eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzyrzecze Górne › ZP2/12/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych - MIĘSO dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. W. Broniewskiego w Międzyrzeczu w 2023 rOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
ZP2/12/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych – MIĘSO dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. W. Broniewskiego w Międzyrzeczu w 2023 r

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno Przedszkolny Miedzyrzecze Górne

1.3.) Oddział zamawiającego: Szkoła

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072718460

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 81

1.5.2.) Miejscowość: Międzyrzecze Górne

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-392

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szkola-miedzyrzecze.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szkola-miedzyrzecze.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-31227d68-76dc-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP2/12/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych – MIĘSO dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. W. Broniewskiego w Międzyrzeczu w 2023 r

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31227d68-76dc-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076557

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00276890/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 ZP1/11/2022 R. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. W. Broniewskiego w Międzyrzeczu w 2023 r

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: zp2/12/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 109897,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część NR 1 MIĘSO przetwory mięsne . Barwa mięsa świeżego powinna być bladoróżowa do czerwonej, soczyste, barwa,
zapach, konsystencja, powierzchnia i przekrój mają świadczyć o świeżości produktu, wędliny konsystencja ścisła, barwa na
przekroju jasno różowa, smak izapach charakterystyczny dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przypraw,
dopuszczalne pojedyncze skupiska galarety.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 108603,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 108603,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 108603,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ĘSO,DRÓB WĘDLINA ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO CZADERNA SPÓŁKA JAWNA, MIĘDZYRZECKA 307, 43-300 Bielsko-Biała,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5471948474

7.3.4) Miejscowość: Bielsko Biała

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 108603,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.