eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rokietnica › Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rokietnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258543

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Golęcińska 1

1.5.2.) Miejscowość: Rokietnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-090

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@rokietnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rokietnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33ddc5b2-a232-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076245

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060050/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych .

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/rokietnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/rokietnica. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Oferta powinna być:
a) sporządzona na podstawie załączników do niniejszej SWZ w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
6. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
7. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.
8. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/rokietnica

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Rokietnica (dalej Administrator),
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@rokietnica.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Zakres robót objętych zamówieniem
Przedmiotem postępowania jest sukcesywne, wynikające z bieżących potrzeb Zamawiającego utrzymanie dróg gminnych w zakresie podzielonym na 41 zadań określonych w załącznik nr 7 do SWZ takich jak :
- Równanie drogi gruntowej
- Profilowanie drogi gruntowej,
- Utwardzanie drogi gruntowej tłuczniem z materiału wykonawcy z korytowaniem, warstwą grubości 20 cm
- Utwardzenie drogi gruntowej tłuczniem z wyrównaniem podłoża, warstwą grubości 10 cm
- Ułożenie nawierzchni z tłucznia naturalnego łamanego frakcji 0-31,5mm (granit/gabro/melafir) warstwą grubości 8cm z wykonaniem podłoża,
- Naprawa drogi gruntowej materiałem kamiennym,
- Naprawa/odnowa/ nawierzchni tłuczniowej uszkodzonej w ponad 25% powierzchni odcinka wymagającego naprawy - głębokość ubytków do 15cm,
- Naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni tłuczniowej o powierzchni do 5m2,
- Wykonanie utwardzonych tłuczniem poboczy i chodników warstwą gr.15cm,
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych warstwą grubości do 5cm,
- Ułożenie nakładki bitumicznej warstwą gr.5cm z oczyszczeniem i spryskaniem emulsją asfaltową podłoża,
- Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wykonywany mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z zacięciem krawędzi,
- Remont głębokich uszkodzeń nawierzchni asfaltowych o naruszonej warstwie podbudowy,
- Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wykonywany mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco bez zacięcia krawędzi,
- Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
- Wykonanie koryta na głębokość 8cm z odwozem lub przemieszczeniem urobku oraz wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
- Ułożenie nawierzchni asfaltowej na zjazdach warstwą o łącznej gr. 8 cm z przygotowaniem i spryskaniem emulsją asfaltową podłoża,
- Ułożenie nawierzchni z destruktu asfaltowego warstwą gr. 8 cm z przygotowaniem
i spryskaniem emulsją asfaltową podłoża.
- Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej i nawierzchni
z destruktu asfaltowego emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni z destruktu asfaltowego z licznymi wybojami poprzez sfrezowanie całej uszkodzonej powierzchni, uzupełnienie górnej warstwy nowym destruktem asfaltowym warstwą gr. 4 cm, zagęszczenie ciężkim walcem stalowym i wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem,
- Ścinka i profilowanie poboczy gruntowych za każde dalsze 5cm grubości w celu szybkiego odpływu wód opadowych,(załadunek, wywóz do 5km i utylizacja urobku)
- Wykonanie rowków odpływowych w zawyżonych poboczach w miejscach pozwalających na szybki i skuteczny spływ wody z jezdni – przekrój trójkątny lub trapezowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówien podobnych w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji (CR) – czas przystąpienia do realizacji zlecenia.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje min.1 szt. następującego sprzętu:
- równiarka,
- remonter napraw nawierzchni asfaltowych poprzez ciśnieniowy natrysk emulsji asfaltowej i kruszywa,
- skrapiarka do emulsji asfaltowej i asfaltu 350 l,
- walec stalowy wibracyjny 3 t.
- walec stalowy wibracyjny 8t.
- zagęszczarka płytowa,
- piła do cięcia asfaltu,
- frezarka do nawierzchni asfaltowej o szer. 45 cm.
- termos (pojemnik izolowany cieplnie) do transportu mieszanki bitumicznej na gorąco (9-15 ton)
- listwa wibracyjna do zagęszczania mieszanki betonowej,
- kopiarko-ładowarka,
- samochód ciężarowy samowyładowczy o ładowności pow. 8 t.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) .
4. Oświadczenie wykonawców występujących wspólnie (jeżeli dotyczy) .
5. Formularz cenowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
4. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek dotyczący zdolności technicznej może być spełniony wspólnie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
- wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 545 oraz z 2015r. poz. 1169), zwany dalej wskaźnikiem GUS.
- w sytuacji, gdy średnia arytmetyczna wskaźnika GUS za dowolny okres przypadający po upływie 6 miesięcy po dniu zawarcia Umowy (zwany dalej okresem objętym wnioskiem) zmieni się o poziom przekraczający 5%, Strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
- średnia arytmetyczna, o której mowa w pkt 2 obliczona zostanie na podstawie miesięcznych wskaźników GUS liczonych w porównaniu do tego samego miesiąca z miesiąca poprzedniego;
- zmiana wskaźnika w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy nie upoważnia Strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia;
2. uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia Strony nabywają po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy;
3. wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co Strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać;
4. Strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1 – 6 może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:
A x (B% - 5%) = C
GDZIE:
A – wartość prac wykonanych w okresie objętym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy, w tym wynikających formularza cenowego, z wyłączeniem kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem;
B – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika GUS z miesięcy objętych wnioskiem o zmianę wynagrodzenia przy założeniu, że do średniej tej wlicza się miesiąc, w którym minęło 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy, miesiące kolejne oraz ostatni miesiąc, za który opublikowano wskaźnik GUS przed dniem złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia;
C – wartość zmiany Umowy
5. Strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:
- wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,
- dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem,
- dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia.
6. Łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie ww. postanowień nie może być wyższa niż 10% w stosunku do pierwotnej wartości Umowy.
8. Zmiana wynagrodzenia wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do Umowy.
9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie ww. postanowień, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenie przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę (i odpowiednio podwykonawca dalszemu podwykonawcy), w zakresie odpowiadającym zmianom cen lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/rokietnica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.