eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cieszyn › Modernizacja pomieszczeń biurowych II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29.Ogłoszenie z dnia 2023-03-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja pomieszczeń biurowych II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072186224

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bobrecka

1.5.2.) Miejscowość: Cieszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wiz@powiat.cieszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat.cieszyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-067415c3-a2d8-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja pomieszczeń biurowych II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-067415c3-a2d8-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00125372

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053498/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja II piętra w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00077601

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja pomieszczeń biurowych II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29 – Etap I i Etap III.
- roboty rozbiórkowe: skucie pasa posadzki z płytek ceramicznych oraz „fartucha” z płytek ceramicznych na ścianie, likwidacja umywalki wraz z armaturą i podgrzewaczem wody,
- remont podłóg poprzez wymianę istniejącej posadzki z wykładziny PCV/ płytek ceramicznych podłogowych na wykładzinę rulonową obiektową PCV (demontaż starych wykładzin wraz z ich utylizacją, przygotowanie podłoża, montaż wykładziny obiektowej PCV, spawanie łączników, wywinięcie kołnierza w postaci cokoliku z wykładziny i prace wykończeniowe),
- wymianę listew przypodłogowych PCV w Biurach Prawnych (nr 126, 125) oraz w biurze PCPR (nr 124),
- wykucie otworu drzwiowego wraz z zabudową nadproża prefabrykowanego i montażem nowych drzwi,
- naprawa i uzupełnienie miejscowe tynków wewnętrznych,
- zaślepienie (zabudowa z płyt g-k na stelażu metalowym z wygłuszeniem z wełny mineralnej) istniejącego otworu drzwiowego,
- miejscowe uzupełnienia gładzi gipsowej, malowanie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń objętych etapem I i etapem III, za wyjątkiem sekretariatu PCPR (nr 117) i biura Dyrektora PCPR (nr 118),
- wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej poprzez modernizację instalacji gniazd 230V, infrastruktury sieciowej,
- wymianę oświetlenia podstawowego na energooszczędne lampy ze źródłami LED,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 63069,76 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja pomieszczeń biurowych II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29 - Etap II.
- roboty rozbiórkowe: demontaż zabudowy ściennej z płyt meblowych/ przeszkleń/ płyt g-k,
- remont podłóg poprzez wymianę istniejącej posadzki z wykładziny PCV na wykładzinę rulonową obiektową PCV (demontaż starych wykładzin wraz z ich utylizacją, przygotowanie podłoża, montaż wykładziny obiektowej PCV, spawanie łączników, wywinięcie kołnierza w postaci cokoliku z wykładziny i prace wykończeniowe),
- wykonanie obróbki ościeży istniejących drzwi do pomieszczenia archiwum,
- wymiana istniejących drzwi wraz z likwidacją progów drzwiowych na drzwi wewnętrzne z płyty MDF wraz z ościeżnicami regulowanymi,
- wykucie otworu drzwiowego wraz z zabudową nadproża prefabrykowanego i montaż nowych drzwi wewnętrznych z płyty MDF wraz z ościeżnicami regulowanymi,
- wymiana drzwi w serwerowni na drzwi wzmocnione – (wykorzystać drzwi z rozbiórki z biura nr 109 lub 110 lub 113) + zamek patentowy + elektrozamek i klawiatura szyfrująca wraz z zasilaniem elektrycznym i instalacją sterującą,
- wykonanie ścianek działowych z płyt g-k na ruszcie metalowym z wygłuszeniem z wełny mineralnej,
- zaślepienie (zabudowa z płyt g-k na stelażu metalowym z wygłuszeniem z wełny mineralnej) istniejącego otworu drzwiowego,
- miejscowe uzupełnienia gładzi gipsowej, malowanie ścian i sufitów pomieszczeń objętych etapem II za wyjątkiem serwerowni (nr 116),
- wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni poprzez montaż agregatu zewnętrznego klimatyzacji z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego, montaż jednostki wewnętrznej, montaż instalacji rurowej (przewodów rurowych miedzianych wraz z izolacją oraz przewodów skroplin), montaż armatury, rozruch i regulacja instalacji, roboty towarzyszące,
- przełożenie 2 istniejących klimatyzatorów,
- wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej poprzez modernizację instalacji gniazd 230V, infrastruktury sieciowej, zasilanie i podłączenie do szafy RACK i serwera, montaż szafy RACK, zabudowę nowej rozdzielnicy, rozbudowę istniejących tablic rozdzielczych, wykonanie tras kablowych, wymianę oświetlenia podstawowego na energooszczędne lampy ze źródłami LED, zasilanie montowanych urządzeń klimatyzacji dla serwerowni, wykonanie zestawu kontroli dostępu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 136904,31 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 74000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 126321 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 74000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JuHaus Dawid Harężlak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 383577352

7.3.3) Ulica: Daliowa, 30

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-316

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 74000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 149000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 207624 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 149000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JuHaus Dawid Harężlak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 383577352

7.3.3) Ulica: Daliowa, 30

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-316

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 149000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.