmiot Umowy w zakresie sporządzonej w ramach przedmiotu Umowy Dokumentacji, zwanym dalej Nadzorem autorskim,
4) realizację robót budowlanych na podstawie Dokumentacji oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,
5) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

4.2.5.) Wartość części: 4378048,78 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
3 Okres gwarancji po zakończeniu robót budowlanych i odbiorze końcowym (G) 40
17.4.1. Kryterium Cena -60 % (maksymalnie 60 punktów)
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wykonawcy będą oceniani wg następującego wzoru:

Najniższa cena
__________________ x100 pkt x 60%
Cena badanej oferty

gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

W tym kryterium 60 punktów uzyska oferta Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę. Pozostałe oferty zostaną obliczone za pomocą powyższego wzoru i otrzymają odpowiednią ilość punktów.


17.4.2. Kryterium Okres gwarancji robót budowlanych - 40% (maksymalnie 40 punktów)
W powyższym kryterium oceniana będzie ilość pełnych miesięcy przez jaką wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia. Wykonawcy będą oceniani wg następującego wzoru:

60 miesięcy 10 pkt
61 miesięcy – 70 miesięcy 20 pkt
71 miesięcy – 80 miesięcy 30 pkt
81 miesięcy i więcej 40 pkt

Uwaga!
Minimalna długość okresu gwarancji wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 60 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że wykonawca nie oferuje gwarancji i ofertę odrzuci. Wykonawcy oferują długość okresu gwarancji w pełnych miesiącach.
17.4.3. Ocena końcowa każdej z ocenianych ofert, w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert, stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyliczonych wg wzoru:
P = C + G
gdzie:
P – łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji po zakończeniu robót budowlanych i odbiorze końcowym”
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji po zakończeniu robót budowlanych i odbiorze końcowym”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 – Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu AGD i RTV w celu wyposażenia Centrum Działań Społecznych w Witaniowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1A do SWZ.
Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt, którego dotyczy dostawa powinien być w pierwszym gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawy i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń. Sprzęt nie może pochodzić z żadnych pokazów ani wystaw, musi być pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadać obowiązującym normom i posiadać niezbędne certyfikaty i atesty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane Zamawiającemu w dniu dostawy.
Dostawa przedmiotu zamówienia powinna obejmować: transport, ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek, wniesienie oraz montaż w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego

4.2.5.) Wartość części: 27380,86 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42513000-5 - Urządzenia chłodnicze i mrożące

39711420-9 - Płyty grzewcze (AGD)

39711310-5 - Elektryczne zaparzacze do kawy

39711362-4 - Kuchenki mikrofalowe

39711000-9 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi

42959000-3 - Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym

39713210-8 - Pralki i suszarki

39711200-1 - Roboty kuchenne

39713500-8 - Żelazka elektryczne

42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Okres gwarancji (G) 40
17.5.1. Kryterium Cena -60 % (maksymalnie 60 punktów)
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wykonawcy będą oceniani wg następującego wzoru:

Najniższa cena
__________________ x100 pkt x 60%
Cena badanej oferty

gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W tym kryterium 60 punktów uzyska oferta Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę. Pozostałe oferty zostaną obliczone za pomocą powyższego wzoru i otrzymają odpowiednią ilość punktów

17.5.2. Punkty w kryterium „Okres gwarancji” (G) zostaną przyznane zgodnie z punktacją
przedstawioną w poniższej tabeli:
24 miesiące 10 pkt
25 miesięcy – 36 miesięcy 20 pkt
37 miesięcy – 48 miesięcy 30pkt
49 miesięcy i więcej 40 pkt

