eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łącko › Świadczenie usługi oświetlenia drogowego w zakresie podstawowymOgłoszenie z dnia 2023-02-01

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi oświetlenia drogowego w zakresie podstawowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łącko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892423

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łącko 445

1.5.2.) Miejscowość: Łącko

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-390

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 184140710

1.5.8.) Numer faksu: 184140740

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lacko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lacko.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi oświetlenia drogowego w zakresie podstawowym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9bdc93f3-a249-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076499

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038608/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi oświetlenia drogowego w zakresie podstawowym

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Udzielono zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 lit.a ustawy Pzp: Zamawiajacy może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone przez jednego Wykonawcę z przyczyn:
a) technicznych o obiektywnym charakterze. Tauron Nowe Technologie S.A. jest właścicielem urządzeń na terenie gminy Łącko.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIR.271.14.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
Zakres czynności, będących przedmiotem umowy, na terenie Klienta Gmina Łącko bez napraw uszkodzeń i szkód spowodowanych przez osoby trzecie, w szczególności obejmuje:

1.Oględziny sieci oświetlenia drogowego.
2. Wykonywanie wymaganych pomiarów w sieci oświetlenia drogowego.
3.Wymiana niesprawnych źródeł światła.
4.Utylizacja zużytych źródeł światła pochodzących z wymiany.
5.Naprawa uszkodzeń linii kablowej i napowietrznej, wymiana uszkodzonych odcinków sieci.
6.Utrzymywanie tabliczek zaciskowo – bezpiecznikowych słupów oświetleniowych w sprawności technicznej z uniemożliwieniem dostępu do wnęk słupowych osobom postronnym oraz wymiana uszkodzonych zamknięć wnęk słupowych.
7.Utrzymanie sprawności technicznej opraw oświetleniowych przez wymianę ich poszczególnych elementów (dławików, układów zapłonowych, kondensatorów, itp.).
8.Wymiana uszkodzonych przewodów zasilających w słupach i wysięgnikach.
9.Wymiana uszkodzonych elementów zabezpieczających oprawy oświetleniowe oraz dostosowanie zabezpieczeń do poboru mocy.
10.Bieżąca kontrola i utrzymywanie rozdzielnic oświetleniowych w dobrej sprawności technicznej poprzez ich konserwację i wymianę uszkodzonych elementów sterowniczych i zabezpieczających.
11.Kontrola prawidłowości czasów załączania i wyłączania oświetlenia, oraz wymiana uszkodzonych przekaźników zmierzchowych.
12.Odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach i szafkach sterowniczo – zabezpieczeniowych.
13.Prowadzenie dokumentacji techniczno – ruchowej z aktualizowaniem oznakowania informacyjnego, o którym mowa w pkt. 12.
14.Utrzymanie opraw w należytej czystości.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tauron Nowe Technologie S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8991076556

7.3.3) Ulica: Plac Powstańców Śląskich

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 53-314

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 164405,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.