eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipusz › Budowa budynku sanitariatów wraz z zagospodarowaniem przystani kajakowej w Lipuszu, działka ewidencyjna 339/1 obręb LipuszOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku sanitariatów wraz z zagospodarowaniem przystani kajakowej w Lipuszu, działka ewidencyjna 339/1 obręb Lipusz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LIPUSZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675221

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wybickiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Lipusz

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-424

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@lipusz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://lipusz.biuletyn.net/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku sanitariatów wraz z zagospodarowaniem przystani kajakowej w Lipuszu, działka ewidencyjna 339/1 obręb Lipusz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b681533c-a22d-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076023

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036422/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa budynku sanitariatów wraz z zagospodarowaniem przystani kajakowej w Lipuszu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia współfinasowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 8 Konwersja, działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lipusz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lipusz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z https://platformazakupowa.pl/strona/1 -regulamin oraz Regulaminie ePUAPhttps://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:
▪administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lipusz (adres ul. Wybickiego 27, 83-
424 Lipusz, tel. kontaktowy: 58 687 45 15)
▪inspektorem ochrony danych osobowych, w Urzędzie Gminy w Lipuszu jest p. Łukasz Gołda e-
mail:inspektor@cbi24.pl
▪Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
▪odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień
publicznych,dalej „ustawa Pzp”;
▪Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
▪obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
▪w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
▪posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ▪nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa budynku sanitariatów wraz z zagospodarowaniem przystani kajakowej w Lipuszu, działka ewidencyjna 339/1 obręb Lipusz

Roboty obejmują:
- rozbiórkę istniejącego budynku toalet
- rozbiórkę elementów zagospodarowania terenu w tym utwardzeń wiat itp.
- budową budynku sanitariatów wraz z przyłączami.
- zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem oświetlenia.
- budowę 4 altan/wiat
- wykonanie monitoringu wizyjnego
- postawienie tablicy informacyjnej

Na działce, w części objętej opracowaniem, projektuje budowę budynku sanitariatów w części północnej działki, lokalizację czterech prefabrykowanych altan/wiat w części centralnej, zachodniej i północnej, , miejsce do składowania kajaków w części wschodniej, stanowiska piknikowe w części południowo-zachodniej, plac z nawierzchnią z geokraty i miejsca postojowe w części zachodniej, miejsce na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych z nawierzchnią z kostki betonowej w części północnej.
Teren działki zostanie częściowo ogrodzony prefabrykowanymi panelami systemowymi.
Przy bramie wjazdowej planuje się lokalizacje tablicy z regulaminem pola biwakowego.
Dojazd do nieruchomości z ulicy Lipowej poprzez istniejące dwa zjazdy.

Parametry ogólnobudowlane budynku:
a. Ściany działowe
· ścianki z cegły gr. 12cm
· ścianki systemowe HPL gr. 12mm,
b. Podłogi
Parter:
· tarakota, gr.2,0cm, 60x60xcm, wsp. antypoślizgowości R9
· wylewka betonowa, gr. 4,0cm
· paroizolacja
· styropian FS 20, gr. 10,0cm
· folia PE
· płyta żelbetowa, 20cm, beton C25/30 W-8
· styropian FS 20, gr. 10,0cm
· papa termozgrzewalna x2
· podkład betonowy C8/10, gr.10cm,
· Wymiana gruntu: grunt niewysadzinowy, piask.-żwir. Gr.~2,0m Zagęszczony Is>=0,98
Poddasze nieużytkowe:
· panele, 2cm
· wylewka, 5cm
· styropian, 5cm
· płyta stropowa gr. 12cm
· tynk cem-wap gr 1,5cm
c. Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa:
- zewnętrzna aluminiowa kolor jasnoszary, Umax = 1,3W/m2K
- wewnętrzna drewno/płyta kolor jasnoszary.
d. Stolarka okienna
- Umax = 0,9W/m2K
- aluminium, kolor szary, RAL 7016
- okucia i klamki ze stali nierdzewnej

