eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miko堯w › Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. "Podstawy pneumatyki przemys這wej " dla ZST w Miko這wie, ZSP w Ornontowicach oraz ZSEiU w ζziskach G鏎nych,Og這szenie z dnia 2023-02-02


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Podstawy pneumatyki przemys這wej ” dla ZST w Miko這wie, ZSP w Ornontowicach oraz ZSEiU w ζziskach G鏎nych,

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Powiat Miko這wski reprezentowany przez Zarz康 Powiatu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255016

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: 眨irki i Wigury 4a

1.5.2.) Miejscowo嗆: Miko堯w

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@mikolowski.pl; zampub@mikolowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.mikolowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Podstawy pneumatyki przemys這wej ” dla ZST w Miko這wie, ZSP w Ornontowicach oraz ZSEiU w ζziskach G鏎nych,

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-6b127431-a22e-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00077148

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-02-02

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00022178/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.9 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Podstawy pneumatyki przemys這wej" w ramach projektu EFS II ”

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Efektywne Funkcjonalne Szko造 II - Program Rozwoju Szk馧 Zawodowych i Technicznych Powiatu Miko這wskiego” wsp馧finansowanym ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa 奸御kiego na lata 2014 – 2020.”

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://e-zp.mikolowski.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zp.mikolowski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1) W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu systemu do elektronicznej obs逝gi zam闚ie Powiatu Miko這wskiego (zwanej dalej: „Systemem”) dost瘼nej pod adresem: https://e-zp.mikolowski.pl
2) Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto w Systemie e-ZP.
3) Rejestracja i korzystanie z Systemu E-ZP jest bezp豉tne.
4) U篡tkownik niezarejestrowany mo瞠 jedynie przegl康a tre軼i udost瘼niane w cz窷ci publicznej Systemu. Jest to r闚noznaczne z tym, 瞠 u篡tkownicy niezarejestrowani nie posiadaj dost瘼u do wszystkich funkcjonalno軼i systemu.
5) Dokonuj帷 rejestracji Wykonawca akceptuje Regulamin korzystania z Systemu E-Zam闚ienia Publiczne Powiatu Miko這wskiego.
6) W Systemie E-ZP znajduj si tak瞠 instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obs逝gi Systemu FINN e-Zam闚ienia Publiczne) oraz filmy instrukta穎we - prezentuj帷e podstawowe czynno軼i dokonywane przez Wykonawc闚 za pomoc Systemu (rejestracja, zadawanie pyta, z這瞠nie oferty, wycofanie oferty). Instrukcja dost瘼na jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
7) Specyfikacja po陰czenia, formatu przesy豉nych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu E-ZP:
a. Format kodowania tre軼i w obr瑿ie Systemu - UTF8,
b. Komunikacja pomi璠zy przegl康ark Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy u篡ciu bezpiecznego protoko逝 HTTPS,
c. Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim 廝鏚貫m czasu.
8) Wymagania techniczne zwi您ane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia, formatu przesy豉nych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):
a) sta造 dost瘼 do sieci Internet i minimalna pr璠ko嗆 po陰czenia internetowego nie mniejsza ni 512 kb/s;
b) zaktualizowana przegl康arka internetowa Chrome w wersji 77 i p騧niejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i p騧niejsze;
c) system operacyjny Microsoft Windows 7 i p騧niejsze lub Apple macOS 10.14 i p騧niejsze, dystrybucje systemu Linux.
9) Z這瞠nie oferty w trybie podstawowym poprzez System e-ZP wymaga posiadania przez Wykonawc kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 14) Korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalno軼i sk豉dania podpisu elektronicznego (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty, podpis zaufany) mo磧iwe jest pod warunkiem, 瞠 system teleinformatyczny, z kt鏎ego korzysta Wykonawca, wyposa穎ny jest w jeden z poni窺zych komponent闚:
• wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obs逝g technologii Java Web Start (JavaWS) lub
• wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.
15) Powy窺ze wymagania nie ograniczaj mo磧iwo軼i korzystania przez Wykonawc z zewn皻rznego oprogramowania do sk豉dania podpisu elektronicznego,
a) kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpis闚: PaDES - format.pdf, XaDES - pozosta貫 formaty);
b) podpis zaufany;
c) podpis osobisty;
16) Maksymalny rozmiar przesy豉nych plik闚 z這瞠nia, wycofania: oferty oraz wiadomo軼i wynosi 150 MB;
17. W zale積o軼i od formatu podpisu: Podpis kwalifikowany (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES, XAdES) i jego typu (zewn皻rzny, otaczaj帷y) Wykonawca do陰cza do Systemu e-ZP uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewn皻rzny) lub dokument z podpisem (typ otaczaj帷y).

