eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Opracowanie projektu, wykonanie i wdrożenie Serwisu Internetowego wraz z systemem zarządzania treścią oraz usługą wsparcia technicznegoOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie projektu, wykonanie i wdrożenie Serwisu Internetowego wraz z systemem zarządzania treścią oraz usługą wsparcia technicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kraków5020 sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 520951738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Konopnickiej 17

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-302

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@k5020.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://k5020.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarzadzanie, promocja, produkcja i nadawanie audycji audiowizualnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie projektu, wykonanie i wdrożenie Serwisu Internetowego wraz z systemem zarządzania treścią oraz usługą wsparcia technicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48471dc1-a2f9-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078579

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://zamowienia.k5020.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://zamowienia.k5020.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl Wejście do Platformy w zakresie postępowań prowadzonych przez
Zamawiającego następuję przez stronę internetową prowadzonego postepowania http://zamowienia.k5020.pl/
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Opracowanie projektu, wykonanie i wdrożenie Serwisu Internetowego wraz z systemem zarządzania treścią oraz usługą wsparcia technicznego ” – znak sprawy: DZP-271-1/2023.
4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
7. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
1) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346);
2) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o
dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332).
8. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie
PAdES;
2) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
3) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
9. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet;
2) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
3) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
4) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich
głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
5) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
10. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki w formatach określonych odpowiednimi przepisami
prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się
wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie
określa się limitu liczby plików.
11. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla
Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku
dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
3) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych ujawnionych w niniejszym postępowaniu jest KRAKÓW5020 sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie, ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków [dalej jako „Spółka”].
2) Ze Spółką kontaktować można się:
- listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej,
- elektronicznie na adres e-mail: biuro@k5020.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 291 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Prawo zamówień publicznych;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w tym okresie Zamawiający stosuje przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-271-1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) opracowanie projektu, wykonanie i wdrożenie Serwisu Internetowego, dalej zwanego Serwisem,
w co najmniej trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i ukraińskiej) w domenie www.playkrakow.com w tym integracja Serwisu z platformą VOD Zamawiającego – Wykonawca Serwisu winien dokonać zintegrowania z platformą VOD Zamawiającego znajdującą się w tej samej domenie.
2) przeniesienie praw autorskich majątkowych do projektu graficznego, elementów graficznych serwisu internetowego, kodu źródłowego Serwisu oraz Systemu Zarządzania Treścią (CMS) dostarczanego przez Wykonawcę,
3) realizowanie usługi wsparcia technicznego przez okres 12 miesięcy licząc od dnia opublikowania Serwisu dla użytkowników, na którą składa się następujący zakres:
a) Świadczenia usług hostingu;
b) Wykonywanie prac rozwojowych Serwisu - Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac rozwojowych łącznie w maksymalnej liczbie 100 godzin w okresie trwania usługi wsparcia technicznego Serwisu;
c) Usługi utrzymania i administracji Serwisu obejmujące:
i) Usuwania błędów w funkcjonowaniu Serwisu w systemie 24/24 i 7/7;
ii) Wykonywanie potrzebnych aktualizacji, poprawianie znajdowanych błędów, jak również zadbanie o dostosowanie do najnowszych standardów SEO i dostępności;
iii) Raportowanie czynności Wykonawcy;
iv) Administrację Serwisu, która zawiera takie czynności jak aktualizacja oprogramowania, sporządzanie kopii bezpieczeństwa, monitorowanie poprawności działania Serwisu, optymalizacja, oczyszczenie Serwisu po ewentualnym włamaniu / atakach szkodliwego oprogramowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW

