eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Wykonanie instalacji klimatyzacji - I/Strzelce OpolskieOgłoszenie z dnia 2023-02-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie instalacji klimatyzacji - I/Strzelce Opolskie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600252

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wrocławska 24

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-701

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 4511034

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ZAP_Opole@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ubezpieczenia społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie instalacji klimatyzacji - I/Strzelce Opolskie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8291edca-a223-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00077284

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00409835/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wykonanie instalacji klimatyzacji – I/Strzelce Opolskie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zus

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zus

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zostały określone w pkt.1.5. SWZ oraz pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zus

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala: ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. II.Pani/ Pana dane osobowe jako
•osoby reprezentującej Wykonawcę (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, umocowanie do reprezentowania), •osoby będącej członkiem personelu Wykonawcy (imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej).zostały nam przekazane przez ……….III.Pani/Pana dane osobowe jako osoby reprezentującej Wykonawcę są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów regulujących zasady reprezentacji (w szczególności ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ), a także w związku z bieżącą realizacją Umowy …. oraz w celu przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych.IV.Pani/Pana dane osobowe jako osoby będącej członkiem personelu Wykonawcy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z bieżącą realizacją Umowy …. oraz nałożonymi na administratora obowiązkami związanymi z weryfikacją niezbędnych uprawnień, kwalifikacji i innych okoliczności faktycznych związanych z postępowaniem, którymi muszą wykazać się osoby fizyczne wskazane przez Wykonawcę oraz w celu przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych. V.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, które w ramach sprawowania uprawnień kontrolnych lub nadzoru nad Zamawiającym zażądają udostępniania Umowy wraz z załącznikami i którym Zamawiający będzie zobowiązany do udostępnienia zawartej Umowy na podstawie przepisów prawa. VI.Dane osobowe mogą zostać udostępnione kancelariom prawnym, firmom doradczym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje administrator. VII.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia realizacji Umowy, co jest związane z czasem w jakim Umowa podlega wykonaniu oraz obowiązkowi jej archiwizacji. VIII.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. IX.Posiada Pani/Pan: 1)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 3)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 4)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; X.Nie przysługuje Pani/Panu: 1)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. XI.W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w następujący sposób: 1)listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, 2)przez e-mail: ODO@zus.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 240000/271/2/2023-ZAP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa i montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Inspektoratu ZUS w Strzelcach Opolskich przy ul. K. Miarki 2a
1) Roboty budowlane:
a) wykonanie posadowienia jednostek zewnętrznych VRF na fragmencie dachu nad parterem,
b) drobne prace budowlane (uzupełnienia tynków, malowanie, itd.).

2) Roboty sanitarne:
a) demontaż i utylizacja dwóch zestawów urządzeń klimatyzacyjnych w dwóch pomieszczeniach technicznych (serwerownia, UPS)
b) demontaż i utylizacja dwóch zestawów urządzeń klimatyzacyjnych ściennych oraz dwóch urządzeń klimatyzacyjnych kasetonowych na Sali Obsługi Klientów,
c) montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji w systemach:
• VRF – układ K-1 i K-2 dla pomieszczeń biurowych na parterze, I i II piętrze oraz magazynu dokumentacji w obiegu bieżącym (pom. nr 17), (K-1: 10 jednostek wewnętrznych, 1 jednostka zewnętrzna,
K-2: 14 jednostek wewnętrznych, 1 jednostka zewnętrzna),
• Multi-Split dla Sali Obsługi Klientów (dwa zestawy K-3 i K-4, zestaw K-3: 2 jednostki wewnętrzne
i 1 jednostka zewnętrzna, zestaw K-4: 2 jednostki wewnętrzne i 1 jednostka zewnętrzna),
• Split dla pomieszczenia UPS (dwa zestawy: 1 jednostka wewnętrzna i 1 jednostka zewnętrzna,
praca ciągła naprzemienna),
• Split dla pomieszczenia serwerowni (dwa zestawy: 1 jednostka wewnętrzna i 1 jednostka zewnętrzna, praca ciągła naprzemienna),
d) wykonanie instalacji chłodniczej z rur miedzianych chłodniczych,
e) wykonanie instalacji odpływu skroplin, podłączenie do instalacji kanalizacji,
f) uruchomienie klimatyzatorów i osiągnięcie planowanych parametrów pracy.


3) Roboty elektryczne:
a) okablowanie klimatyzatorów wewnętrznych i zewnętrznych,
b) montaż kontaktronów w każdym oknie w pomieszczeniu i podłączenie do jednostki wewnętrznej
(z wyjątkiem pomieszczeń technicznych – serwerownia, UPS),
c) montaż rozdzielnicy bezpiecznikowej klimatyzacji, podłączenie do rozdzielnicy głównej, zabudowa nowego zabezpieczenia,
d) wymiana 6 wkładek bezpiecznikowych w złączu kablowym (wkładka bezpiecznikowa mocy NH1 80A gG 500V),
e) wykonanie pomiarów rezystancji izolacji oraz pomiarów ochrony przeciwporażeniowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
- Cena [K1] – 60 %
- Gwarancja [K2] -40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1) Wykonawca spełni warunek (w zakresie zdolności technicznej) jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał tj. zakończył (rozpoczęcie robót może mieć miejsce wcześniej) co najmniej jedną robotę instalacyjną obejmującą swym zakresem montaż klimatyzacji / tylko branża instalacyjna/ , o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.
Ww. robota instalacyjna musi być wykonana w sposób należyty.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania robót wykonywanych w ramach różnych umów w celu osiągnięcia wymaganej wartości.
2) Wykonawca spełni warunek (w zakresie zdolności technicznej) jeżeli będzie posiadał certyfikat FGAZ dla przedsiębiorców oraz certyfikat FGAZ dla personelu, o którym mowa w punkcie 4.1.1.4., 3), e) wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2022, poz. 1392).
3) Wykonawca spełni warunek (w zakresie zdolności zawodowej) jeżeli wykaże, że dysponuje lub zgodnie z art. 118 ustawy będzie dysponował:
a) osobą zdolną do wykonywania funkcji i czynności kierownika robót elektrycznych, która spełnia następujące wymagania:
 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności elektrycznej (określone obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego lub odpowiadające im równoważne dokumenty upoważniające do nadzorowania robót w wymaganym zakresie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z zastrzeżeniem w szczególności art. 12a ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) lub zostały nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że zostaną one nadane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej),
 posiada zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
b) osobą zdolną do wykonywania funkcji i czynności kierownika robót instalacyjnych, która spełnia następujące wymagania:
 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej (określone obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego lub odpowiadające im równoważne dokumenty upoważniające do nadzorowania robót w wymaganym zakresie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z zastrzeżeniem w szczególności art. 12a ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) lub zostały nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że zostaną one nadane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej),
 posiada zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

c) co najmniej 1 osobą kierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku EKSPLOATACJI („E”) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających przesyłających i zużywających energię elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022, poz. 1392)
d) co najmniej 1 osobą kierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku DOZORU („D”) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających przesyłających i zużywających energię elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022, poz. 1392)
e) co najmniej 1 osobą kierowaną do realizacji zamówienia posiadającą certyfikat FGAZ „dla personelu” wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2022, poz. 1392). Certyfikat zobowiązany jest posiadać personel wykonujący czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art.455 ustawy, w sposób i na
warunkach szczegółowo opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy- zał. nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.