eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puck › "Usługi szkoleniowe dla osób dorosłych z podziałem na 4 części w ramach projektu pn. "System aktywizacji społeczno- zawodowej w powiecie puckim- etap II".Ogłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługi szkoleniowe dla osób dorosłych z podziałem na 4 części w ramach
projektu pn. „System aktywizacji społeczno- zawodowej w powiecie puckim- etap II”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pucki- Starostwo Powiatowe w Pucku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5871707828

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: E. Orzeszkowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Puck

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p.pawlina@starostwo.puck.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.starostwo.puck.pl/m,218,strona-glowna.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługi szkoleniowe dla osób dorosłych z podziałem na 4 części w ramach
projektu pn. „System aktywizacji społeczno- zawodowej w powiecie puckim- etap II”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-825f4bab-a22b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076068

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061750/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi szkoleniowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w powiecie puckim – etap II” nr RPPM.06.01.01-22-0001/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa- mechanizm ZIT.”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://starostwo-puck.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://starostwo-puck.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego rozdziału:
1) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na ww. platformie ma dostęp do możliwości złożenia i wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z zamawiającym w pozostałych obszarach.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy opisane zostały w instrukcji użytkowników pn. „Wymagania techniczne”, „Rejestracja wykonawcy na platformie” oraz „Udział w trybie podstawowym z możliwością negocjacji” na stronie: https://starostwo-puck.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3) Złożenie oferty przez wykonawcę następuje poprzez prawidłowe jej złożenie na Platformie dostępnej pod adresem: https://starostwo-puck.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html - w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidziana powyżej (np. e-mail) jest niedopuszczalne.
4) Instrukcja złożenia oferty zawarta jest w instrukcji zamieszczonej na stronie: https://starostwo-puck.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html „Udział w trybie podstawowym z możliwością negocjacji”. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty (lub dokumentu) przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty „bez logowania”, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości e- mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty (lub dokumentu). Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu (w ikonie „Złóż ofertę bez logowania”). W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę.
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
1) Minimalne wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, w celu korzystania z Platformy.
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
 Internet Explorer 10 i nowsze, Edge,
 Google Chrome,
 Mozilla Firefox,
 Opera
2) Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet,
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax,
c) włączona obsługa JavaScript,
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,
e) zainstalowany Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy,
5. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
6. Zalecenia zamawiającego dotyczące:
1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES (PDF advanced electronic signature),
b) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się podpis formatem XAdES (HML advanced electronic signature);
2) podpisu zaufanego :
a) wielkość pliku nie może przekraczać 10 MB,
b) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES; Podpisany plik ma rozszerzenie .pdf,
c) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się podpis formatem XAdES. Podpisany plik ma rozszerzenie .xml;
3) podpisu osobistego :
a) w przypadku wykorzystania aplikacji eDO Atp (obsługuje tylko dokumenty w formacie .pdf) na telefonach z obsługą technologii NFC wielkość dokumentów nie może przekroczyć 5MB,
b) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis wewnętrzny otoczony,
c) dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Pucku z siedzibą w Pucku przy ul. E. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck;
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), e-mail: iodo@starostwo.puck.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.272.2.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1. „Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C” dla min. 1 osoby, max. 3 osób.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p., polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, przeprowadzenie następujących kursów:
1) Kurs „prawa jazdy kat. C”;

2. Zakres usług w ramach powtórzenia podobnych usług nie będzie większy od zakresu przedmiotu zamówienia podstawowego.
3. Zamawiający skorzysta z możliwości udzielenia takiego zamówienia w przypadku zgłoszenia się osób, które będą chciały uczestniczyć w wyżej wymienionych szkoleniach i od zabezpieczenia środków finansowych w budżecie.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2) ocenie ofert zostaną poddane wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu;
3) Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach (%) zostanie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt).
4) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium, według następujących zasad:
a) Kryterium nr 1:C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:
CMIN
C = ----------- X 60 pkt
CB
gdzie
CMIN- najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
CB-cena oferty badanej