Ściany nośne zewnętrzne
- pustak gazobetonowy, gr. 24,0cm
- izolacja cieplna, gr. 12,0cm o współczynniku max (λD = 0,031 W/mK)
- tynk cienkowarstwowy typu silikatowego, siatki zatopionej w kleju i izolacji ze styropianu

Ściany nośne wewnętrzne
- zaprawa klejowa
- w natryskach izolacja przeciwwilgociowa – folia płynna
- pustak gazobetonowy, gr. 24,0cm
- zaprawa klejowa
- glazura gr. 12mm, w pom. sanitarnych i natryskach do wysokości ościeżnic drzwiowych
(w wiatrołapie I w pomieszczeniach technicznych tynk cem-wap gr. 1,5cm.)

Dach
- folia paroizolacyjna
- wełna mineralna gr. 150 mm o współczynniku max (λD = 0,032 W/mK)
- deskowanie, gr. 2,5cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- łaty 4x5cm i kontrłaty 2,5x5cm
- dachowki ceramiczne
- system rynnowy stalowe ocynkowany.

Parametry nawierzchni zagospodarowania terenu:
a) Ciągu pieszo-jezdny i miejsca postojowe
- kostka betonowa szara, gr. 8cm na podsypce cem.-piask. gr.5cm;
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 20cm;
- warstwa odcinająca z pospołki gr. 15cm
- geotkanina separacyjna

b) Ciągu pieszo-jezdny i miejsca postojowe
- płyta ażurowa 40/60cm, gr. 8cm na podsypce cem.-piask. gr.5cm; wypełnienie- kamień
samoklinujący frakcja 8-20mm
- geowłóknina przeciw chwastom
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej kruszywem C90/3 20cm;
- warstwa odcinająca z pospołki gr. 15cm
- geotkanina separacyjna

c) Ciągu pieszo-jezdny
- żwir, frakcja 5-10mm, 5cm
- mwarstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej kruszywem C90/3 20cm;
- warstwa odcinająca z pospołki gr. 15cm
-geotkanina separacyjna

d) Miejsca postojowe
- geokrata: 50/50cm, gr. ścianki 0,5cm, wys. ścianki:4cm wypełnienie
- kamień samoklinujący frakcja 8-20mm
- geowłoknina przeciw chwastom
- warstawa wyrównująca: piasek podsypkowy, 3cm
- warstwa drenażowa: tłuczeń frakcja 0-32mm, 15cm
- warstwa nośna: tłuczeń frakcja 32-63mm, 20cm
- geowłóknina separacyjna

e) Ciąg pieszy i pochylnia przy budynku
- Kostka betonowa szara, gr. 8cm
- na podsypce cem.-piask. gr.3cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nie związanej kruszywem C90/3, 10cm- warstwa odcinająca z pospołki, 15cm
- geotkaniana separacyjna

Elementy małej architektury:
Prefabrykowana tablica informacyjna – regulamin – ilość: 1 sztuka
Wymiary urządzenia
- Szerokość 80 cm
- Wysokość 200cm
Konstrukcja ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie
Altana – ilość: 4 sztuka
Dane / Wymiary:
- Szerokość 300cm
- Długość 300cm
- Wysokość 352cm
- Kąt nachylenia dachu: 300
- Drewno lite, iglaste kl. C30.
- Fundamenty: stopy 30x30x100cm, beton C20/25, Stal A-IIIN (RB500W)
Plac pod altaną:
- Kostka betonowa szara, gr. 6cm
- na podsypce cem.-piask. gr.3cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3, 10cm
- warstwa odcinająca z pospołki, 15cm
- geotkaniana separacyjna

Ogrodzenie / bramy wjazdowe
Ogrodzenie wykonać jako systemowe o wysokości 1,6m i module ok. 2,58m.
Bramy wjazdowe przesuwne prefabrykowane o szerokości 5,0m.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera również:
1) Dokumentacja techniczna - załącznik nr 1a do SWZ;
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 1b do SWZ.
Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się przedmiary robót lecz jedynie tylko i wyłącznie jako materiał informacyjny (pomocniczy) niebędący załącznikiem do SWZ i nie będący dokumentem obowiązującym w niniejszym postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność.

