eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Budowa o鈍ietlenia w m. Dziadowa K這da ul. S這neczna, Sosnowa, gm. Dziadowa K這daOg這szenie z dnia 2023-02-01

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Budowa o鈍ietlenia w m. Dziadowa K這da ul. S這neczna, Sosnowa,
gm. Dziadowa K這da

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: O鈍ietlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250680024

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Wroc豉wska 71A

1.5.2.) Miejscowo嗆: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 598 52 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@ouid.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.oswietlenie.kalisz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

dzia豉lno嗆 wspomagaj帷a transport l康owy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Budowa o鈍ietlenia w m. Dziadowa K這da ul. S這neczna, Sosnowa,
gm. Dziadowa K這da

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-62dc6e64-a22b-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00075905

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-02-01

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-62dc6e64-a22b-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, w tym sk豉danie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument闚 lub o鈍iadcze mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawc, odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej. Przez 鈔odki komunikacji elektronicznej rozumie si 鈔odki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofert, a tak瞠 o鈍iadczenia o jakich mowa w rozdziale VI ust. 1 SWZ sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej (dokument z podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. O鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe 鈔odki dowodowe, przedmiotowe 鈔odki dowodowe, pe軟omocnictwa, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby sporz康za si w postaci elektronicznej, w og鏊nie dost瘼nych formatach danych, w szczeg鏊no軼i w formatach pdf. (rekomendowanych przez Zamawiaj帷ego).txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt..
3. Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym, a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Identyfikator (ID) post瘼owania oraz adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania (link prowadz帷y bezpo鈔ednio do widoku post瘼owania na Platformie e-Zam闚ienia) udost瘼niony jest w og這szeniu o zam闚ieniu. Post瘼owanie mo積a wyszuka r闚nie ze strony g堯wnej Platformy e-Zam闚ienia (przycisk „Przegl康aj post瘼owania/konkursy”).
W szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach uniemo磧iwiaj帷ych komunikacj Wykonawcy i Zamawiaj帷ego za po鈔ednictwem Platformy e-Zam闚ienia, Zamawiaj帷y dopuszcza komunikacj za pomoc poczty elektronicznej na adres e-mail: poczta@ouid.pl i psobczak@ouid.pl (nie dotyczy sk豉dania ofert/wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu).
4. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia. Korzystanie z Platformy e-Zam闚ienia jest bezp豉tne.
5. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia, w tym minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g oraz informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia oraz informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”.
6. Komunikacja w post瘼owaniu odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do
komunikacji dost瘼nych w zak豉dce „Formularze” („Formularze do komunikacji”), z wy陰czeniem sk豉dania ofert – spos鏏 przygotowania i z這瞠nia oferty wskazany jest w rozdziale X SWZ.
7. Za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa si w szczeg鏊no軼i przekazywanie:
1) wniosk闚 o wyja郾ienie tre軼i SWZ;
2) wezwa i zawiadomie;
3) dokument闚 sk豉danych na wezwanie zamawiaj帷ego (podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych);
4) wyja郾ie sk豉danych na wezwanie zamawiaj帷ego.
8. Mo磧iwo嗆 korzystania w post瘼owaniu z „Formularzy do komunikacji” w pe軟ym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zam闚ienia oraz zalogowania si na Platformie e-Zam闚ienia.
9. Wszystkie wys豉ne i odebrane w post瘼owaniu przez wykonawc wiadomo軼i widoczne s po zalogowaniu w podgl康zie post瘼owania w zak豉dce „Komunikacja”.
10. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).
11. W przypadku problem闚 technicznych i awarii zwi您anych z funkcjonowaniem Platformy e-Zam闚ienia u篡tkownicy mog skorzysta ze wsparcia technicznego dost瘼nego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drog elektroniczn poprzez formularz udost瘼niony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zak豉dce „Zg這 problem”.


