eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świecie › ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU RESTAURACJI OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W SULNÓWKU, DLA OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO I REKREACYJNEGO- postępowanie III.Ogłoszenie z dnia 2021-06-09


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00076360 z dnia 2021-06-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU RESTAURACJI OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W SULNÓWKU, DLA OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO I REKREACYJNEGO- postępowanie III.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świecie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351067

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 124

1.5.2.) Miejscowość: Świecie

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 33 32 310

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@swiecie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swiecie.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU RESTAURACJI OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W SULNÓWKU, DLA OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO I REKREACYJNEGO- postępowanie III.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9e6e097-c823-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00076360

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001862/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa isniejącego budynku rastauracji wraz z instalacjami oraz z niezbędną infrastrukturą drogową i zagospodarowaniem terenu przyległego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
narzędzia platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające na Platformie, tj.:a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux, lub ich nowsze wersje,c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 100.,d. włączona obsługa JavaScript,e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików. Pdf,f. Platforma zakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SWZ za pośrednictwem Platformy i formularza „ Wyślij wiadomość
do Zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania. 7. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert ( np.
złożenie oferty w zakładce „ Wyślij wiadomość do zamawiającego”) .10. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym
postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221. Ustawy Pzp.11. Wszelką
korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformyzakupowej.pl Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.12. Instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej przez Wykonawców jest dostępna https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych jest ; Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, tel. 52 33 32 323, faks. 52 33 32 311, e-mail: sekretariat@swiecie.eu
administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: daneosobowe24h@wp.pl
1)Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem OR-IN.271.9.2021, prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji.
2) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
3) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5) W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
6) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy , że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
7) nie przysługuje :
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
8) przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9) RODO ( ograniczenia stosowania):
a. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o których mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
b. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o których mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR-IN.271.9.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 4578846,21 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku
restauracji. W ramach prac przewiduje się budynek 2-kondygnacyjny niski,
niepodpiwniczony.Na parterze przewidziano zadaszony bar z częścią restauracyjną dla obsługi
użytkowników plaży na terenie Ośrodka Wypoczynkowego. Od strony zbiornika wodnego
wydzielono pom. socjalno – sanitarne dla ratowników plaży. Poza tym w obiekcie na parterze
wydzielono salę bankietowo – szkoleniową o pow. ok. 160m2 (max. ok.160 osób) z możliwością
podziału na dwie mniejsze sale i część kuchenną, obsługującą bar oraz salę szkoleniową. Dla
obsługi kuchni przewidziano pom. socjalno – sanitarne. Dla użytkowników sali przewidziano
sanitariaty (damski, męski oraz dla osób o szczególnych potrzebach). Na parterze wydzielono
także pom. techniczne – kotłownię, pom. rozdzielni głównej, pom. przyłącza wody. Na piętrze
budynku zaprojektowano część administracyjną obiektu ośrodka wypoczynkowego z
sanitariatem. Zaprojektowano także bar widokowy z miejscami siedzącymi na tarasie. Dużą
część powierzchni piętra przewidziano na wentylatorownię obiektu oraz magazyn na meble
tarasoweObiekt obejmuje budowę budynku na działkach : 17/2, 17/3, 18/2 i 19/2 obręb
Sulnówko., Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów:- powierzchnia terenu
inwestycji - działki - 7356,38m2m2;- powierzchnia zabudowy budynek - 1154,177m2;-
powierzchnia terenów utwardzonych - 5587,488 m2;- Kubatura - 5 805m3;- Liczba kondygnacji -
2 nadziemne - parter, I ,piętro.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w
Załączniku nr 1 do SWZ – w dokumentacji technicznej, w skład której wchodzi Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Kosztorys ofertowy oraz Dokumentacja
Projektowa, Przedmiar Robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:a) kryterium
1 – Cena najniższa cena oferowana wśród wszystkich podlegających ocenie ofertNajniższa cena brutto
= ------------------------------------------------------------------------------------------ x 60 % cena zaoferowana w
badanej ofercieb) kryterium 2 – okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady W kryterium „okres
