eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Końskowola › dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów w 2023 r. dla LODR w KońskowoliOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów w 2023 r. dla LODR w Końskowoli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004204461

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Pożowska 8

1.4.2.) Miejscowość: Końskowola

1.4.3.) Kod pocztowy: 24-130

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wodr@wodr.konskowola.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodr.konskowola.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


ośrodek doradztwa rolniczego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


doradztwo rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078498

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00056955

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (%) (Kryterium 2)

Przed zmianą:
40,00

Po zmianie:
20,00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 3)

Przed zmianą:

Po zmianie:
rodzaj materiałów eksploatacyjnych

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 3)

Przed zmianą:

Po zmianie:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (%) (Kryterium 3)

Przed zmianą:

Po zmianie:
20,00

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Po zmianie:
f) przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające zgodność oferowanych materiałów eksploatacyjnych z wymaganiami zamawiającego – dotyczą pozycji z załącznika nr 5 oznaczonych przez zamawiającego jako „oryginał”:
a) certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę zgodnie z art. 105 ustawy Pzp, tj.: ISO 9001:2008 lub nowsze potwierdzający – zgodność materiałów eksploatacyjnych z normami jakości ISO 9001:2008 lub nowszymi (lub równoważnymi). Certyfikaty muszą być wystawione przez jednostkę oceniającą zgodność. Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). Certyfikaty muszą być wydane przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność,
b) w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca załączy oświadczenie producenta równoważnych materiałów eksploatacyjnych, że oferowane produkty są fabrycznie nowe, nieregenerowane i nie były poddane procesowi ponownego napełniania, a proces produkcji obejmuje użycie komponentów nowych m.in. wałek optyczny, listwa czyszcząca wałka optycznego, element zamykający zbiornik z tonerem, listwa wałka magnetycznego, toner,
c) w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca winien załączyć certyfikaty potwierdzające, że oferowane równoważne materiały eksploatacyjne posiadają wydajność, która jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodności z normami ISO/IEC 19752 lub równoważna dla tonerów monochromatycznych do drukarek laserowych, ISO/IEC 19798 lub równoważna dla wkładów do drukarek kolorowych, ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 lub równoważne dla tuszy do drukarek atramentowych, wystawione przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z postanowieniem ust. 2 zdanie drugie i ust. 3,
d) w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca winien załączyć karty z testów produktów (raporty z badań) potwierdzające spełnienie wymagań opisanych przez zamawiającego.
Wymagana forma:
Przedmiotowe środki dowodowe przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Gdy przedmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca:
jako dokument elektroniczny – przekazuje się ten dokument,
jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem – przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.
Zamawiający nie przewiduje uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.9. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Po zmianie:
NIE

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.