eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grajewo › Odławianie, transport oraz utrzymywanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Grajewo w schronisku, w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odławianie, transport oraz utrzymywanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Grajewo w schronisku, w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRAJEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669720

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Komunalna 6

1.5.2.) Miejscowość: Grajewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 86 272 30 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@uggrajewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ug.grajewo.wrotapodlasia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odławianie, transport oraz utrzymywanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Grajewo w schronisku, w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13a0300e-a164-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076033

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010740/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odławianie, transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami w schronisku z terenu gminy Grajewo w okresie od 01.03.2023 do 31.12.2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://uggrajewo.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://uggrajewo.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta wykonawcy), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. Platformy Przetargowej pod adresem:
https://uggrajewo.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Grajewo ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z zamawiającym w pozostałych obszarach.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452).
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej dostępne są pod adresem:
https://uggrajewo.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Korzystanie z Platformy przez wykonawcę jest bezpłatne.
Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
1) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez wykonawcę, jest prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem
https://uggrajewo.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.
Instrukcja złożenia oferty środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu dostępna jest na stronie:
https://uggrajewo.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
w zakładce ,INSTRUKCJE’’ plik Udział w trybie podstawowym bez negocjacji.
Wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:
a) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
 Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
 Google Chrome 31
 Mozilla Firefox 26
 Opera 18
b) pozostałe wymagania techniczne:
 dostęp do sieci internet;
 obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
 włączona obsługa JavaScript;
 zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
 zainstalowany Acrobat Reader;
 zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java – Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
W razie jakichkolwiek problemów należy korzystać ze wsparcia technicznego dla wykonawców: Helpdesk Logintrade +48 71 787 35 34, helpdesk@logintrade.net dostępnego: poniedziałek – piątek godz. 8:00 – 16:00.
Ofertę, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w formie elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, odt. opatrzone podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zawarta jest w rozdziale XLI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZW.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 297560,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Grajewo, ich transporcie oraz utrzymaniu i sprawowaniu opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt, w okresie od 01.03.2023 roku do 31.12.2024 roku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na:
1) Odławianiu i transporcie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Grajewo do schroniska, obejmujące:
a) wyłapywanie bezdomnych zwierząt pozostających bez opieki, swobodnie przemieszczających się, stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego – urządzeniami i środkami, które nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie zadają im cierpienia,
b) odłów bezdomnego psa, który pogryzł człowieka i dostarczenie go do lekarza weterynarii w celu poddania obserwacji w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od zgłoszenia zajścia,
c) odławianie zwierząt nie później niż w ciągu 24 godzin od przekazanego zgłoszenia przez pracownika Urzędu Gminy Grajewo lub Komendanta Straży Gminnej,
d) potrzebę odłowienia zwierzęcia lub zwierząt ustalać będzie zamawiający, który przekaże stosowną informację telefonicznie bądź pocztą elektroniczną wykonawcy,
2) Zapewnienie opieki nad odłowionymi bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Grajewo umieszczonymi w schronisku, obejmuje:
a) zabezpieczenie miejsc do przetrzymywania zwierząt,
b) wszczepienie elektronicznych identyfikatorów „czipów”,
c) wyżywienie zwierząt (codzienne karmienie, pojenie) i opieka nad nimi, w tym opieka weterynaryjna obejmująca: czternastodniową kwarantannę, odrobaczanie, szczepienie, leczenie, przeprowadzenie zabiegów kastracji/sterylizacji zwierząt przebywających w schronisku z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwskazania do ich przeprowadzenia ze względu na ich stan zdrowia lub wiek, usypianie ślepych miotów,
d) wykonywanie szczepień psów zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi.
3) Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt odłowionych z terenu gminy Grajewo, przekazanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić właściwą opiekę i należyte warunki utrzymania, w tym:
a) sprawdzenie wiarygodności osób adoptujących zwierzę,
b) zawieranie umów z osobami adoptującymi zwierzę,
c) prowadzeniu ewidencji przyjętych przez wykonawcę zwierząt z terenu gminy Grajewo oraz przekazanie zamawiającemu informacji miesięcznych i na żądanie zamawiającego. Miesięczne zestawienie powinno zawierać w szczególności informacje dotyczące:
i. ilości odłowionych oraz przewiezionych do schroniska zwierząt wraz z podaniem dat i miejsc ich odłowienia, zdjęć i kart nowo odłowionych psów.
ii. ilość zwierząt oddanych do adopcji lub poddanych eutanazji.
4) Wykonawca we współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną i opieką nad zwierzętami oraz wolontariuszami będzie promować prawidłowe postawy i zachowania człowieka w stosunku do zwierząt poprzez prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grajewo.
3. Zamawiający będzie posiadał prawo bieżącej kontroli wykonywania umowy poprzez możliwość wizytowania schroniska oraz uzyska wgląd do całościowej dokumentacji związanej z przekazanymi przez niego zwierzętami, m.in. wykazu zwierząt przebywających w schronisku, dokumentacji lekarsko – weterynaryjnej w postaci książki zabiegów weterynaryjnych i książki szczepień, dokumentacji adopcji, dokumentacji dotyczącej zwierząt padłych i ich przekazania do utylizacji, itp.
4. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z:
1) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 572),
2) ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421 ze zm.),
3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r., Nr 158, poz. 1657),
4) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519).
5. W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. odłowiono 60 sztuk psów, natomiast w schronisku na dzień 31 grudnia 2022 r. przebywa 38 psów.
6. W okresie od 01.01.2022 r . do 31.12.2022 r. wykonano 21 zabiegów sterylizacji i 13 zabiegów kastracji.
7. W przypadku konieczności przetransportowania psów odłowionych z terenu gminy Grajewo ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarnowie Pierwszym, gmina Augustów do innego schroniska prowadzonego przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu, wykonawca zapewnia transport w ramach kosztów wykonania umowy. Zamawiający zastrzega, że ilość zwierząt do przejęcia od dotychczasowego wykonawcy wynikać będzie z ilości zwierząt przebywających w schronisku na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - waga kryterium 60%
Doświadczenie - waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
rozdz. XXXI, XXXII SWZ oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Aktualne zezwolenie na prowadzenie schroniska dla zwierząt (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
b) Pozytywną decyzję od Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie przewozu
zwierząt (zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający
wymaga, aby wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 (dwie) usługi,
polegające na transporcie oraz utrzymywaniu i sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający na
potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia z postępowania żąda od wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, złożenia oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia – Załącznik nr 5 (informacje zawarte w oświadczeniu
dotyczą poniższych kwestii):
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy.
4. Z postępowania o udzielanie zamówienia wyklucza się wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualne zezwolenie na prowadzenie schroniska dla zwierząt (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
b) pozytywną decyzję od Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie przewozu zwierząt
(zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt).
c) wykaz usług - (Załącznik nr 6 do SWZ) spełniających wymagania określone w rozdziale XXXVII ust. 1 pkt 4 lit. a) wykonanych, w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo, Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,Zobowiązanie podmiotu
trzeciego ,Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdz.
XXXVIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami SWZ, wzorem umowy, art 439, 454 i 455 ustawy pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://uggrajewo.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htm

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.