eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cieszyn › Modernizacja pomieszczeń biurowych II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29.Ogłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja pomieszczeń biurowych II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072186224

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bobrecka

1.5.2.) Miejscowość: Cieszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wiz@powiat.cieszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat.cieszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja pomieszczeń biurowych II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-067415c3-a2d8-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00077601

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053498/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja II piętra w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-067415c3-a2d8-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń będzie odbywała się w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu portalu e-Zamówienia tj. systemu zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dostęp do portalu możliwy jest za pośrednictwem strony: https://ezamowienia.gov.pl
W pozostałym zakresie dotyczącym niniejszego postępowania komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci e-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl lub drogą elektroniczną na portalu e-zamówienia za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Centrum pomocy platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja pomieszczeń biurowych II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29 – Etap I i Etap III.
- roboty rozbiórkowe: skucie pasa posadzki z płytek ceramicznych oraz „fartucha” z płytek ceramicznych na ścianie, likwidacja umywalki wraz z armaturą i podgrzewaczem wody,
- remont podłóg poprzez wymianę istniejącej posadzki z wykładziny PCV/ płytek ceramicznych podłogowych na wykładzinę rulonową obiektową PCV (demontaż starych wykładzin wraz z ich utylizacją, przygotowanie podłoża, montaż wykładziny obiektowej PCV, spawanie łączników, wywinięcie kołnierza w postaci cokoliku z wykładziny i prace wykończeniowe),
- wymianę listew przypodłogowych PCV w Biurach Prawnych (nr 126, 125) oraz w biurze PCPR (nr 124),
- wykucie otworu drzwiowego wraz z zabudową nadproża prefabrykowanego i montażem nowych drzwi,
- naprawa i uzupełnienie miejscowe tynków wewnętrznych,
- zaślepienie (zabudowa z płyt g-k na stelażu metalowym z wygłuszeniem z wełny mineralnej) istniejącego otworu drzwiowego,
- miejscowe uzupełnienia gładzi gipsowej, malowanie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń objętych etapem I i etapem III, za wyjątkiem sekretariatu PCPR (nr 117) i biura Dyrektora PCPR (nr 118),
- wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej poprzez modernizację instalacji gniazd 230V, infrastruktury sieciowej,
- wymianę oświetlenia podstawowego na energooszczędne lampy ze źródłami LED,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja pomieszczeń biurowych II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29 - Etap II.
- roboty rozbiórkowe: demontaż zabudowy ściennej z płyt meblowych/ przeszkleń/ płyt g-k,
- remont podłóg poprzez wymianę istniejącej posadzki z wykładziny PCV na wykładzinę rulonową obiektową PCV (demontaż starych wykładzin wraz z ich utylizacją, przygotowanie podłoża, montaż wykładziny obiektowej PCV, spawanie łączników, wywinięcie kołnierza w postaci cokoliku z wykładziny i prace wykończeniowe),
- wykonanie obróbki ościeży istniejących drzwi do pomieszczenia archiwum,
- wymiana istniejących drzwi wraz z likwidacją progów drzwiowych na drzwi wewnętrzne z płyty MDF wraz z ościeżnicami regulowanymi,
- wykucie otworu drzwiowego wraz z zabudową nadproża prefabrykowanego i montaż nowych drzwi wewnętrznych z płyty MDF wraz z ościeżnicami regulowanymi,
- wymiana drzwi w serwerowni na drzwi wzmocnione – (wykorzystać drzwi z rozbiórki z biura nr 109 lub 110 lub 113) + zamek patentowy + elektrozamek i klawiatura szyfrująca wraz z zasilaniem elektrycznym i instalacją sterującą,
- wykonanie ścianek działowych z płyt g-k na ruszcie metalowym z wygłuszeniem z wełny mineralnej,
- zaślepienie (zabudowa z płyt g-k na stelażu metalowym z wygłuszeniem z wełny mineralnej) istniejącego otworu drzwiowego,
- miejscowe uzupełnienia gładzi gipsowej, malowanie ścian i sufitów pomieszczeń objętych etapem II za wyjątkiem serwerowni (nr 116),
- wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni poprzez montaż agregatu zewnętrznego klimatyzacji z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego, montaż jednostki wewnętrznej, montaż instalacji rurowej (przewodów rurowych miedzianych wraz z izolacją oraz przewodów skroplin), montaż armatury, rozruch i regulacja instalacji, roboty towarzyszące,
- przełożenie 2 istniejących klimatyzatorów,
- wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej poprzez modernizację instalacji gniazd 230V, infrastruktury sieciowej, zasilanie i podłączenie do szafy RACK i serwera, montaż szafy RACK, zabudowę nowej rozdzielnicy, rozbudowę istniejących tablic rozdzielczych, wykonanie tras kablowych, wymianę oświetlenia podstawowego na energooszczędne lampy ze źródłami LED, zasilanie montowanych urządzeń klimatyzacji dla serwerowni, wykonanie zestawu kontroli dostępu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym (zgodnie z art. 113 ustawy Pzp) - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (zgodnie z art. 114 ustawy Pzp) - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa (zgodnie z art. 115 ustawy Pzp):
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum: dla części 1: 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),
dla części 2: 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
W przypadku złożenia oferty na obie części warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia na sumę gwarancyjną co najmniej 60.000zł.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa (zgodnie z art. 113 ustawy Pzp):
a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej:
• dla części 1:
- jedną robotę ogólnobudowlaną, polegającą na wykonaniu robót remontowo – budowlanych o wartości minimum 30.000 zł, lub
- dwie roboty ogólnobudowlane, polegające na wykonaniu robót remontowo – budowlanych o wartości minimum 15.000 zł każda,
• dla części 2:
- jedną robotę ogólnobudowlaną, polegającą na wykonaniu robót remontowo – budowlanych o wartości minimum 60.000 zł, lub
- dwie roboty ogólnobudowlane, polegające na wykonaniu robót remontowo – budowlanych o wartości minimum 30.000 zł każda.

b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował dla obu części osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
- do kierowania robotami w funkcji kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- do kierowania robotami w funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia równoważne wg przepisów kraju ich uzyskania, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz zakresu możliwych do wykonywania czynności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie
i na zasadach określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., zwana dalej uPzp). Ponadto, zgodnie
z art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość co najmniej następującego zakresu zmian:
1) zmiany terminu zakończenia robót w przypadkach:
a) wstrzymania realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót,
c) działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, nieprzewidywalne, poza kontrolą stron umowy, którego skutkom nie można zapobiec, a występujące po podpisaniu umowy, powodujące brak możliwości wywiązania się
z umowy,
d) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkach,
e) wystąpienia okoliczności niezależnych bezpośrednio od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy;
2) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy:
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) w przypadku wykonania robót dodatkowych określonych w § 6 pkt 19.
3) pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
a) w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej – zamienne zakresy robót lub materiałów zostaną ustalone przed ich realizacją w protokole konieczności lub notatce służbowej, zatwierdzonych przez Zamawiającego,
b) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia,
c) zmiana osób pełniących samodzielne funkcje na budowie.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeżeli przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach, jak np.: notatka służbowa, pismo Wykonawcy lub Zamawiającego, protokół konieczności itp.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza ofertowego” dostępnego na platformie e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/ . Sposób złożenia oferty opisany został w https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.