b) Kryterium nr 2: D – Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Wykładowcy/Trenera (D).
 W ramach kryterium Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Wykładowcy/Trenera (D) Zamawiający przyzna punkty jeżeli osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia i sprawowania stanowiska Wykładowcy/Trenera (D) (Osoba ta wraz z przedstawieniem jej doświadczenia na potrzeby oceny ofert w niniejszym Kryterium będzie jednocześnie osobą wykazaną przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku udziału
w postępowaniu określonego w Rozdz. 9 ust. 1 pkt 2, będzie posiadała doświadczenie odpowiednio:
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Wykładowcy/Trenera (D)
Ilość punktów
Doświadczenie przy realizacji 2 zamówień (warunek udziału w postępowaniu) 0 pkt
Doświadczenie przy realizacji 3 zamówień
20pkt
Doświadczenie przy realizacji 4 lub więcej zamówień
40 pkt
Uwaga 1:
- Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Wykładowcy/Trenera będzie rozpatrywane na podstawie informacji zawartych w Formularzu oferty. W Formularzu oferty należy podać imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Wykładowcy/Trenera.
Formularz oferty winien zawierać wykaz zamówień, przy których realizacji osoba skierowana do realizacji zamówienia na stanowisko Wykładowcy/Trenera nabyła doświadczenie, polegające na należytym pełnieniu funkcji wykładowcy lub/i trenera, lub/i instruktora, lub/i osoby prowadzącej szkolenie odpowiednio dla:
a) Części nr 1: których każdego przedmiotem było prowadzenie kursu „prawa jazdy kat. C” – kursy musiały obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne;
b) części nr 2: których każdego przedmiotem było prowadzenie kursu „prawa jazdy kat. C+E”; – kursy musiały obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne;
c) Części nr 3: których każdego przedmiotem było prowadzenie kursu „Specjalisty ds. Kadr i płac” – kursy musiały obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne;
d) Części nr 4: których każdego przedmiotem było prowadzenie kursu „florystycznego” – kursy musiały obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Wykładowcy/Trenera (D)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2. „Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C+E” dla 1 osoby.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p., polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, Odpowiednio, przeprowadzenie następujących kursów:

2) Kurs „prawa jazdy kat. C+E”;

2. Zakres usług w ramach powtórzenia podobnych usług nie będzie większy od zakresu przedmiotu zamówienia podstawowego.
3. Zamawiający skorzysta z możliwości udzielenia takiego zamówienia w przypadku zgłoszenia się osób, które będą chciały uczestniczyć w wyżej wymienionych szkoleniach i od zabezpieczenia środków finansowych w budżecie.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2) ocenie ofert zostaną poddane wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu;
3) Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach (%) zostanie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt).
4) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium, według następujących zasad:
a) Kryterium nr 1:C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:
CMIN
C = ----------- X 60 pkt
CB
gdzie
CMIN- najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
CB-cena oferty badanej


b) Kryterium nr 2: D – Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Wykładowcy/Trenera (D).
 W ramach kryterium Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Wykładowcy/Trenera (D) Zamawiający przyzna punkty jeżeli osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia i sprawowania stanowiska Wykładowcy/Trenera (D) (Osoba ta wraz z przedstawieniem jej doświadczenia na potrzeby oceny ofert w niniejszym Kryterium będzie jednocześnie osobą wykazaną przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku udziału
w postępowaniu określonego w Rozdz. 9 ust. 1 pkt 2, będzie posiadała doświadczenie odpowiednio:
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Wykładowcy/Trenera (D)
Ilość punktów
Doświadczenie przy realizacji 2 zamówień (warunek udziału w postępowaniu) 0 pkt
Doświadczenie przy realizacji 3 zamówień
20pkt
Doświadczenie przy realizacji 4 lub więcej zamówień
40 pkt
Uwaga 1:
- Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Wykładowcy/Trenera będzie rozpatrywane na podstawie informacji zawartych w Formularzu oferty. W Formularzu oferty należy podać imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Wykładowcy/Trenera.
Formularz oferty winien zawierać wykaz zamówień, przy których realizacji osoba skierowana do realizacji zamówienia na stanowisko Wykładowcy/Trenera nabyła doświadczenie, polegające na należytym pełnieniu funkcji wykładowcy lub/i trenera, lub/i instruktora, lub/i osoby prowadzącej szkolenie odpowiednio dla:
a) Części nr 1: których każdego przedmiotem było prowadzenie kursu „prawa jazdy kat. C” – kursy musiały obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne;
b) części nr 2: których każdego przedmiotem było prowadzenie kursu „prawa jazdy kat. C+E”; – kursy musiały obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne;
c) Części nr 3: których każdego przedmiotem było prowadzenie kursu „Specjalisty ds. Kadr i płac” – kursy musiały obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne;
d) Części nr 4: których każdego przedmiotem było prowadzenie kursu „florystycznego” – kursy musiały obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Wykładowcy/Trenera (D)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3. „Organizacja i przeprowadzenie kursu Specjalisty ds. Kadr i płac” dla min. 6 osób, max. 8 osób.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p., polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, przeprowadzenie następujących kursów:

3) Kurs „Specjalisty ds. Kadr i płac”;