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Miko這wski z siedzib : ul. 眨irki i Wigury 4a, 43-190 Miko堯w , tel. (32) 32 – 48 – 102, faks (32) 32 – 48 – 211, e-mail: kancelaria@mikolowski.pl
b) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Sebastian Dziuban, adres poczty elektronicznej: iod@mikolow.starostwo.gov.pl; adres do korespondencji pisemnej jak w punkcie 1 litera „a”.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego: nr MNZ.272.2.2023 BM, na:
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Podstawy pneumatyki przemys這wej” dla ZST w Miko這wie, ZSP w Ornontowicach oraz ZSEiU w ζziskach G鏎nych, w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szko造 II - Program Rozwoju Szk馧 Zawodowych i Technicznych Powiatu Miko這wskiego” wsp馧finansowanym ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa 奸御kiego na lata 2014 – 2020, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 roku – Pzp ( tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p騧niejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy; zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz闚 akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia豉nia archiw闚 zak豉dowych (tj. Dz. U z 2011 nr 14, poz. 67 z p騧n. zm.) teczki aktowe b璠 przechowywane w archiwum zak豉dowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zam闚ie publicznych oraz 10 lat w przypadku um闚 zawartych w wyniku post瘼owania w trybie zam闚ie publicznych;
5) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
− w przypadku, gdy wykonanie obowi您k闚, o kt鏎ych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymaga這by niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od osoby, kt鏎ej dane dotycz, wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego;
− w przypadku, gdy wykonanie obowi您k闚, o kt鏎ych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymaga這by niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od osoby, kt鏎ej dane dotycz, wskazania dodatkowych informacji maj帷ych w szczeg鏊no軼i na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego postepowania o udzielenie zam闚ienia publicznego.
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚)
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
− wyst徙ienie z 膨daniem, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, je郵i uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
8) nie przys逝guje Pani/Panu:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) Jednocze郾ie Zamawiaj帷y przypomina o ci捫帷ym na Wykonawcy obowi您ku informacyjnym wynikaj帷ym z art. 14 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane przekazane zostan Zamawiaj帷emu w zwi您ku z prowadzonym post瘼owaniem i kt鏎e Zamawiaj帷y po鈔ednio pozyska od Wykonawcy bior帷ego udzia w post瘼owaniu, chyba 瞠 ma zastosowanie co najmniej jedno z wy陰cze, o kt鏎ych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
10) Skorzystanie przez osob, kt鏎ej dane osobowe dotycz, z uprawnienia do sprostowania lub uzupe軟ienia, o kt鏎ym mowa w art. 16 RODO, nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia ani zmian postanowie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp.
11) W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia zg這szenie 膨dania ograniczenia przetwarzania, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia tego post瘼owania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MNZ.272.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Tak

4.1.14.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zam闚ienia:

Zamawiaj帷y uwzgl璠ni wymagania w zakresie dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich u篡tkownik闚, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1.1 Przedmiotem zam闚ienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn.” „Podstawy pneumatyki przemys這wej” dla 12 uczni闚 / uczennic oraz kursu doskonal帷ego pod t sam nazw dla 1 nauczyciela kszta販enia zawodowego/instruktora praktycznej nauki zawodu w wymiarze minimum 24 godzin dla ka盥ej z grup.

Kurs powinien obejmowa przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu podstaw pneumaty-ki przemys這wej celem rozwoju czy te nabycia atrakcyjnych na rynku pracy umiej皻no軼i zawodo-wych.

Liczba uczestnik闚 og馧em – 13
Liczba grup og馧em – 2
Liczba os鏏 w grupie: minimum 5, maksimum 8
Liczba godzin/grup – 24
Liczba godzin og馧em – 48

godzina = godzina zegarowa

Termin realizacji: 30.05.2023 r.