Pozosta貫 szczeg馧y zawarte s SWZ

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest O鈍ietlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Wroc豉wska 71A, 62-800 Kalisz;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych e-mail: iodo@ouid.pl tel. 62 598 64 18,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z niniejszym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, (stosownie do art. 22 RODO) i nie b璠 profilowane;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
9) nie przys逝guje Pani/Panu:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 02/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest budowa o鈍ietlenia drogowego w m. Dziadowa K這da ul. S這neczna, Sosnowa obejmuj帷a m.in.:
− budow linii kablowej o鈍ietlenia o d. oko這 700 m
− monta i stawianie s逝p闚 latarni z oprawami LED z systemem sterowania z abonamentem na 10 lat w 陰cznej ilo軼i 13 kpl

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane wzakresie budowy linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urz康ze o鈍ietlenia drogowego

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 130 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y dokona oceny ofert w oparciu o ni瞠j wymienione kryteria i przyznan w toku oceny punktacj tj. ko鎍owa liczba punkt闚 przyznanych ka盥ej z ocenianych ofert obliczona zostanie wed逝g wzoru:
Lp = C + G

gdzie:
Lp – 陰czna liczba punkt闚 przyznana ofercie
C – liczba punkt闚 przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Cena”
G – liczba punkt闚 przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Okres gwarancji
i rozszerzonej r瘯ojmi”

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rozszerzonej r瘯ojmi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy:
1) nie podlegaj wykluczeniu na podstawie:
1.1) art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp; przy czym Wykluczenie Wykonawcy nast瘼uje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
1.2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835 – zw. dalej „ustaw o przeciwdzia豉niu wspieraniu agresji na Ukrain”). Weryfikacji braku zaistnienia podstaw wykluczenia wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdzia豉niu wspieraniu agresji na Ukrain, w stosunku do Wykonawcy, Zamawiaj帷y mo瞠 dokona za pomoc wszelkich dost瘼nych 鈔odk闚.
2) spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu, dotycz帷e:
2.1) Zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym
Zamawiaj帷y nie stawia w tym zakresie szczeg馧owego warunku
2.2) Uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Zamawiaj帷y nie stawia w tym zakresie szczeg馧owego warunku
2.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiaj帷y nie stawia w tym zakresie szczeg馧owego warunku
2.4) Zdolno軼i technicznej lub zawodowej, tj. wyka膨, 瞠:
a) dysponuj/b璠 dysponowa nast瘼uj帷ymi osobami, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, tj.:
- min. 2 osobami posiadaj帷ymi wa積e uprawniania do pracy pod napi璚iem (PPN) w sieciach elektroenergetycznych (uko鎍zony kurs dla elektromonter闚) wg okre郵onych numer闚 technologii zgodnych z instrukcj PPN obowi您uj帷 w Energa-Operator SA oraz 鈍iadectwo kwalifikacyjne uprawniaj帷e do zajmowania si eksploatacj urz康ze, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz sieci elektrycznego o鈍ietlenia ulicznego o napi璚iu do 1kV na stanowisku eksploatacji,
- min. 1 osob posiadaj帷 wa積e uprawniania dla os鏏 na stanowisku dozoru prac pod napi璚iem (PPN) w sieciach elektroenergetycznych wg okre郵onych numer闚 technologii zgodnych z instrukcj PPN obowi您uj帷 w Energa-Operator SA oraz 鈍iadectwo kwalifikacyjne uprawniaj帷e do zajmowania si eksploatacj urz康ze, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz sieci elektrycznego o鈍ietlenia ulicznego o napi璚iu do 1kV na stanowisku dozoru,
- 1 osob z uprawnieniami kierownika budowy posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezb璠nym do wykonania przedmiotu zam闚ienia lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 w tym zakresie.
b) posiadaj niezb璠n wiedz i do鈍iadczenie, tzn.:
w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie (liczonych wstecz od dnia w kt鏎ym up造wa termin sk豉dnia ofert), wykonali min. 1 robot budowlan polegaj帷 na przebudowie linii o鈍ietlenia drogowego o warto軼i min. 50 tys. z (brutto).
UWAGA: dla ww. warto軼i wykazanej przez Wykonawc w walucie innej ni PLN, Zamawiaj帷y przyjmie przelicznik wg. 鈔edniego kursu NBP z dnia wszcz璚ia post瘼owania.