2. Zakres usług w ramach powtórzenia podobnych usług nie będzie większy od zakresu przedmiotu zamówienia podstawowego.
3. Zamawiający skorzysta z możliwości udzielenia takiego zamówienia w przypadku zgłoszenia się osób, które będą chciały uczestniczyć w wyżej wymienionych szkoleniach i od zabezpieczenia środków finansowych w budżecie.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2) ocenie ofert zostaną poddane wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu;
3) Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach (%) zostanie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt).
4) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium, według następujących zasad:
a) Kryterium nr 1:C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:
CMIN
C = ----------- X 60 pkt
CB
gdzie
CMIN- najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
CB-cena oferty badanej


b) Kryterium nr 2: D – Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Wykładowcy/Trenera (D).
 W ramach kryterium Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Wykładowcy/Trenera (D) Zamawiający przyzna punkty jeżeli osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia i sprawowania stanowiska Wykładowcy/Trenera (D) (Osoba ta wraz z przedstawieniem jej doświadczenia na potrzeby oceny ofert w niniejszym Kryterium będzie jednocześnie osobą wykazaną przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku udziału
w postępowaniu określonego w Rozdz. 9 ust. 1 pkt 2, będzie posiadała doświadczenie odpowiednio:
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Wykładowcy/Trenera (D)
Ilość punktów
Doświadczenie przy realizacji 2 zamówień (warunek udziału w postępowaniu) 0 pkt
Doświadczenie przy realizacji 3 zamówień
20pkt
Doświadczenie przy realizacji 4 lub więcej zamówień
40 pkt
Uwaga 1:
- Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Wykładowcy/Trenera będzie rozpatrywane na podstawie informacji zawartych w Formularzu oferty. W Formularzu oferty należy podać imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Wykładowcy/Trenera.
Formularz oferty winien zawierać wykaz zamówień, przy których realizacji osoba skierowana do realizacji zamówienia na stanowisko Wykładowcy/Trenera nabyła doświadczenie, polegające na należytym pełnieniu funkcji wykładowcy lub/i trenera, lub/i instruktora, lub/i osoby prowadzącej szkolenie odpowiednio dla:
a) Części nr 1: których każdego przedmiotem było prowadzenie kursu „prawa jazdy kat. C” – kursy musiały obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne;
b) części nr 2: których każdego przedmiotem było prowadzenie kursu „prawa jazdy kat. C+E”; – kursy musiały obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne;
c) Części nr 3: których każdego przedmiotem było prowadzenie kursu „Specjalisty ds. Kadr i płac” – kursy musiały obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne;
d) Części nr 4: których każdego przedmiotem było prowadzenie kursu „florystycznego” – kursy musiały obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Wykładowcy/Trenera (D)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4. „Organizacja i przeprowadzenie kursu florystycznego” dla min. 4 osób, max. 6 osób.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy , o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p., polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, przeprowadzenie następujących kursów:
4) Kurs „florystyczny”.
2. Zakres usług w ramach powtórzenia podobnych usług nie będzie większy od zakresu przedmiotu zamówienia podstawowego.
3. Zamawiający skorzysta z możliwości udzielenia takiego zamówienia w przypadku zgłoszenia się osób, które będą chciały uczestniczyć w wyżej wymienionych szkoleniach i od zabezpieczenia środków finansowych w budżecie.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2) ocenie ofert zostaną poddane wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu;
3) Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach (%) zostanie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt).
4) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium, według następujących zasad:
a) Kryterium nr 1:C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:
CMIN
C = ----------- X 60 pkt
CB
gdzie
CMIN- najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
CB-cena oferty badanej


