eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Solec nad Wisłą › Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad WisłąOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Solec nad Wisłą

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Solec nad Wisłą

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-320

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 783 627 100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@solec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.solec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2268532-a226-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076573

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00070648/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład I)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d2268532-a226-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@solec.pl, (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej: gmina@solec.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
3. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
9. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@jastrzab.com.pl, (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
10. Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia jako załącznik Nr 10 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań na Platformie e- Zamówienia.
11. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
12. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Solca nad Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą.
 inspektorem ochrony danych osobowych jest Anna Głowacka, e-mail: dpo.annaglowacka@gmail.com; tel.: 783-627-100
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie zadania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, kto rej dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o kto rym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGKOŚiI.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy nawierzchni dwóch odcinków dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą.
1. Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Kopernika w Solcu nad Wisłą obejmie odcinek o długości 190 mb. w zakresie:
1.1 Konstrukcja jezdni (KR1):
- kostka betonowa brukowa – 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa – 4 cm
- warstwa podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm -20cm,
- warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem klasa C1,5/2,0< 4,0 MPa -15cm.
1.2. Konstrukcja zjazdu:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm -15cm,
-15cm- warstwa mieszanki związanej cementem C1,5/2,0< 4,0 MPa
1.3. Konstrukcja poboczy:
- grys wapienny 8/11 -5cm
- geowłóknina separacyjna
1.4 Odwodnienie:
Odwodnienie jezdni odbywało się będzie w sposób powierzchniowy poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni jezdni do istniejących wpustów deszczowych
1.5. Regulacja studni i zaworów infrastruktury wod-kan.
1.6. Klasa drogi: L
1.7. Szerokość projektowanej jezdni 5,5 m
1.8. Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% jednostronne.
Parce będą się odbywały pod nadzorem archeologicznym.

2. Przebudowa drogi wewnętrznej w Glinie obejmie odcinek o długości 775 mb w zakresie:
2.1. Konstrukcja jezdni:
-warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 - 4cm
-warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 -4cm
- warstwa wzmacniająca istniejącą podbudowę z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm. -10 cm (średnio)
2.2. Konstrukcja mijanki:
- warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70-4cm
- warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70-4cm
- warstwa podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm-20cm
- warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem klasa C1,5/2,0< 4,0 MPa
2.3. Konstrukcja poboczy:
- kruszywo łamane 0/31,5, stabilizowane mechanicznie -10cm
2.4. Odwodnienie:
Odwodnienie jezdni odbywało się będzie w sposób powierzchniowy poprzez odpowiednie spadki poprzeczne.
2.5. Klasa drogi: D
2.6. Szerokość projektowanej jezdni: 3,5 m
2.7. Pochylenie poprzecznej jedni: 2%.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac towarzyszących oraz robót tymczasowych nie objętych dokumentacją projektową i przedmiarami robót a koniecznych do uwzględnienia: organizacja i zabezpieczenie placu budowy, oznakowanie likwidacja placu budowy, wywóz odpadów, uporządkowanie terenu po budowie, przegotowanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, czasowej organizacji ruchu oraz wszelkie inne prace nie objęte SWZ a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.
Szczegółowy sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają:
1) Projekty budowlane,
2) Przedmiary robót,
3) SST,
3) Wzór umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtarzających:
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2) Zamówienia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych
z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą to prace z zakresu:
Roboty budowlane. Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty rozbiórkowe, Roboty drogowe, Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg. Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 nie przekroczy wartości 30 % wartości niniejszego zamówienia.
3) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzenie negocjacji.
4) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym.
5) Zamówienie o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2.
6) Do wyceny zakresu robót będą stosowane czynniki cenotwórcze z wyceny przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania, a ceny materiałów i robocizny będą odpowiadały średnim cenom z ostatniego kwartału przed udzieleniem zamówienia dla rynku województwa realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o udokumentowane cenniki branżowe np.; SEKOCENBUD lub udokumentowane ceny z trzech hurtowni branżowych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłuzony okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej, Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości
a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w sposób należyty, zgodnie z prawem budowlanym i który prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwa zamówienia związane z: remontem/ przebudową/ budową/ drogi - o wartości nie niższej niż 400 000,00 zł każde, przy czym Zamawiający przez jedno zamówienie rozumie zadanie wykonane w ramach jednej umowy.