Kurs dla 13 uczestnik闚 obejmuje 2 grupy: jedna 6-osobowa, jedna 7-osobowa.
Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmian liczebno軼i uczestnik闚 mi璠zy grupami. Jednak瞠 陰cz-nie b璠 to 2 grupy obejmuj帷e 13 os鏏. Przy czym Zamawiaj帷y zapewnia, i minimalna liczba os鏏 w jednej grupie wynosi 5 os鏏, a maksymalna dopuszczalna liczba os鏏 w jednej grupie wy-nosi 8 os鏏.

Zamawiaj帷y wymaga, aby program kursu by realizowany zgodnie z poni窺zymi wymaganiami:

1. Zaj璚ia powinny si odbywa:
• od poniedzia趾u do soboty,
• dla uczni闚 i nauczyciela/instruktora praktycznej nauki zawodu szk馧 technicznych i zawo-dowych, dla kt鏎ych organem prowadz帷ym jest Powiat Miko這wski tj:
- Zespo逝 Szk馧 Ponadpodstawowych w Ornontowicach
- Zespo逝 Szk馧 Technicznych w Miko這wie
- Zespo逝 Szk馧 Energetycznych i Us逝gowych w ζziskach G鏎nych
• w sali / laboratorium szkoleniowym zapewnionym przez Wykonawc z odpowiednim wy-posa瞠niem adekwatnym do rodzaju kursu. W sk豉d wyposa瞠nia powinny wchodzi m.in.:
- uk豉dy wykonawcze: si這wniki jednostronnego i dwustronnego dzia豉nia, bezt這czyskowe si這w-niki liniowe, chwytaki,
- zawory rozdzielaj帷e (aktywowane r璚znie, mechanicznie, pneumatycznie),
- zawory zwrotne i zwrotno-d豉wi帷e, szybkiego spustu, d豉wi帷e, redukcyjne, bezpiecze雟twa,
- zawory logiczne,
- pneumatyczne zawory czasowe,
- elementy techniki podci郾ieniowej,
- czujniki (optyczne, indukcyjne, pojemno軼iowe),
- przyciski monostabilne i bistabilne,
- przeka幡iki (umo磧iwiaj帷e syntez uk豉d闚 sterowania po鈔edniego zawor闚),
- wielofunkcyjne przeka幡iki czasowe,
- stanowiska komputerowe z oprogramowaniem symulacyjnym.
• 鑿iczenia na jednym stanowisku mog by wykonywane przez max. 2 osoby.
• Miejsce prowadzenia kursu powinno si znajdowa w promieniu 40 km od siedziby Zama-wiaj帷ego, Miko堯w, ul. 眨irki i Wigury 4a (na podstawie danych GPS, trasa najkr鏒sza, zmierzona przez samoch鏚 osobowy). Wykonawca ma obowi您ek na w豉sny koszt zapewni transport uczni闚 z siedziby szko造 do miejsca prowadzenia kursu i ich powr鏒.

2. Zakres kursu powinien obejmowa warsztat i techniki pracy, ze szczeg鏊nym naciskiem na cz窷 praktyczn (minimum 16 h zaj耩 praktycznych), dzi瘯i czemu uczniowie pozyska-j komplek-sow wiedz i przygotowanie do pracy i rozwoju zawodowego. Powinien obj望 minimalnie poni-szy zakres tematyczny:
1) Wiadomo軼i wprowadzaj帷e z zakresu system闚 pneumatyki przemys這wej:
• Podstawowe zalety i wady uk豉d闚 pneumatycznych;
• Symbole graficzne element闚 pneumatyki oraz podstawy czytania schemat闚;
2) Typowe przypadki konfiguracji uk豉d闚 pneumatycznych, w tym sterowanie:
• Si這wnikiem jednostronnego dzia豉nia;
• Si這wnikiem dwustronnego dzia豉nia;
3) Budowa i dzia豉nie prostych uk豉d闚 sterowania pneumatycznego;
4) Zasady bezpiecze雟twa pracy ze spr篹onym powietrzem;
5) Zaj璚ia praktyczne z zakresu budowy oraz sprawdzania dzia豉nia uk豉d闚 pneumatycznych przy u篡ciu stanowisk monta穎wych – minimum 16h