b) Kryterium nr 2: D – Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Wykładowcy/Trenera (D).
 W ramach kryterium Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Wykładowcy/Trenera (D) Zamawiający przyzna punkty jeżeli osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia i sprawowania stanowiska Wykładowcy/Trenera (D) (Osoba ta wraz z przedstawieniem jej doświadczenia na potrzeby oceny ofert w niniejszym Kryterium będzie jednocześnie osobą wykazaną przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku udziału
w postępowaniu określonego w Rozdz. 9 ust. 1 pkt 2, będzie posiadała doświadczenie odpowiednio:
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Wykładowcy/Trenera (D)
Ilość punktów
Doświadczenie przy realizacji 2 zamówień (warunek udziału w postępowaniu) 0 pkt
Doświadczenie przy realizacji 3 zamówień
20pkt
Doświadczenie przy realizacji 4 lub więcej zamówień
40 pkt
Uwaga 1:
- Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Wykładowcy/Trenera będzie rozpatrywane na podstawie informacji zawartych w Formularzu oferty. W Formularzu oferty należy podać imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Wykładowcy/Trenera.
Formularz oferty winien zawierać wykaz zamówień, przy których realizacji osoba skierowana do realizacji zamówienia na stanowisko Wykładowcy/Trenera nabyła doświadczenie, polegające na należytym pełnieniu funkcji wykładowcy lub/i trenera, lub/i instruktora, lub/i osoby prowadzącej szkolenie odpowiednio dla:
a) Części nr 1: których każdego przedmiotem było prowadzenie kursu „prawa jazdy kat. C” – kursy musiały obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne;
b) części nr 2: których każdego przedmiotem było prowadzenie kursu „prawa jazdy kat. C+E”; – kursy musiały obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne;
c) Części nr 3: których każdego przedmiotem było prowadzenie kursu „Specjalisty ds. Kadr i płac” – kursy musiały obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne;
d) Części nr 4: których każdego przedmiotem było prowadzenie kursu „florystycznego” – kursy musiały obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Wykładowcy/Trenera (D)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga udowodnienia, że Wykonawca jest instytucją szkoleniową
w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j.Dz.U.2022.690 ze zm.), tj.: posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (dalej RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy, lub inny dokument potwierdzający status członkowski Wykonawcy
w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez Zamawiającego usługi w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
UWAGA 1:
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest instytucją szkoleniową
w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.Dz.U.2022.690 ze zm.), tj. posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (dalej RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy, lub inny dokument potwierdzający status członkowski Wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez Zamawiającego usługi w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia w każdej z 4 (czterech) Części zamówienia, po co najmniej jednej osobie
do pełnienia funkcji (Wykładowcy/Trenera), która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia. Skierowane osoby muszą wykazać się następującym doświadczeniem: należytym pełnieniem funkcji wykładowcy lub/i /trenera, lub/i instruktora, lub/i osoby prowadzącej szkolenie odpowiednio dla:
a) Części nr 1: w przynajmniej 2 zamówieniach, których każdego przedmiotem było prowadzenie kursu „prawa jazdy kat. C” – kursy musiały obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne;
b) części nr 2: w przynajmniej 2 zamówieniach, których każdego przedmiotem było prowadzenie kursu „prawa jazdy kat. C+E”; – kursy musiały obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne;
c) Części nr 3: w przynajmniej 2 zamówieniach, których każdego przedmiotem było prowadzenie kursu „Specjalisty ds. Kadr i płac” – kursy musiały obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne;
d) Części nr 4: w przynajmniej 2 zamówieniach, których każdego przedmiotem było prowadzenie kursu „florystycznego” – kursy musiały obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne.
UWAGA 2, dotyczy wszystkich czterech Części zamówienia!
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Oznacza to, że według Zamawiającego skierowanie poszczególnych osób do realizacji zamówienia może Wykazać każdy
z Wykonawców.
UWAGA 3, dotyczy wszystkich czterech Części zamówienia!
W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, w myśl art. 118 ustawy Pzp, spełnienie wyżej wymienionego warunku Wykonawca wraz z innym podmiotem mogą wykazać łącznie.
UWAGA 4, dotyczy wszystkich czterech Części zamówienia!
W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną Część zamówienia Zamawiający wymaga, wykazania innych osób na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w każdej Części zamówienia, na którą Wykonawca będzie składał ofertę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 10 ust. 1 SWZ:
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
a) Rozdziale 9 ust.1 pkt 1 SWZ: Dokumentu potwierdzającego wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
b) Rozdziale 9 ust. 1 pkt 2 SWZ:
wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

5. Na ofertę, zwaną dalej „Ofertą”, składa się:
1) Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ lub zawierający wszystkie informacje i oświadczenia wskazane w jego treści;
6. Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy:
1) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy, uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodne ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do SWZ - zwanego dalej „Oświadczeniem”, na poniższych zasadach:
a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. Oświadczenie składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z własnym Oświadczeniem także Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów – w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jak również podmiotu udostępniającego zasoby;
3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności przedmiotowych dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów;
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3);
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale 12 ust. 3 SWZ wraz z pełnomocnictwem jeżeli prawo do podpisania zobowiązania nie wynika z dokumentów o, których mowa w pkt 3 (jeżeli dotyczy);
6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, o którym mowa w Rozdziale 13 ust. 5 SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, (wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ).
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ).
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, każdy z nich zobowiązany jest złożyć, na wezwanie Zamawiającego, podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, określone w Rozdziale 11 ust. 1 pkt 1 SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem 9 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do postanowień umowy, w szczególności terminu realizacji
przedmiotu umowy, zakresu świadczenia, wynagrodzenia Wykonawcy, jednakże z uwagi na ograniczenia występujące w
niniejszym ogłoszeniu dotyczące ilości znaków możliwych do wpisania, Zamawiający informuje, że rodzaj i zakres zmian umowy został szczegółowo opisany w § 7 Załącznika nr 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy do części nr 1, 2, 3, 4).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://starostwopuck. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1) Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium Waga
Cena brutto badanej oferty (C) 60%
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Wykładowcy/Trenera (D)
40%

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wnosi się:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1.
9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Zgodnie z art. 579 ust. 1 ustawy Pzp na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.