eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dostawa środków czystości w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środków czystości w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Bydgoskie Obiekty Sportowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384871421

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Królowej Jadwigi 23

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-231

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bosbydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bosbydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Sport i hotele

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków czystości w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c8ea767-a260-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076723

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/722801

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji, przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/722801
(dalej Platforma zakupowa).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja miedzy Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej przy użyciu formularza „wyślij wiadomość”. Powyższe nie dotyczy
składania ofert.
2. Komunikacja przez „wyślij wiadomość” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu
(załączników). Limit objętości plików lub spakowanych folderów wynosi do 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej
sumarycznej wielkości 500 MB.
3. Zamawiający będzie przekazywał informacje Wykonawcom za pośrednictwem Platformy zakupowej na stronie danego
postępowania w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za
pośrednictwem Platformy zakupowej do konkretnego Wykonawcy.
4. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z 30.12. 2020 w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie zakupowej:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer PC lub MAC o konfiguracji: min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, sys.op. - MS Windows 7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na Platformie zakupowej odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
5. Na stronie Platformy zakupowej dostępne są:
1) „Regulamin Internetowej Platformy zakupowej w którym zawarte są wymagania tech. i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
2) „Instrukcja dla wykonawców” :
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów oraz informacji musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w spawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 2415).
7. W sytuacjach awaryjnych (np. przerwa w funkcjonowaniu lub niedziałanie Platformy zakupowej) dopuszcza się komunikację za
pomocą poczty elektronicznej, z wykorzystaniem adresu email: zamowienia@bosbydgoszcz.pl, z zastrzeżeniem, że oferta może być
złożona wyłącznie za pomocą Platformy.
8. Zaleca się, by korespondencja w sprawie oznaczona była numerem postępowania.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ nie później niż na 4 dni przed upływem terminu
składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
10. Ofertę należy sporządzić zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Dokumenty
sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Ofertę należy złożyć na FORMULARZU OFERTOWYM, stanowiącym załącznik do SWZ przy użyciu Platformy zakupowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny przez zamieszczenie wymaganych
informacji w dokumentach zamówienia (SWZ) Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się w rozdziale
XL SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny przez zamieszczenie wymaganych
informacji w dokumentach zamówienia (SWZ) Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się w rozdziale
XL SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości w 2023 roku w zakresie i warunkach określonych w SWZ wraz z załącznikami.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji.
2. W ramach prawa opcji Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia ilości zamawianych artykułów o 30 % w stosunku do wartości zawartej umowy ( o której mowa w §3 ust. 1).
3. Dostawy objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy (dotyczy to również sytuacji, kiedy strony umowy za pomocą aneksu przedłużą termin realizacji umowy).
4. Produkty objęte prawem opcji będą dostarczane do obiektów wskazanych przez Zamawiającego na terenie Bydgoszczy. W przypadku konieczności dostarczenia produktów poza Bydgoszcz Strony mogą ustalić dodatkowe wynagrodzenie za poszczególne dostawy.
5. Przesłanki uprawniające do skorzystania z prawa opcji:
1) Konieczność zapewnienia ciągłości dostaw, w związku z nierozstrzygniętym postępowaniem na wybór kolejnego dostawcy,
2) Konieczność zwiększenia asortymentu. Przez zwiększenie asortymentu należy rozumieć asortyment nie ujęty w opisie przedmiotu zamówienia.
3) Objęcie dostawami innych obiektów niż wskazane w § 2 ust. 5 umowy.
4) Wyczerpanie wartości umowy przed upływem terminu obowiązywania umowy.
6. Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy.
7. Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres dostaw objętych opcją), przy czym Wykonawca jest zobowiązany do jego wykonania. Przez pisemne zlecenie należy rozumieć także zlecenie przesłane drogą elektroniczną.
8. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.
9. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy zlecone w ramach opcji będą ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty, o którym mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy oraz rzeczywiste ilości dostaw zrealizowanych w ramach opcji, z za-strzeżeniem, że w przypadku, kiedy Zamawiający przewidział zmianę cen jednostkowych, to ceną zakupu jest cena obowiązująca strony w dniu uruchomienia prawa opcji.
10. W przypadku gdy prawo opcji dot. zwiększenia asortymentu cena jednostkowa na zwiększony asortyment zostanie ustalona na podstawie ceny z obowiązującego u Wykonawcy cennika na dzień uruchomienia prawa opcji obniżonej o wynegocjowany przez Za-mawiającego opust.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o kryterium cena 100%.
O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów, tj. Lp
LP= C

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie
Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na dzień ich złożenia, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
1) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp w zakresie podstaw do
wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia zostanie przesłany wraz z wezwaniem do jego złożenia.
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r., poz. 275), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór oświadczenia zostanie przesłany wraz z wezwaniem do złożenia dokumentów

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania lub cechy w postaci :
a) wykazu produktów i rozwiązań równoważnych oraz
b) kart technicznych lub kart katalogowych lub certyfikatów lub specyfikacji produktów lub innych dokumentów równoważnych
Przedmiotowe środki dowodowe składa Wykonawca, który oferuje produkty równoważne do opisywanych w zał. do swz pn. opis przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

wszystkie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, (wg wzoru Zamawiającego).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy z członków konsorcjum, każdy ze wspólników spółki cywilnej).
2) *przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli dotyczy) na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania lub cechy w postaci :
a) wykazu produktów i rozwiązań równoważnych oraz
b) kart technicznych lub kart katalogowych lub certyfikatów lub specyfikacji produktów lub innych dokumentów równoważnych
Przedmiotowe środki dowodowe składa Wykonawca, który oferuje produkty równoważne do opisywanych w zał. nr do swz pn. opis przedmiotu zamówienia.
3) *Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
Pełnomocnictwo składa:
Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy.
4) podział ceny na składniki

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SWZ wzorze umowy z tego względu, że Zamawiający wymaga od
Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach jak zawarte w załączonym
do swz wzorze umowy. Zmiany umowy zostały opisane w paragrafie 10 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/722801

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I.PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7 UST.1 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 ROKU O
SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ
SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (DZ. U. 2022, POZ. 835).
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka , o którym mowa w
art. 1 pkt 3;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności wymienionych w pkt 1 .

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.