3. Zaj璚ia przeprowadzone b璠 z nale篡t staranno軼i, zgodnie z zasadami wsp馧czesnej wiedzy, uwzgl璠niaj帷 indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mo磧iwo軼i psychofi-zyczne uczni闚.
4. Wykonawca zobowi您uje si do uzgodnienia z kierownikiem projektu szczeg馧owego
programu i harmonogramu zaj耩 dla poszczeg鏊nych grup w terminie 7 dni przed rozpocz璚iem zaj耩, natomiast ewentualnych korekt termin闚 zaj耩 nie p騧niej ni na 5 dni przed terminem za-j耩 danej grupy po uzyskaniu wcze郾iejszej akceptacji ze strony uczestnik闚 projektu. Harmono-gram zaj耩 powinien by dostosowany do planu lekcji i harmonogramu zaj耩 dodatkowych w pro-jekcie.
5. Podczas zaj耩 praktycznych wymagane jest, aby przy jednym stanowisku pracy znajdowa這 si maksymalnie dw鏂h uczestnik闚 kursu.
6. Wykonawca powinien zapewni uczestnikom zaj耩 odpowiednie wyposa瞠nie techniczne adekwatne do rodzaju zaj耩, odpowiadaj帷ego indywidualnym potrzebom szkoleniowym uczest-nika. Wykonawca zapewnia niezb璠ny sprz皻, oprogramowanie, katalogi produktowe, sto造 dydak-tyczne do 獞icze praktycznych.
7. Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia dzia豉lno軼i szkoleniowej i zapewni wy-kwalifikowan kadr instruktorsk do przeprowadzenia kursu.
8. Wykonawca zapewni materia造 szkoleniowe w postaci podr璚znika lub e-podr璚znika z zakresu tematyki kursu (po zako鎍zeniu zaj耩 materia造 przechodz na w豉sno嗆 uczni闚). Kom-plet materia堯w szkoleniowych Wykonawca dostarczy uczestnikom kursu najp騧niej w dniu rozpo-cz璚ia kursu.
9. Wykonawca zobowi您uje si do ponoszenia odpowiedzialno軼i za wszelkie szkody powsta-貫 w zwi您ku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody wyrz康zone osobom trzecim, za szkody oraz nast瘼stwa nieszcz窷liwych wypadk闚 powsta貫 w zwi您ku ze 鈍iadczeniem us逝g oraz niezw這cznego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiaj帷ego o wypadku podczas kursu, oraz sporz康zenia karty wypadku ustalaj帷ej okoliczno軼i i przyczyny wypadku oraz przekazania jej Zamawiaj帷emu i poszkodowanemu.
10. Wykonawca zobowi您uje si do zapewnienia ubezpieczenia od nast瘼stw nieszcz窷liwych wypadk闚 w trakcie zaj耩, w drodze na zaj璚ia i po zaj璚iach na sum 15 000,00 z oraz przekazania dokumentu potwierdzaj帷ego ubezpieczenie Zamawiaj帷emu do 5 dni od da-ty pierwszych zaj耩 dla poszczeg鏊nych grup.
11. Wykonawca zapewni przeprowadzenie egzaminu oraz wydanie uczestnikom zaj耩 za鈍iad-czenia o uko鎍zeniu kursu wraz ze wskazaniem ich zakresu, z uwzgl璠nieniem dzia豉 promocyj-nych zgodnie z Wytycznymi dotycz帷ymi realizacji projekt闚 wsp馧finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo貫cznego.
12. Wykonawca zobowi您uje si zapewni odpowiednie dzia豉nia informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotycz帷ymi realizacji projekt闚 w ramach Regionalnego Programu Opera-cyjnego Wojew鏚ztwa 奸御kiego w zwi您ku z wsp馧finansowaniem z Europejskiego Funduszu Spo-貫cznego m.in.: stosownego oznaczania materia堯w szkoleniowych, dokument闚.