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 101 ust. 1 -2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 99c stawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego.
Zamawiający jednocześnie informuje, że zawarte w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 a i 1b do SWZ zwroty „lub innej” i „lub innego” odnoszące się do wskazanych nazw firm należy rozumieć jako „lub równoważnej” i „lub równoważnego”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 230 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie punktowej będą podlegać jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert:
2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:
N = C + G
gdzie:
N – łączna ilość punktów badanej oferty
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena
G – ilość punktów badanej oferty w kryterium okres gwarancji i rękojmi
3. Zasady oceny kryterium ceny brutto:
Cn = (Cmin / Cb) x 100 x 60%
gdzie:
Cn – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;
Cmin – oznacza najniższą cenę oferty (spośród ofert podlegających ocenie);
Cb – oznacza cenę ocenianej oferty;
60 - maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium ceny brutto.
4. Kryterium okres gwarancji i rękojmi (okres rękojmi zrównany z okresem gwarancji):
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji przedstawionego przez Wykonawców, zastrzegając, iż minimalny termin gwarancji wynosi 24 miesięcy, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:
a) 24 miesiące gwarancji – 0 punktów
b) 36 miesięcy gwarancji – 0,38 punktu
c) 48 miesięcy gwarancji – 0,39 punktu
d) 60 miesięcy gwarancji – 0,40 punktu
Informacje dotyczące terminu gwarancji wykonawca poda w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
PK2=(liczba punktów przyznanych badanej ofercie/najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert x 40%) x 100
5. Oferty zawierające okres gwarancji i rękojmi poniżej 24 miesięcy zostaną odrzucone jako niespełniające wymagań SWZ. W przypadku nieoświadczenia się przez Wykonawcę, w zakresie oznaczenia terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca wyznaczył minimalny termin gwarancji 24 miesięcy. Wykonawca ma podać okres gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy.
6. Zamawiający przy obliczaniu ceny punktowej dla oferty „Cena” w celu oceny dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca uczestniczący w postępowaniu musi spełnić niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, warunek wpisu do odpowiedniego rejestru nie dotyczy wykonawców, którzy nie są przedsiębiorcami i tylko jednorazowo lub incydentalnie oferują wykonanie robót budowlanych, świadczenie usług lub dostawę produktów;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa;
4) zdolności technicznej lub zawodowej -Zamawiający nie określa;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: dokument potwierdzający, że wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SWZ) – wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg pkt 1.
2) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo(a) - umocowanie do reprezentacji wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (przykładowo: KRS, CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych.
2.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Powyższe wymagania stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
2.2. W przypadku oferty wspólnej należy do oferty załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg pkt 1.
3. Dokumenty i oświadczenia wymagane w rozdziale VI SWZ, które wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:
1) Na braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa wstępne oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ – wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg pkt 1.
2) Na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wstępne oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ – wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg pkt 1.
3) W przypadku konsorcjum - oferta wspólna - w zakresie braku podstaw do wykluczenia oświadczenia (załącznik nr 4 do SWZ) składają wszyscy wykonawcy, w zakresie spełnienia warunków udziału ten wykonawca który spełnia dany warunek – wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg pkt 1.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3.2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
a) można je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1;
c) jeżeli dokumenty zostały złożone wraz z ofertą.
3.3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
3.4. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
3.5. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100)
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299)
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Starogard Gdański O/Lipusz Nr 39 8340 0001 0200 0475 2000 0006 z podaniem tytułu: „wadium w przetargu: RG.271.1.2023 ”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
5.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 Pzp.
5.2. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5.3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
5.4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5.5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
5.6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest:
5.7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona .
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga, aby wykonawcy wykazując brak podstaw do wykluczenia złożyli wymagane oświadczenia / dokumenty do oferty. Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w terminie składania ofert, każdy z wykonawców składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (przykładowe oświadczenie - załącznik nr 4 do SWZ).1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.4 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.1.6. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.1.7. Oświadczenia, o którym mowa powyżej pod rygorem nieważności muszą być złożone w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej podpisane podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegóły i wymagania określono w rozdziale VII

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 10 do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lipusz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.