Uwaga!
Minimalna długość okresu gwarancji wynosi 24 miesiące. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 24 miesiące, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że wykonawca nie oferuje gwarancji i ofertę odrzuci. Wykonawcy oferują długość okresu gwarancji w pełnych miesiącach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.5. Zadanie 3 – Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego w celu wyposażenia Centrum Działań Społecznych w Witaniowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1B do SWZ.
Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt, którego dotyczy dostawa winien być
w pierwszym gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawy i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń. Sprzęt nie może pochodzić z żadnych pokazów ani wystaw, musi być pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadać obowiązującym normom i posiadać niezbędne certyfikaty i atesty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane Zamawiającemu w dniu dostawy.
Opis równoważności systemu operacyjnego i pakietu biurowego, znajduje się
w załączniku nr 1C do SWZ.
Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy kompletny (system operacyjny zainstalowany – preinstalowany), posiadający wszelkie kable, podzespoły itp., niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów.
Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy dopuszczony do obrotu i stosowania
w krajach UE.
Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne

4.2.5.) Wartość części: 25172,87 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33195100-4 - Monitory

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48620000-0 - Systemy operacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Okres gwarancji (G) 40
17.5.1. Kryterium Cena -60 % (maksymalnie 60 punktów)
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wykonawcy będą oceniani wg następującego wzoru:

Najniższa cena
__________________ x100 pkt x 60%
Cena badanej oferty

gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W tym kryterium 60 punktów uzyska oferta Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę. Pozostałe oferty zostaną obliczone za pomocą powyższego wzoru i otrzymają odpowiednią ilość punktów

17.5.2. Punkty w kryterium „Okres gwarancji” (G) zostaną przyznane zgodnie z punktacją
przedstawioną w poniższej tabeli:
24 miesiące 10 pkt
25 miesięcy – 36 miesięcy 20 pkt
37 miesięcy – 48 miesięcy 30pkt
49 miesięcy i więcej 40 pkt

Uwaga!
Minimalna długość okresu gwarancji wynosi 24 miesiące. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 24 miesiące, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że wykonawca nie oferuje gwarancji i ofertę odrzuci. Wykonawcy oferują długość okresu gwarancji w pełnych miesiącach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 4 – Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mebli w celu wyposażenia Centrum Działań Społecznych w Witaniowie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1D do SWZ.
Dostarczone meble stanowiące przedmiot zamówienia, będą fabrycznie nowe oraz kompletne, najwyższe gatunkowo, pochodzić będą z bieżącej produkcji i posiadać parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia nie może pochodzić z żadnych pokazów, nie będzie także obciążony prawami na rzecz osób trzecich i nie będzie naruszał praw osób trzecich oraz będzie spełniał wymogi prawa polskiego i europejskiego.
Koszty dostawy, transportu, rozładunku i montażu (jeżeli dotyczy) mebli ponosi Wykonawca.

4.2.5.) Wartość części: 128711,76 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39121100-7 - Biurka

39111100-4 - Siedziska obrotowe

39112000-0 - Krzesła

39141400-6 - Kuchnie do zabudowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Okres gwarancji (G) 40
17.5.1. Kryterium Cena -60 % (maksymalnie 60 punktów)
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wykonawcy będą oceniani wg następującego wzoru:

Najniższa cena
__________________ x100 pkt x 60%
Cena badanej oferty

gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W tym kryterium 60 punktów uzyska oferta Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę. Pozostałe oferty zostaną obliczone za pomocą powyższego wzoru i otrzymają odpowiednią ilość punktów

17.5.2. Punkty w kryterium „Okres gwarancji” (G) zostaną przyznane zgodnie z punktacją
przedstawioną w poniższej tabeli:
24 miesiące 10 pkt
25 miesięcy – 36 miesięcy 20 pkt
37 miesięcy – 48 miesięcy 30pkt
49 miesięcy i więcej 40 pkt