13. Wykonawca zobowi您uje si do zrealizowania przedmiotu zam闚ienia zgodnie ze standar-dami dost瘼no軼i dla polityki sp鎩no軼i 2014-2020 (Za陰cznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realiza-cji zasady r闚no軼i szans i niedyskryminacji, w tym dost瘼no軼i dla os鏏 z niepe軟osprawno軼iami oraz zasady r闚no軼i szans kobiet i m篹czyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 do-st瘼nymi pod linkiem: https://rpo.slaskie.pl/dokument/wytyczne_zasady_rownosci_szans_i_niedyskryminacji_v2). Wszystkie dzia豉nia musz by realizowane w spos鏏 niewykluczaj帷y udzia逝 w kursie os鏏 z nie-pe軟osprawno軼iami.
14. Wykonawca zobowi您uj si nie pobiera od uczestnik闚 zaj耩 瘸dnych op豉t.
15. Wykonawca po zako鎍zeniu zaj耩 przedstawi Zamawiaj帷emu nast瘼uj帷e dokumenty:
a) list obecno軼i z w豉snor璚znymi podpisami uczestnik闚 zaj耩 w ka盥ym dniu zaj耩,
b) program zaj耩 oraz dziennik zaj耩,
c) potwierdzenia odbioru materia堯w szkoleniowych
d) kopie wydanych za鈍iadcze oraz list potwierdzaj帷 ich odbi鏎 przez uczestnik闚,
e) dokumentacj fotograficzn z prowadzonych zaj耩, po uzyskaniu pisemnej zgody uczest-nik闚 zaj耩 (min. 6 zdj耩 o dobrej jako軼i, przedstawiaj帷ych realizacj tematyki zaj耩 i uczestnik闚).
16. Wykonawca zobowi您uje si przechowywa wszystkie dokumenty zwi您ane z realizacj zaj耩 co najmniej do dnia 31.12.2027 r.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 80530000-8 - Us逝gi szkolenia zawodowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Us逝gi edukacyjne iszkoleniowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-05-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami i ich znaczeniem :Kc - cena – waga 60 %, Kdo – do鈍iadczenie osoby skierowanej do realizacji zam闚ienia - waga 40 %
3. Oferta wype軟iaj帷a w najwy窺zym stopniu wymagania okre郵onego kryterium, otrzyma maksymaln ilo嗆 punkt闚 przewidzianych w danym kryterium. ㄠcznie Wykonawca mo瞠 otrzyma maksymalnie 100 pkt. Pozosta造m wykonawcom, spe軟iaj帷ym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punkt闚. Zamawiaj帷y dokona oceny ofert przyznaj帷 punkty w ramach poszczeg鏊nych kryteri闚 oceny ofert, przyjmuj帷 zasad, 瞠 1% = 1 punkt.
4. Spos鏏 przyznawania punkt闚 w poszczeg鏊nych kryteriach:
4.1 Spos鏏 oceny oferty w kryterium cena (Kc) .
Do oceny w przypadku kryterium „cena” b璠zie brana pod uwag cena brutto czyli obejmuj帷a podatek VAT. Ka盥ej z ofert przyznane zostan punkty wyliczone wg wzoru:Kcn – liczba punkt闚 przyznana ofercie n w kryterium Kc, Kcn = (najni窺za cena spo鈔鏚 wszystkich przedstawionych cen przez wykonawc闚, kt鏎ych oferty nie podlega造 odrzuceniu / cena oferty badanej ) x 60.
4.2 Spos鏏 oceny oferty w kryterium „do鈍iadczenie osoby skierowanej do realizacji zam闚ienia” (Kdo). 2.1. W przypadku kryterium „do鈍iadczenie osoby skierowanej do realizacji zam闚ienia" do oceny b璠zie brane pod uwag do鈍iadczenie osoby skierowanej do realizacji zam闚ienia powy瞠j minimum, wymaganego przez Zamawiaj帷ego na potwierdzenie spe軟ienia warunku, o kt鏎ym mowa w Rozdziale III pkt 4 ppkt 4.1 SWZ. Wykonawca w formularzu ofertowym powinien wskaza do鈍iadczenie osoby skierowanej do realizacji zam闚ienia ponad wymagane minimum.
2.2. Zamawiaj帷y przyzna punkty w nast瘼uj帷y spos鏏:
- W przypadku gdy Wykonawca wyka瞠, 瞠 osoba skierowana do realizacji zam闚ienia posiada do鈍iadczenie w przeprowadzeniu jednego kursu z zakresu pneumatyki przemys這wej, obejmuj帷ego cz窷 teoretyczn i praktyczn, w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, ponad wymagane minimum otrzyma 10 punkt闚;
