eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › ZAKUP I DOSTAWY UBRAŃ ROBOCZYCH I OCHRONNYCH W 2023 R.Ogłoszenie z dnia 2023-02-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP I DOSTAWY UBRAŃ ROBOCZYCH I OCHRONNYCH W 2023 R.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281385396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwiatkowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 21wog@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://21wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP I DOSTAWY UBRAŃ ROBOCZYCH I OCHRONNYCH W 2023 R.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0fc1afd2-a1fe-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078349

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/21wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/21wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym
z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
􀀀 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300
Elbląg, e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
􀀀 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z danymi
osobowymi pod adresem e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
􀀀 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
„Zakup i dostawy ubrań roboczych i ochronnych w 2023 r.”, nr postępowania 4/SZP/2023;
􀀀 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
􀀀 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
􀀀 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j.w.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21WOG-SZP.2712.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubrania robocze i ochronne dla kucharzy (19 pozycji asortymentowych). Szczegółowy opis części
zamówienia zawiera zał. nr 1, 2a i 4 do SWZ.
Zamówienie będzie realizowane w ilościach minimalnych i maksymalnych.
Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla
ilości maksymalnych określonych w SWZ. Zamawiający informuje, że jeśli ilość minimalna jest równa ilości maksymalnej
oznacza to, że dla danej pozycji asortymentowej nie stosuje się prawa opcji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Umowa przewiduje wykorzystanie przez Zamawiającego prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego
asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami dla
części zamówienia nr 1:
1) Cena brutto oferty dla ilości minimalnych- 60%
2) Przyjęty wariant ilości dostaw dla ilości minimalnych i maksymalnych - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
P – Łączna liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę.
K1 – Liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty dla ilości minimalnych”.
K2 – Liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Przyjęty wariant ilości dostaw dla ilości minimalnych i maksymalnych”.
3. W kryterium „Cena brutto oferty dla ilości minimalnych” zostanie zastosowany wzór:
najniższa oferowana cena brutto dla ilości minimalnych
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena brutto dla ilości minimalnych oferty badanej
4. W kryterium „Przyjęty wariant ilości dostaw dla ilości minimalnych i maksymalnych” Wykonawca otrzyma:
Dla części zamówienia nr 1 i nr 2:
• 0 pkt za WARIANT I – po jednej dostawie (w okresie trwania umowy) dla ilości minimalnych i maksymalnych dla każdego z
magazynów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
• 20 pkt za WARIANT II – po dwie dostawy (w okresie trwania umowy) dla ilości minimalnych i maksymalnych dla każdego z
magazynów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
• 30 pkt za WARIANT III – po trzy dostawy (w okresie trwania umowy) dla ilości minimalnych i maksymalnych dla każdego z
magazynów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
• 40 pkt za WARIANT IV – po cztery dostawy (w okresie trwania umowy) dla ilości minimalnych i maksymalnych dla każdego z
magazynów określonych
w opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca spośród przedstawionych wariantów wybiera jeden wariant dostaw i stosowną informację zaznacza w tabeli
(odpowiednio do części zamówienia) w pkt 4 formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przyjęty wariant ilości dostaw dla ilości minimalnych i maksymalnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część zamówienia nr 2 - Ubrania robocze i ochronne dla specjalistów (32 pozycje asortymentowe). Szczegółowy opis
części zamówienia zawiera zał. nr 1, 2a i 4 do SWZ.
Zamówienie będzie realizowane w ilościach minimalnych i maksymalnych.
Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla
ilości maksymalnych określonych w SWZ. Zamawiający informuje, że jeśli ilość minimalna jest równa ilości maksymalnej
oznacza to, że dla danej pozycji asortymentowej nie stosuje się prawa opcji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Umowa przewiduje wykorzystanie przez Zamawiającego prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego
asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami dla
części zamówienia nr 2:
1) Cena brutto oferty dla ilości minimalnych- 60%
2) Przyjęty wariant ilości dostaw dla ilości minimalnych i maksymalnych - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
P – Łączna liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę.
K1 – Liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty dla ilości minimalnych”.
K2 – Liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Przyjęty wariant ilości dostaw dla ilości minimalnych i maksymalnych”.
3. W kryterium „Cena brutto oferty dla ilości minimalnych” zostanie zastosowany wzór:
najniższa oferowana cena brutto dla ilości minimalnych
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena brutto dla ilości minimalnych oferty badanej
4. W kryterium „Przyjęty wariant ilości dostaw dla ilości minimalnych i maksymalnych” Wykonawca otrzyma:
Dla części zamówienia nr 1 i nr 2:
• 0 pkt za WARIANT I – po jednej dostawie (w okresie trwania umowy) dla ilości minimalnych i maksymalnych dla każdego z
magazynów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
• 20 pkt za WARIANT II – po dwie dostawy (w okresie trwania umowy) dla ilości minimalnych i maksymalnych dla każdego z
magazynów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
• 30 pkt za WARIANT III – po trzy dostawy (w okresie trwania umowy) dla ilości minimalnych i maksymalnych dla każdego z
magazynów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
• 40 pkt za WARIANT IV – po cztery dostawy (w okresie trwania umowy) dla ilości minimalnych i maksymalnych dla każdego z
magazynów określonych
w opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca spośród przedstawionych wariantów wybiera jeden wariant dostaw i stosowną informację zaznacza w tabeli
(odpowiednio do części zamówienia) w pkt 4 formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przyjęty wariant ilości dostaw dla ilości minimalnych i maksymalnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub
ewidencji; lub Zamawiający nie wezwie, jeśli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności
rejestrów publicznych;
2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1), dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 2), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony odpowiednio jak w
terminie wskazanym w pkt 2).
5) Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118
ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) oraz podwykonawców niebędących podmiotami
udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy pkt 2)
i 3) stosuje się odpowiednio.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W przypadku jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie rozwiązań równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia wraz
z ofertą środków dowodowych, jakimi Wykonawca udowodni, że oferowane rozwiązanie jest równoważne rozwiązaniom
opisanym w SWZ. Zamawiający nie ogranicza rodzaju tych środków dowodowych. W szczególności mogą to być wybrane
przez Wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa art. 104, 105 i 106 ustawy Pzp, w tym określonych w Rozdziale IV ust. 5 SWZ.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą
niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać
od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający nie ogranicza rodzaju przedmiotowych środków dowodowych. W szczególności mogą to być wybrane przez
Wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104, 105 i 106 ustawy Pzp, w tym określonych w
Rozdziale IV ust. 5 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
Dla części zamówienia nr 1 – 750,00 PLN;
Dla części zamówienia nr 2 – 1800,00 PLN.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3
do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajduje się w §9 umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/21wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia:
Dla części zamówienia nr 1 - 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Dla części zamówienia nr 2 - 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę na podstawie przesłanek opisanych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.