gwarancji jakości oraz rękojmi za wady” ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w
formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ). Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na
przedmiot zamówienia musi być podany liczbowo w pełnych latach (tzn. bez możliwości zaoferowania
okresu wynoszącego np. 3,5 roku lub 4,5 roku) i nie może być krótszy niż 3 lata.• w przypadku gdy
Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady krótszy niż 3 lata lub zaoferuje
okres gwarancji oraz rękojmi za wady w niepełnych latach lub w przypadku gdy Wykonawca nie
wskaże okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,• w przypadku wskazania
podstawowego 3 – letniego okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady Wykonawca otrzyma liczbę
punktów w zakresie kryterium nr 2 – 0 pkt.,• w przypadku wskazania 4 – letniego okresu gwarancji
jakości oraz rękojmi za wady Wykonawca otrzyma liczbę punktów w zakresie kryterium nr 2 – 20 pkt.,•
w przypadku wskazania 5 – letniego lub dłuższego okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady
Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów w zakresie kryterium nr 2 – 40 pkt.2.Maksymalna
ilość możliwych do uzyskania punktów w obu kryteriach wynosi 100 pkt.3.Za ofertę najkorzystniejszą
uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów
uzyskanych w w/w kryteriach. 4.Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.Uwaga:- podany
przez Wykonawcę w formularzu oferty okres gwarancji na wykonane roboty budowlane musi być
wyrażony w pełnych latach.- minimalny okres gwarancji oczekiwany przez Zamawiającego = 3 lata maksymalny
okres gwarancji jaki może być zaoferowany przez Wykonawcę = 5 lat.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Opis spełnienia warunku:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Opis spełnienia
warunku:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Opis spełnienia warunku:Zamawiający wymaga wykazania dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż
równowartość 3.000.000,00 PLN.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek jeżeli:a) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 roboty budowlanej polegające budowie, rozbudowie, remoncie lub modernizacji obiektu wyposażonego w instalacje elektryczne, instalacje centralnego ogrzewania, wentylacje o wartości robót nie mniejszej niż 4.000.000,00zł
brutto. lub 2 robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, remoncie lub modernizacji obiektu wyposażonego w instalacje elektryczne, instalacje centralnego ogrzewania, wentylacje o wartości każdej z robót nie mniejszej niż 2.000.000,00zł brutto. Przy czym obie roboty musiały być wykonane w okresie tych samych, następujących po sobie 12 miesięcy.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że w okresie realizacji zamówienia, na całym jego etapie będzie dysponował co najmniej: - kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń; / wykazane doświadczenie (wykaz prowadzonych budów) - kierowanie robotami budowlanymi – min.3 lata jako kierownik budowy; - kierownik robót elektrycznych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń; / wykazane doświadczenie (wykaz prowadzonych budów) - kierowanie robotami budowlanymi – min.1 rok jako kierownik budowy lub kierownik robót- kierownik robót sanitarnych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń; / wykazane doświadczenie (wykaz prowadzonych budów) - kierowanie robotami budowlanymi – min.1 rok jako kierownik budowy lub kierownik robót.c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym,
(narzędzia i urządzenia) tj.: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że w okresie realizacji zamówienia, na całym jego etapie będzie dysponował co najmniej poniższym sprzętem:-- koparko - ładowarką, , – 1 szt.- zagęszczarkę mechaniczną płytową, – 1 szt.- transport kołowy do 5 t – 1 szt.- żuraw samochodowy min 5t

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 9 do
SWZ;2) Zgodnie z § 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1,2,4-6, żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 5
do SWZ;
2) Wykaz osób – skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności do kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
3) Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
4)Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu2) Pełnomocnictwo ( jeśli
dotyczy) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,
Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty
dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do
złożenia oferty i podpisania umowy. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument
pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.
Wymagana forma: - oryginał w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym
właściwym dla formy organizacyjnej, lub- elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za
zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby posiadającej uprawnienia notariusza3)
Zobowiązanie podmiotu trzeciego ( jeśli dotyczy)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby Załącznik Nr 8 do SWZ (lub inny podmiotowy środek dowodowy)jeżeli dotyczy ,
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:a) zakres dostępnych
wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;b) sposób i okres udostępnienia
wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy
wykonywaniu zamówienia;c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 60.000,00 zł słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego, tj. 19 11602202 0000 0000 6089 7935, z dopiskiem na przelewie: „Wadium OR-IN.271.9.2021 – Ośrodek Wypoczynkowy w Sulnówku – III
postępowanie ”.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1.1 SWZ, składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały przewidziane w paragrafie 12 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-24 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-06-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.