- W przypadku gdy Wykonawca wyka瞠, 瞠 osoba skierowana do realizacji zam闚ienia posiada do鈍iadczenie w przeprowadzeniu dw鏂h kurs闚 z zakresu pneumatyki przemys這wej, obejmuj帷ego cz窷 teoretyczn i praktyczn , w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, ponad wymagane minimum otrzyma 20 punkt闚;
– W przypadku gdy Wykonawca wyka瞠, 瞠 osoba skierowana do realizacji zam闚ienia posiada do鈍iadczenie w przeprowadzeniu trzech kurs闚 z zakresu pneumatyki przemys這wej, obejmuj帷ego cz窷 teoretyczn i praktyczn , w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, ponad wymagane minimum otrzyma 30 punkt闚;
- W przypadku gdy Wykonawca wyka瞠, 瞠 osoba skierowana do realizacji zam闚ienia posiada do鈍iadczenie w przeprowadzeniu czterech i wi璚ej kurs闚 z zakresu pneumatyki przemys這wej, obejmuj帷ego cz窷 teoretyczn i praktyczn, w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, ponad wymagane minimum otrzyma 40 punkt闚; W przypadku wykazania wi瘯szej liczby kurs闚 ni cztery Wykonawca nie otrzyma wi瘯szej liczby punkt闚 ni 40.
2.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wyka瞠 瘸dnego do鈍iadczenia osoby skierowanej do realizacji zam闚ienia ponad wymagane minimum otrzyma 0 punkt闚.
2.4. W przypadku wskazania w formularzu ofertowym wi瘯szej liczby os鏏 ni jedna do oceny w tym kryterium, Zamawiaj帷y przyjmie do鈍iadczenie pierwszej osoby wskazanej w tabeli, w formularzu ofertowym.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i do鈍iadczenie os鏏 wyznaczonych do realizacji zam闚ienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Do鈍iadczenie osoby skierowanej do realizacji zam闚ienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1.1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy:
1. nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp i art. i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego,
2. spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o ile zosta造 one okre郵one
1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiaj帷y okre郵a warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1. zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym - Zamawiaj帷y nie formu逝je warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie;
2. uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚 - Zamawiaj帷y nie formu逝je warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiaj帷y nie formu逝je warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie;
4. zdolno軼i technicznej lub zawodowej; Zamawiaj帷y uzna, 瞠 Wykonawca spe軟ia warunek w zakresie zdolno軼i technicznej lub zawodowej, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠:
4.1. skieruje do realizacji zam闚ienia:
- minimum jedn osob, kt鏎a w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert przeprowadzi豉 co najmniej jeden kurs z zakresu pneumatyki przemys這wej, obejmuj帷y cz窷 teoretyczn i praktyczn. Wskazana osoba musi si legitymowa do鈍iadczeniem w przeprowadzeniu kursu w pe軟ym zakresie to znaczy zar闚no w cz窷ci teoretycznej jak i praktycznej.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 2.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj帷y wezwie wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania , aktualnych na dzie z這瞠nia, nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

