eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Wykonanie robót polegających na modernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnieniu stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.Ogłoszenie z dnia 2021-06-09

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00077849 z dnia 2021-06-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót polegających na modernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnieniu stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000868075

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Majowa 17/19

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 779 20 89

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przybysz.e@soswotwock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.soswotwock.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Szkoła Publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót polegających na modernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnieniu stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a2667d1-c95e-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00077849

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009511/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 -wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż 1

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.soswotwock.pl/przetargi.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – SOSWOtwock)
oraz poczty elektronicznej: przybysz.e@soswotwock.pl
Komunikacja przy użyciu poczty elektronicznej nie dotyczy składania ofert.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formu¬larzy do: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4.Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowa¬niu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5.W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym sprawy, tj. ZP.26.2.2021 lub numerem ogłoszenia (BZP).
6.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej.
7.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452).
8.Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID Postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. Uwaga: Użyte powyżej wyrażenie ID Postępowania oznacza numer identyfikacyjny generowany przez miniPortal.
9.Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, o której mowa w punkcie 8.1.1 SWZ może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej: przybysz.e@soswotwock.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w punkcie 37 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w punkcie 37 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót polegających na modernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnieniu stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż. Zakres robót obejmuje m. in. następujące roboty w zakresie I i II piętra: wykonanie sufitów podwieszanych z płyt g-k; malowanie ścian i sufitów w remontowanych pomieszczeniach; wykonanie nowych posadzek z wykładzin PVC; wykonanie instalacji elektrycznych; załadunek i wywiezienie odpadów. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają: Opis Przedmiotu Zamówienia – stanowiący Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Warunków zamówienia („zwanej dalej SWZ”); Dokumentacja projektowa na którą składają się trzy Projekty (Proj. Architektura, Proj. branża sanitarna, Proj. instalacje elektryczne); Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; Przedmiar robót (przedmiar ma charakter pomocniczy) – stanowiące Załączniki Nr:11, 12, 13, 14, 15 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) stanowiących Załącznik Nr 2 do SWZ. Załączniki szczegółowo wymienione są w punkcie 39 SWZ. Wyżej wymieniona dokumentacja jest załącznikiem do ogłoszenia o zamówieniu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Określenie zakresu robót budowlanych, wykonanie m. in. robót ogólnobudowlanych, robót w zakresie instalacji hydrantowych, robót w zakresie oddymiania, które stanowić będą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane: umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą na warunkach nie gorszych niż określone w Istotnych Postanowieniach Umowy (dla zamówienia podstawowego). Na etapie przedmiotowego postępowania Zamawiający informuje, że posiada dokumentację projektową na zakres robót budowlanych, które przewiduje udzielić na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (dokumentacja zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego stanowi załącznik do niniejszej SWZ), jednakże z uwagi na ograniczone możliwości finansowe w danym roku budżetowym Zamawiający nie może zrealizować wszystkich robót objętych dokumentacją.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert. Uzyskana liczba punktów w ramach opisanych kryteriów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku, zasada zaokrąglenia – jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej; 1.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał/zakończył (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) należycie w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną (1) robotę budowlaną wykonaną w jednym zadaniu (umowie) której przedmiotem była budowa lub rozbudowa lub przebudowa lub remont budynku, która swoim zakresem obejmowała roboty polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych o wartości minimum 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto. Uwaga I: W przypadku, gdy ww. zakres robót będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo roboty, o których mowa powyżej. Uwaga II: W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).Uwaga III: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót, dotyczy robót, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu wykonanych robót oraz załączonych dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. 2.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą zdolną do realizacji zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika robót, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która jest aktualnie wpisana na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego. Uwaga: Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu osób. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 1 (odpowiednio w punkcie 13.1.4.1 SWZ) oraz w punkcie 2 (odpowiednio w punkcie 13.1.4.2 SWZ), oceniane będzie łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: [Numeracja zgodna z SWZ]: 14.1 Do oferty Wykonawca dołącza:14.1.2 oświadczenie stanowiące dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ; 14.1.2.1 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 13.1.4:13.1.4.1, 13.1.4.2 SWZ powołuje się na zasoby innych Podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w punkcie 14.1.2 SWZ; 14.1.2.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia „tzw. konsorcjum” (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć oświadczenie wymienione w punkcie 14.1.2 SWZ; 14.1.2.3 W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych Podmiotów, oświadczenie, o którym mowa w punkcie 14.1.2 SWZ składa każdy z tych Podmiotów, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5a do SWZ.
14.7 Podmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, obejmują: 14.7.2.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ; 14.7.2.1 Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w punkcie 14.7.2 SWZ, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; 14.7.3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ;
14.7.4. Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeśli dotyczy. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ. Pozostałe informacje w punkcie 14.7.4.1, 14.7.4.2, 14.7.4.3, 14.8 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: [Numeracja zgodna z SWZ]: 14.1 Do oferty Wykonawca dołącza: 14.1.1 oświadczenie stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wyklu¬czenia, na dzień składania ofert, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ; 14.1.1.1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w punkcie 14.1.1 SWZ; 14.1.1.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia „tzw. konsorcjum” (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć oświadczenie wymienione w punkcie 14.1.1 SWZ; 14.1.1.3 W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych Podmiotów, oświadczenie, o którym mowa w punkcie 14.1.1 SWZ składa każdy z tych Podmiotów, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4a do SWZ.
14.7 Podmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, obejmują: 14.7.1.Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ; 14.7.1.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 14.7.5 Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 14.7.5.1 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia ww. dokumentów (wskazanych w punkcie 14.7.5 SWZ), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 14.13.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 14.13.1 dokumentu, o którym mowa w punkcie 14.7.5 SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:14.13.1.1 nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument/ty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Pozostałe informacje w punkcie 14.13.1.2 i 14.13.1.3 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą (zgodnie z treścią punktu 21.11 SWZ):
1)Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ;
2)Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, składane przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ;
3)Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składane przez Podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4a do SWZ - jeśli dotyczy;
4)Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ;
5)Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane przez Podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5a do SWZ - jeśli dotyczy;
6)Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę, wymagane postanowieniami punktów 13.4, 13.4.3 i 13.4.4 SWZ, sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do SWZ, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych Podmiotów - jeśli dotyczy;
7)Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagane postanowieniami punktu 15.6 SWZ, sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do SWZ - jeśli dotyczy;
8)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;
9)w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu zawarcia umowy;
10)dowód wniesienia wadium zgodnie z postanowieniami punktu 20 SWZ;
11)Wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 2 600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych i 00/100). Szczegółowe zapisy dotyczące wadium zostały określone w punkcie 20 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 2.Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum/żaden ze wspólników spółki cywilnej (ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz przesłanki w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do SWZ (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian umowy został określony w załączniku nr 2 do SWZ, tj. w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) – w szczególności w § 3 ust. 5, w § 18.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-24 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-24 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Zamawiający nie przewiduje: rozliczania w walutach obcych; zawarcia umowy ramowej; zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
2.Wszystkie rozliczenia związane z niniejszym zamówieniem będą prowadzone w PLN.
2021-06-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.