2. Zamawiaj帷y, w stosunku do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, w odniesieniu do warunku dotycz帷ego zdolno軼i technicznej lub zawodowej – dopuszcza 陰czne spe軟ianie warunku przez Wykonawc闚.
3. Zamawiaj帷y mo瞠 na ka盥ym etapie post瘼owania uzna, 瞠 Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno軼i, je瞠li posiadanie przez Wykonawc sprzecznych interes闚, w szczeg鏊no軼i zaanga穎wanie zasob闚 technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsi瞝zi璚ia gospodarcze mo瞠 mie negatywny wp造w na realizacj zam闚ienia.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowi您any jest do陰czy aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania – zgodnie z za陰cznikiem nr 2 do SWZ (O鈍iadczenia wykonawcy/wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷ego si o udzielenie zam闚ienia oraz je瞠li dotyczy O鈍iadczenia podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby)
2. O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w ust. 1, stanowi dow鏚 potwierdzaj帷y brak podstaw wykluczenia, spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu na dzie sk豉dania ofert, tymczasowo zast瘼uj帷y wymagane przez Zamawiaj帷ego podmiotowe 鈔odki dowodowe.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zamawiaj帷y wzywa Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, aktualnych na dzie ich z這瞠nia.
Podmiotowe 鈔odki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmuj:
1) wykaz os鏏 (spe軟iaj帷ych warunek o kt鏎ym mowa w rozdz. V ust 1 pkt 2.4 lit. a SWZ), skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami – wz鏎 wykazu stanowi za陰cznik nr 3 do SWZ,
2) wykaz rob鏒 budowlanych (spe軟iaj帷ych warunek o kt鏎ym mowa w rozdz. V ust 1 pkt 2.4 lit. b SWZ) wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z poddaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie – wz鏎 wykazu stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ
UWAGA: Dowodami s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na rozwi您ania r闚nowa積e do opisywanych przez Zamawiaj帷ego, jest obowi您any wykaza (udowodni) w ofercie, 瞠 oferowane przez niego roboty budowlane i urz康zenia spe軟iaj wymagania okre郵one przez Zamawiaj帷ego. W tym celu Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia wraz z ofert przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, tj.:
1) kart katalogowych i innych dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 materia造 odpowiadaj wymaganiom postawionym w opisie przedmiotu zam闚ienia.,
2) oblicze parametr闚 fotometrycznych dla sytuacji o鈍ietleniowych okre郵onych w opisie przedmiotu zam闚ienia, dokumentuj帷ych spe軟ienie wymaga normatywnych dla tych sytuacji. Obliczenia winny by wykonane w og鏊nodost瘼nym programie Dialux EVO. Obliczenia nale篡 za陰czy do oferty w formacie plik闚 EVO oraz pdf.
3) instrukcji dotycz帷ej obs逝gi zdalnego nadzoru oprawy o鈍ietleniowej (monitorowania) przez sie internetow z poziomu przegl康arki – bez konieczno軼i instalowania dodatkowego oprogramowania.
UWAGA: W przypadku braku z這瞠nia przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub je瞠li z這穎ne przedmiotowe 鈔odki dowodowe b璠 niekompletne, Zamawiaj帷y nie przewiduje wezwania do z這瞠nia lub uzupe軟ienia przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych o kt鏎ym stanowi art. 107 ust 2 Pzp. Zamawiaj帷y odrzuci ofert na podst. art. 226 ust 1 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w rozdziale VI ust. 1 SWZ, sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia wskazuj w formularzu oferty, kt鏎e roboty budowlane/us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy (w zale積o軼i od tego co jest przedmiotem post瘼owania) wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
4. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowi帷ym za陰cznik do SWZ.
Termin wykonania umowy mo瞠 ulec zmianie w przypadku wyst徙ienia konieczno軼i wykonania zam闚ie dodatkowych warunkuj帷ych prawid這we wykonanie przedmiotu zam闚ienia, o czas niezb璠ny do wykonania zam闚ie dodatkowych.
Zmiana umowy wymaga dla swej wa積o軼i, pod rygorem niewa積o軼i, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-17 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Oferty nale篡 sk豉da za po鈔ednictwem platformy e-Zam闚ienia, https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-03-18

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.