1) wykazu os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wz鏎 wykazu os鏏 stanowi za陰cznik nr 3 do SWZ .

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1.1. Oferta sk豉dana jest pod rygorem niewa積o軼i w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofert nale篡 sporz康zi zgodnie ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik nr 1 do SWZ .
1.2. Wykonawca do陰cza do oferty o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie wskazanym w rozdziale III sekcja 1 oraz sekcja 2 SWZ. O鈍iadczenie to stanowi dow鏚 potwierdzaj帷y brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, na dzie sk豉dania ofert, tymczasowo zast瘼uj帷y wymagane podmiotowe 鈔odki dowodowe, wskazane w rozdziale IV sekcja 2 ust. 2.1 SWZ. O鈍iadczenie nale篡 z這篡 zgodnie ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik nr 2 do SWZ .
1.3. O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w ust. 1.2 sk豉daj odr瑿nie:
a) wykonawca/ka盥y spo鈔鏚 wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku o鈍iadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu;
b) podmiot udost瘼niaj帷y zasoby, na kt鏎ego potencja powo逝je si Wykonawca celem potwierdzenia spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu. W takim przypadku o鈍iadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim podmiot udost瘼nia swoje zasoby Wykonawcy
1.4. Do oferty Wykonawca zobowi您any jest za陰czy:
a) odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru potwierdzaj帷ego, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
b) pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby sk豉daj帷ej ofert nie wynika z dokument闚 opisanych w pkt 1),
c) zobowi您anie, o kt鏎ym mowa w rozdziale I, sekcja 5 ust. 5.3 oraz 5.4 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostepniaj帷ego zas鏏 Wykonawcy;
d) w przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:
1. pe軟omocnictwo, z tre軼i kt鏎ego b璠zie wynika這 umocowanie do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo powinno zawiera w szczeg鏊no軼i wskazanie:
- post瘼owania o zam闚ienie publicznego, kt鏎ego dotyczy,
- wszystkich wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia wymienionych z nazwy z okre郵eniem adresu siedziby,
- ustanowionego pe軟omocnika oraz zakresu jego pe軟omocnictwa,
2. o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w rozdziale I sekcja 4 ust. 4.3 SWZ (Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nia tego o鈍iadczenia na formularzu ofertowym);
1.5. Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia dokument闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1.4 pkt. 1), je瞠li Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile Wykonawca wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚.
1.6. Zapisy ust. 1.4 pkt 2) stosuje si odpowiednio do osoby dzia豉j帷ej w imieniu wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
1.7. Zapisy ust. 1.4 pkt 1) i pkt 2), ust. 1.5 stosuje si odpowiednio do osoby dzia豉j帷ej w imieniu podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby na zasadach okre郵onych w art. 118 ustawy Pzp .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