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych – inne dokumenty;
Jeżeli wymagana wartość robót w ramach w/w doświadczenia wyrażona będzie w innej walucie niż PLN, Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych
finansowych podanych w ofercie.

b) Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone:
- Kierownik Budowy – minimum 1 osoba. Osoba/Osoby na stanowisku kierownika budowy muszą posiadać uprawnienia budowlane (wymagane prawem budowlanym) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym terminem ważności. W przypadku osób nie będących pracownikami Wykonawcy konieczne jest złożenie przez te osoby (lub przez podmiot udostępniający osoby) oddzielnego, pisemnego zobowiązania do współpracy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy: uprawnienia budowlane we wskazanym zakresie oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy , o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz.1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę , ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (Załącznik nr 7 do SWZ).
3. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – załącznik nr 8

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. V ust. 2 pkt 4) ppkt a) –b) SWZ, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 5.

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie
w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
2. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby:
1) Doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt a) SWZ - w zakresie wykonanych robót wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres robót.
2) Pozostałe warunku udziału w postępowaniu podlegają sumowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający przewiduje zapłatę zaliczki w łącznej wysokości 5% wynagrodzenia należnego wykonawcy.
2. Zamawiający wypłaci zaliczkę przed dokonaniem płatności końcowej (II transza)
3. Podstawą wypłacenia zaliczki jest faktura zaliczkowa wystawiona przez wykonawcę.
4. Zamawiający udzieli zaliczki po wystąpieniu przez Wykonawcę z pisemnym wnioskiem o zaliczkę.
5. Wniosek powinien zawierać:
1) kwotę wnioskowanej zaliczki
2) proponowany termin wypłaty i rozliczenia zaliczki
3) numer rachunku, na który zaliczka ma być wpłacona.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach:
1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje opis przedmiotu zamówienia (dalej OPZ). W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z autorem OPZ zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego który korzysta z opinii inspektora nadzoru.
2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych,
a następnie dostarcza dokumentację na te roboty.
3) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.
4) konieczność zrealizowania OPZ przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania.
5) Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,
6) W przypadku, gdy określone w pkt 2) zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający sporządzi aneks na wykonanie robót dodatkowych.
7) Rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt. 1) - 5) następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub szczegółowej kalkulacji.
W przypadku braku w kosztorysie ofertowym lub kalkulacji cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. realizacji przedmiotu zamówienia lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami.
8) Zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą wynagrodzenia na warunkach określonych w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku:
1) Rezygnacji z części zakresu robót do wykonania.
2) Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w OPZ
3) Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub powtarzających za roboty zaniechane
4) Jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych.
5) Zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa w pkt 1) - 4) następuje w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.
3. Zmiana terminu związanego z wykonaniem umowy, która uprawnia do zmiany harmonogramu finansowo rzeczowego który wymaga akceptacji Zamawiającego nastąpi w następujących okolicznościach:
1) Zmiana terminu przewidzianego na zmianę częściowego terminu i zakończenie przedmiotu umowy, tj.:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku lub utrzymują się przez dłuższy okres czasu co uniemożliwia prowadzenie robót budowlanych z uwagi na uwarunkowania techniczne
i technologiczne wynikające z norm,
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne, lub lokalne, epidemie oraz inne uwarunkowania niezależne od producenta materiałów dostarczającego główne materiały lub sprzęt czynniki które wstrzymały produkcję), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,
c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w OPZ o czas niezbędny do ich usunięcia,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. pkt. 7.4
d) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
f) wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie dalszych robót,
g) wydłużenie o czas powstały w wyniku nie zawarcia umowy w pierwotnym terminie związania ofertę o czas pierwotnie zakładany do wykonania przedmiotu zamówienia,
h) czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych,
i) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
• przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.
• odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w OPZ.
j) skrócenie terminu realizacji zakresów częściowych oraz terminu końcowego,
k) zmiana terminów cząstkowych bez zmiany terminu końcowego jest dopuszczalna
w okolicznościach niespowodowanych działalnością Wykonawcy,
l) wydłużenie terminu związanego z wydłużeniem terminu odbioru końcowego ponad termin wskazany w umowie w tym wydłużenie terminu na usunięcia wad i usterek podczas odbioru końcowego.
4. Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że:
1) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
2) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia);
3) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego;
4) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iż niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej;
5. Dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach wymaganych w SWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę.
6. Zmiany wynagrodzenia wynikające z zapisów waloryzacyjnych zawartych w umowie – jeśli dotyczy.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, poza zapisami ustawy, które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy, z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 2, gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.