Uwaga!
Minimalna długość okresu gwarancji wynosi 24 miesiące. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 24 miesiące, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że wykonawca nie oferuje gwarancji i ofertę odrzuci. Wykonawcy oferują długość okresu gwarancji w pełnych miesiącach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
W zakresie Zadania 1:
Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące:
a) doświadczenia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej trzy roboty budowlane na budynku użyteczności publicznej, polegającą na wykonaniu robót budowy lub przebudowy budynku wraz z termomodernizacją o charakterze prac odpowiadających zakresowi zamówienia na kwotę brutto co najmniej 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100 złotych) każda. Jeżeli wartość robót jest szersza, Wykonawca wykaże jaka ich część stanowiła wartość 1.500.000,00 zł,

UWAGA! Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie.

b) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji:
- co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję projektanta posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję projektanta posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
- co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję projektanta posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej
- co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję projektanta posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej
- co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej;
- co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,
- co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót w specjalności instalacji elektrycznych uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno–inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, bez ograniczeń, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,

-co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót w specjalności instalacji sanitarnych uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,
W zakresie Zadania 2,3,4:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: dotyczy Wykonawców składających ofertę na zadanie 1:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
b) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2023 poz. 70) (wzór stanowi załącznik nr 10).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: dotyczy Wykonawców składających ofertę na zadanie 1:
8.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wymienionym w pkt 6.1.4.:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; sporządzonego zgodnie z (Załącznikiem Nr 8 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach):
a) Szczegółowy formularz ofertowy Zadanie 2 sprzęt RTV i AGD
b) Szczegółowy formularz ofertowy Zadanie 3 sprzęt komputerowy
c) Szczegółowy formularz ofertowy Zadanie 4 meble
2) Oświadczenia o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ; załącznik nr 4 do SWZ, załącznik nr 5 do SWZ
3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.2 SWZ - załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy)
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ – załącznik nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy).
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
6)Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
7) Załącznik nr 11 do SWZ - Wzór oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej – dotyczy Wykonawców składających ofertę na zadanie 1

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

DOTYCZY ZADANIA 1
Wykonawca biorący udział w postępowaniu, składający ofertę na zadanie 1, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 65 670,73 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 73/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust 7 ustawy Pzp.:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Powiatu Łęczyńskiego Nr 24 8741 0004 0007 8692 2000 0680 w tytule przelewu podając: Wadium dla postępowania Nr sprawy: IRP.272.4.4.2023
Zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, podpisany przez wystawcę gwarancji - poręczenia – przed upływem terminu składania ofert poprzez Platformę zakupową i formularz ”Wyślij wiadomość” zgodnie z instrukcją opisaną w Rozdziale 11
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.
Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowaną formą wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust.2 pkt.3, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa: w pkt. 8.3.1, 8.3.2. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

2. Wypłata wynagrodzenia zgodna będzie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj.:
a) Pierwsza płatność – zaliczka w kwocie wynoszącej 5% wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy
b) Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji inwestycji

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

DLA ZADANIA 1:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w następujących przypadkach:
1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach:
a) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie.
b) leżących po stronie Zamawiającego o charakterze organizacyjnym, uniemożliwiającym Wykonawcy wykonanie całości lub części zakresu przedmiotu Umowy, obowiązków umownych lub obowiązków wskazanych w obowiązujących przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy,
d) nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa wymaganych uzgodnień, decyzji lub pozwoleń
e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, jeżeli ich wykonanie uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie
f) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych powiązań.
g) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Umowy.
h) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert.
i) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego lub wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy.
j) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót stanowiących przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu, gradu lub śniegu, a także nieodpowiednie dla danego typu robót temperatury, które występują nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 5 dni
k) konieczność wykonania robot (lub prac projektowych) dodatkowych lub zamiennych (w przypadku dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie) jeśli ich wykonanie uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie. .
2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:
a) w trakcie realizacji Umowy wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia,
b) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem
-rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych,
- zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu,
-zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia,
-zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w opisie przedmiotu zamówienia lub Umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami.
3) gdy zachodzą okoliczności określone w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 PZP.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy jeżeli następują okoliczności opisane w ust. 1 pkt 2 i 3 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_leczna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.