4.1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie s zobowi您ani do ustanowienia pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zam闚ienia publicznego. Wszelka korespondencja b璠zie prowadzona przez Zamawiaj帷ego wy陰cznie z pe軟omocnikiem.
4.2. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia (o ile zosta造 sformu這wane) wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
4.3. W przypadku, o kt鏎ym mowa w ust. 4.2 wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj odpowiednio do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy. Dotyczy to tak瞠 wsp鏊nik闚 sp馧ki cywilnej.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiaj帷y, przewiduje mo磧iwo嗆 zmian Umowy w nast瘼uj帷ych przypadkach:
1) Konieczno嗆 wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczno軼i, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w chwili zawarcia Umowy, gdy zmiana postanowie umownych jest korzystna dla Zamawiaj帷ego.
2) W przypadku gdy konieczno嗆 wprowadzenia zmian b璠zie nast瘼stwem zmian wytycznych lub zalece Instytucji, kt鏎a przyzna豉 鈔odki na wsp馧finansowanie zam闚ienia na us逝g.
3) W przypadku wyst徙ienia „si造 wy窺zej”. „Si豉 wy窺za” oznacza wydarzenie zewn皻rzne, nieprzewidywalne i poza kontrol stron niniejszej umowy, kt鏎ego skutkom nie mo積a zapobiec, wyst瘼uj帷e po podpisaniu umowy, a powoduj帷e niemo磧iwo嗆 wywi您ania si z umowy w jej obecnym brzmieniu. Za si喚 wy窺z, warunkuj帷a zmian umowy uwa瘸 si b璠zie w szczeg鏊no軼i: pow鏚, po瘸r i inne kl瘰ki 篡wio這we, zamieszki, strajki, stan pandemii, epidemii zmiany zwi您ane ze stanami pandemii, epidemii, w tym ich przebiegiem. W przypadku wyst徙ienia okoliczno軼i si造 wy窺zej, kt鏎a b璠zie uniemo磧iwia terminowe wykonanie obowi您k闚 umownych, Strony uzgodni na pi鄉ie zakres dzia豉, jakie b璠 podj皻e w okresie dzia豉nia zjawiska si造 wy窺zej, a po jej ust徙ieniu, okre郵 na pi鄉ie nowe terminy realizacji Umowy.
4) W przypadku zmiany stanu prawnego, kt鏎y b璠zie wnosi nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu us逝g.
5) Zmiany w kolejno軼i i terminach wykonania przedmiotu zam闚ienia, na skutek zdarze losowych lub innych okoliczno軼i.
6) Zmiana os鏏 prowadz帷ych kurs zawodowy, a w szczeg鏊no軼i dodanie nowych os鏏 lub zamiana na inne osoby pod warunkiem spe軟ienia przes豉nek okre郵onych w 4 ust. 3 i 4 niniejszej umowy,
7) Zmiany harmonogramu realizacji przedmiotu umowy na skutek zdarze losowych lub innych okoliczno軼i.
8) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy z zastrze瞠niem 10 ust. 2 i 3.
9) Zmiany powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj przedmiotu umowy.
10) W przypadkach okre郵onych w przepisie art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zam闚ie publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z p騧niejszymi zmianami).
2. W przypadku wyst徙ienia kt鏎ejkolwiek z okoliczno軼i wymienionych w ust.1 termin wykonania umowy mo瞠 ulec odpowiedniemu przed逝瞠niu, o czas niezb璠ny do zako鎍zenia wykonywania jej przedmiotu w spos鏏 nale篡ty. Okres ten winien uwzgl璠nia w szczeg鏊no軼i czas trwania przyczyn uniemo磧iwiaj帷ych wykonanie zam闚ienia, a do czasu ich faktycznego usuni璚ia.
3. Na wniosek Wykonawcy i po spe軟ieniu warunk闚 okre郵onych w umowie dotycz帷ych podwykonawstwa, Wykonawca mo瞠 modyfikowa w trakcie wykonywania przedmiotu umowy z這穎ne w ofercie deklaracje odno郾ie podwykonawstwa poprzez:
1)wskazanie innych podwykonawc闚;
2)rezygnacj z podwykonawc闚.
4. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest z這瞠nie wniosku w formie pisemnej przez stron inicjuj帷 zmian zawieraj帷ego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wyp造wu zmiany na termin wykonania umowy.
5.W przypadku, gdy o zmian w umowie wnioskuje wykonawca, zg豉sza on wniosek Zamawiaj帷emu wraz z dokumentami potwierdzaj帷ymi konieczno嗆 ich wprowadzenia Wniosek powinien zosta z這穎ny u Zamawiaj帷ego z chwil zaistnienia okoliczno軼i, jednak nie p騧niej ni w terminie do 10 dni od dnia, w kt鏎ym Wykonawca dowiedzia si, lub m鏬 dowiedzie si o danym zdarzeniu lub okoliczno軼iach.
6. Strona, kt鏎a otrzyma propozycj zawarcia aneksu winna ustosunkowa si na pi鄉ie, w terminie 14 dni od daty otrzymania, wzgl璠nie przyst徙i do negocjacji warunk闚 aneksu albo podpisa aneks, je瞠li akceptuje jego tre嗆.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-13 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: 1.1. Ofert nale篡 z這篡 poprzez System E-ZP w terminie do dnia 13.02.2023 r. do godz. 10:00 . Oferta musi by z這穎na przed up造wem terminu sk豉dania ofert. O terminie z這瞠nia oferty decyduje czas wygenerowania Urz璠owego Po鈍iadczenia Przed這瞠nia (UPP) w Systemie E-ZP.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-03-14

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

dot. pkt. 2.3 Pe軟a nazwa post瘼owania: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Podstawy pneumatyki przemys這wej ” dla ZST w Miko這wie, ZSP w Ornontowicach oraz ZSEiU w ζziskach G鏎nych, w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szko造 II - Program Rozwoju Szk馧 Zawodowych i Technicznych Powiatu Miko這wskiego” wsp馧finansowanym ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa 奸御kiego na lata 2014 – 2020”.
cd. pkt 3.6 1. Ofert, o鈍iadczenie, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nale篡 z這篡 pod rygorem niewa積o軼i w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oferty, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe 鈔odki dowodowe, w tym o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, o kt鏎ym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej w niniejszym rozdziale „zobowi您aniem podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby”, przedmiotowe 鈔odki dowodowe, pe軟omocnictwo, dokumenty, o kt鏎ych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporz康za si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).
3. Informacje, o鈍iadczenia lub dokumenty, inne ni okre郵one w ust. 2, przekazywane w post瘼owaniu, sporz康za si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpo鈔ednio do wiadomo軼i przekazywanej przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.