eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mełgiew › Dostawa sukcesywna oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornikaOgłoszenie z dnia 2023-02-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sukcesywna oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061611845

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzancka 42

1.5.2.) Miejscowość: Mełgiew

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-007

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: +48814670551

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gpkmelgiew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gpkmelgiew.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sukcesywna oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f914a9e-a2dc-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00077476

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074114/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sukcesywna oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4f914a9e-a2dc-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej zostały zawarte w rozdziale VII SWZ.
System dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, dokumentów podmiotowych i przedmiotowych, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem. 5Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika
Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie
dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania. 6Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta
Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w
postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania. 7Składanie wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za
pośrednictwem Systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu
numeru złożonej oferty. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest
posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu
kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu. 8Korzystanie z Systemu
możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych
wymagań technicznych i specyfiki połączenia: posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego
oprogramowania: w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów: a)komputer klasy PC
lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux
Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – lub ich nowsze wersje b)przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze,
Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11, c)
lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek; w zakresie składania podpisu kwalifikowanego: a)zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre) b)w
przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web c)oprogramowania
SzafirHost w systemie operacyjnym. Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się
w Systemie w zakładce E-learning. 12Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej
wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na
zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu. 13W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu,
uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą
poczty elektronicznej na adres: zamowienia@gpkmelgiew.pl (nie dotyczy składania ofert). 14Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. 15Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, 7zip lub .xml

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zostały zamieszczone w rozdziale XVIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO zostały zamieszczone w rozdziale XVIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GPK.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) sukcesywna dostawa oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym Polskiej Normy PN-EN 590 (lub równoważną) w łącznej ilości szacunkowej 30000 (trzydzieści tysięcy) litrów w całym okresie realizacji umowy, tj. ok. 2500 litrów miesięcznie. Wskazana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.
2) udostępnienie w formie dzierżawy na okres trwania umowy zbiornika spełniającego warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone
do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. 2001 nr 113 poz. 1211
z późn. zm.) z układem dystrybucyjnym do bezobsługowego poboru oleju napędowego identyfikującego niezależnie pojazdy samochodowe, maszyny i urządzenia oraz kierowców, służące do wewnętrznego tankowania pojazdów Zamawiającego olejem napędowym. Zbiornik ulokowany będzie na terenie bazy magazynowej GPK Mełgiew Sp. z o. o. przy ul. Partyzanckiej 42 w Mełgwi, 21-007.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za pomocą kryterium oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną i ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami ciekłymi wydanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. zm.).

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący doświadczenia wykonawcy/osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia/wykształcenia wykonawcy/ kwalifikacji zawodowych wykonawcy/ potencjału technicznego wykonawcy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże wykonanie dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy oleju napędowego w ilości co najmniej 20.000 litrów każda w ciągu maksymalnie 1 roku każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualna i ważna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami ciekłymi wydanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.),
2) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składa się:
1) uzupełniony formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (oryginał),
2) uzupełnione oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, zgodnie z
załącznikiem do SWZ,
3) aktualne oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5
PZP, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ – jeśli dotyczy,
4) Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do
SWZ - jeśli dotyczy,
5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ - jeśli dotyczy
2. Wraz z ofertą, Wykonawca ma obowiązek złożyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest
zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające
dostęp do tych dokumentów;
2) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym: pełnomocnictwo lub inny
dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o ile dotyczy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone
wraz z ofertą.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
2) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej, jest spełniony, jeżeli co naj-mniej jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia po-siada uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawo-dowej i zrealizuje dostawy, do
których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) W przypadku, o którym mowa w pkt 2), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzie-lenie
zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy
wykonają poszczególni wykonawcy (według załącznika nr 6 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:
a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w szczególności w przypadku zmiany stawki podatku Vat – wówczas zmianie ulega cześć wynagrodzenia stanowiąca kwotę brutto o wysokość stawki podatku Vat.;
b) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym;
c) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
d) dopuszcza się zmianę podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego po uprzedniej akceptacji Zamawiającego,
e) dopuszcza się rezygnację z podwykonawcy, przy pomocy którego Zamawiający realizuje przedmiot zamówienia.
f) innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu zakończenia zadania,
g) konieczność zmiany innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, ze zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego,
h) dopuszcza się zmianę sposoby wykonania zamówienia, jeżeli jest to niezbędne do jego prawidłowego wykonania,
i) dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadkach:
 działania siły wyższej – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności: w szczególności z powodu: ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego , stanu epidemii , klęki żywiołowej, stanu nadzwyczajnego,
 w sytuacji gdy realizacja umowy w dotychczasowy sposób nie jest możliwa na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie ogłaszania postępowania – o czas trwania tych okoliczności,
 w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia, a uniemożliwiających prawidłową realizację zamówienia przez Wykonawcę,
2. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany niniejszej umowy następujące zmiany:
a) danych teleadresowych;
b) danych rejestrowych;
c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron niniejszej umowy.
3. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
4. Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest zgoda obu stron umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania: 5.2.4 wykonawców wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022 r., poz. 835), zwanej dalej jako: „ustawa o nieagresji”; 5.2.5 wykonawców, którego beneficjentem rzeczywistym w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z
2022 r., poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 ustawy o nieagresji; 5.2.6 wykonawców, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o
rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o nieagresji. Wykluczenie Wykonawcy w zakresie ppkt 5.2.1-5.2.3 następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp,
zaś w zakresie ppkt 5.2.4-5.2.6 następuje zgodnie z art. 7 ustawy o nieagresji. Weryfikacja podstaw wykluczenia z art. 7
ustawy o nieagresji zostanie przeprowadzona przed dokonaniem oceny i badania ofert na podstawie złożonych przez
uczestników postępowania oświadczeń, jak również ogólnodostępnych wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisów na listę sankcyjną prowadzoną przez Ministra właściwego ds. wewnętrznych.
Zamawiający informuje, że podstawy wykluczenia wskazane w ppkt 5.2.4 – 5.2.6 powyżej wynikają z art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z uwzględnieniem początku okresu wykluczenia wskazanego w art. 22 pkt
1 tej ustawy. Zamawiający informuje również, że osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1,
które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 zł. Wykonawca składając ofertę
potwierdza jednocześnie, że znane są mu przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w
szczególności art. 7 oraz art. 22 tej ustawy, oraz potwierdza, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia
wskazane w art. 7 tej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.