72212224-5 - Usługi opracowywania oprogramowania do edycji stron WWW

72415000-2 - Usługi hostingowe dla stron WWW

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Prawo opcji może dotyczyć następujących usług:
a) Przedłużenie świadczenia usługi wsparcia technicznego dla Serwisu na kolejne 12 miesięcy bezpośrednio po zakończeniu usługi wsparcia technicznego – zakres prac objętych wsparciem technicznym jest analogiczny jak dla usługi wsparcia technicznego w ramach umowy podstawowej (w szczególności zakres obejmuje realizację maksymalnie 100 godzin prac rozwojowych). Opis usługi wsparcia technicznego zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, punkt 7 – Wsparcie techniczne. Zlecenie realizacji zamówienia w ramach prawa opcji nastąpi najpóźniej do 30 dni przed zakończeniem realizacji usługi wsparcia technicznego w ramach zamówienia podstawowego. Niezłożenie przez Zamawiającego zamówienia w podanym terminie oznaczać będzie, że Zamawiający nie będzie korzystać z prawa opcji.
b) Realizacja maksymalnie 100 dodatkowych godzin rozwojowych w okresie Wsparcia technicznego w ramach zamówienia podstawowego, tj. w ramach wsparcia technicznego realizowanego bezpośrednio po uruchomieniu Serwisu. Zlecenie realizacji zamówienia w ramach prawa opcji
na ten zakres nastąpi po wyczerpaniu 100 godzin na prace rozwojowe, które są zawarte w usłudze wsparcia technicznego. Zamawiający będzie zlecał realizację usług rozwojowych w okresie umożliwiającym jego realizację przed zakończeniem umowy. Zamawiający będzie zlecał realizację prac rozwojowych sukcesywnie, tzn. na umówioną z Wykonawcą liczbę godzin koniecznych
do realizacji danego zakresu.
c) Realizacja maksymalnie 100 dodatkowych godzin rozwojowych w przypadku przedłużenia świadczenia usługi wsparcia technicznego dla Serwisu na kolejne 12 miesięcy bezpośrednio
po zakończeniu usługi wsparcia technicznego (o czym mowa w punkcie a) powyżej). Zasady realizacji będą analogiczne jak dla dodatkowych godzin rozwojowych w okresie Wsparcia technicznego w ramach zamówienia podstawowego opisanego w punkcie b) powyżej.
2) Prawo opcji realizowane będzie na warunkach opisanych w Załączniku nr 5 do SWZ – Projektowane zapisy umowy.
3) Wartość opcji winna zostać wliczona do wartości oferty zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
4) Zamawiający będzie płacił wynagrodzenie za usługi realizowane w ramach prawa opcji na zasadach analogicznych jak dla zamówienia podstawowego, tj.:
a) dla usługi wsparcia technicznego - płatne z dołu po zakończeniu każdego miesiąca obowiązywania prawa opcji na podstawie zaoferowanych cen jednostkowych i zgodnie z raportem realizacji danego rodzaju usługi w miesiącu,
b) dla dodatkowych godzin prac rozwojowych – Wykonawca winien doliczyć wartość prac rozwojowych do faktury za wsparcie techniczne za miesiąc, w którym nastąpił odbiór prac rozwojowych. Wartość prac rozwojowych stanowi iloczyn zaoferowanej ceny jednostkowej
za godzinę prac rozwojowych i zaakceptowaną przez Zamawiającego liczbę godzin rozwojowych,
c) zamówienia w ramach prawa opcji winny być fakturowane odrębnie w stosunku do zamówienia podstawowego.
5) Warunki realizacji zamówienia w ramach prawa opcji pozostają takie same jak dla zamówienia podstawowego, z wyłączeniem wskazanych powyżej zasad realizacji prawa opcji.
6) Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane
w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku
do Zamawiającego.
7) W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy pocztą elektroniczną zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
4. Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że:
1) skierują do realizacji zamówienia zespół składający się co najmniej z następujących osób:
a) jedna osoba posiadająca doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika projektu lub koordynatora lub project managera lub opiekuna biznesowego dla co najmniej 2 projektów polegających na opracowaniu i realizacji, według przyjętego projektu, portalu lub serwisu lub strony internetowej o charakterze mediowym,
b) jedna osoba posiadająca doświadczenie w pracy na stanowisku grafika komputerowego dla
co najmniej 2 projektów polegających na opracowaniu projektu i realizacji, portalu lub serwisu lub strony internetowej o charakterze mediowym,
c) dwie osoby, z których każda posiada doświadczenie w pracy na stanowisku programisty dla
co najmniej 2 projektów polegających na realizacji portalu lub serwisu lub strony internetowej.
Zamawiający nie dopuszcza, by do poszczególnych zakresów były wskazane te same osoby posiadające wymagane doświadczenie.
2) posiadają minimalne warunki dotyczące doświadczenia, co oznacza, że wykonali, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,
w sposób należyty, co najmniej 2 usługi, każda o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto, polegające na opracowaniu projektu i realizacji, według przyjętego projektu, portalu lub serwisu lub strony internetowej o charakterze mediowym.
5. Dla potrzeb niniejszej SWZ, Zamawiający przez charakter mediowy rozumie portale lub serwisy lub strony internetowe środków masowego przekazu (prasa, telewizja, radio, internet).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, chyba że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych:
1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
co najmniej w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Zamawiający zwraca uwagę, iż w przypadku przedłożenia polisy ubezpieczenia, należy ją przedłożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi jej opłacenie w wysokości wymagalnej na dzień złożenia, chyba, że z treści polisy wynika, iż odpowiedzialność ubezpieczyciela występuje mimo braku zapłaty składki, (możliwość ponoszenia odpowiedzialności przed opłaceniem składki jest możliwa na podstawie art. 814 § 2 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.);
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 8 do SWZ. W przypadku ubiegania się o punkty w kryterium Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia i wskazania osób skierowanych do realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, przedmiotowy wykaz składany
na etapie oceny ofert nie będzie dotyczył stanowiska programisty.
3) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ;
4) dowody określające, czy usługi ujęte w wykazie usług, o którym mowa w pkt. 3) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, którym mowa
w art. 125 ust. 1 Pzp (o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują
w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 podlega uzupełnieniu na zasadach określonych w art. 128 ust. 1 Pzp.
5. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik
nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) - stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

1. Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy.
2. Prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały podzielone na Etapy:
1) Etap 0 – Warsztaty projektowe z Wykonawcą – I Warsztat zorganizowany w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy,
2) Etap 1 – obejmuje zrealizowanie następujących działań:
a) Warsztaty projektowe z Wykonawcą - II Warsztat
b) Uruchomienie wersji roboczej Serwisu Play Kraków
c) Integracja z platformą VOD Play Kraków
d) Zaimplementowanie projektu graficznego wraz z wersją żałobną
e) Zaimplementowanie szablonów
f) Zaimplementowanie modułu embed playera na stronie głównej
g) Wersje językowe
h) Galerie
i) Szkolenie z obsługi Serwisu
j) Dokumentacja techniczna Serwisu (obejmującą Etap 1)
Etap 1 winien zakończyć się do 22.05.2023 r.
3) Etap 2 – testowanie Serwisu przez Zamawiającego, zgłaszanie uwag do Wykonawcy, odbiór Serwisu w zakresie Etapu 1 i opublikowanie Serwisu dla użytkowników – najpóźniej do 1.06.2023 r.
4) Etap 3 – obejmuje zrealizowanie następujących działań:
a) Algorytmy
b) Widgety z kodu HTML w treści artykułu
c) PWA
d) Wdrożenie Serwisu z kompletem funkcjonalności zawartych w zakresie prac związanych
z przedmiotem zamówienia
e) Pełna Dokumentacja techniczna Serwisu
Etap 3 winien zakończyć się do 30.06.2023 r.
5) Etap 4 – obejmuje usługę wsparcia technicznego Serwisu przez okres 12 miesięcy od dnia opublikowania Serwisu dla użytkowników, przy czym Zamawiający opublikuje Serwis dla użytkowników najpóźniej 1.06.2023 r. pod warunkiem zachowania powyżej wskazanych terminów realizacji przez Wykonawcę.
3. Zamawiający dopuszcza wcześniejszą realizację przedmiotu zamówienia w zakresie Etapu 1 i 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.