eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawicz › Zakup sprzętu do projekcji cyfrowych w Kinie Promień w RawiczuOgłoszenie z dnia 2023-02-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu do projekcji cyfrowych w Kinie Promień w Rawiczu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM KULTURY W RAWICZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 410513883

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: TARGOWA

1.5.2.) Miejscowość: Rawicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-900

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dk@rawicz.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dk.rawicz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu do projekcji cyfrowych w Kinie Promień w Rawiczu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed6cfbc8-a227-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075876

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063247/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup sprzętu do projekcji cyfrowych w Kinie Promień w Rawiczu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/720446

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/720446

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.2) Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego został określony w rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej.3) Komunikacja w niniejszym postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na stronie internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w rozdziale I SWZ.4) Komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne.5) Zamawiający awaryjnie dopuszcza komunikowanie się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej dk@rawicz.eu – powyższe nie dotyczy składania oferty, z tym że podstawowym środkiem komunikowania się jest Platforma Zakupowa, o której wyżej mowa. W takim przypadku wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do Zamawiającego, podając numer sprawy lub nazwę zadania podaną na wstępie.6) Wykonawca może się kontaktować z Zamawiającym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularzy: a) „Złóż ofertę” w odniesieniu do składania oferty lub wniosku. b) „Wyślij wiadomość” w odniesieniu do pozostałej korespondencji kierowanej do Zamawiającego 7)Zamawiający określa: a) niezbędne wymagania sprzętowe: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kbit/s; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”. W przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, mac Os x 10 4,Linux, lub ich nowsze wersje; Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli; Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się na potwierdzeniu. Czas wyświetlany na platformazakupowa.pl synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar; za chwilę złożenia uznaje się moment wpływu informacji na platformę c) Zamawiający informuje, że występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów: w zakresie całej oferty: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB; przy komunikacji poprzez wyślij wiadomość: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB 8) Zamawiający w zakresie:a) pytań technicznych dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej Platformy Zakupowej wskazuje kontakt z Centrum Wsparcia Klienta, które dostępne jest od poniedziałku do piątku w godz.: od 7:00 do 17:00 pod numerem telefonu (22)-101-02-02 lub email cwk@platformazakupowa.pl, b) pytań merytorycznych wyznaczył następujące osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcą: w zakresie procedury przetargowej: A. Głowacz,; w zakresie przedmiotu zamówienia: W. Żankowski 9) Pozostałe wymagania i zalecenia zostały zawarte w rozdziale XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, została określona w SWZ – rozdział
XXIV pkt 4.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DK-01/213/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Sali kinowej Kina Promień prowadzonego przez Dom Kultury w Rawiczu, w skład którego wchodzi: kinowy projektor cyfrowy 2K w standardzie DCI wraz z oprogramowaniem do sterowania i odpowiednim obiektywem, serwer kinowy zgodny z DCI wraz z macierzą, zamortyzowany obiektyw do projektora cyfrowego, platforma pod projektor, procesor dźwięku kinowego, zasilacz awaryjny UPS, wraz z dostawą i usługą instalacji, konfiguracji i zestrojeniem sprzętu oraz przeprowadzenia szkolenia z obsługi urządzenia.

2. Niniejsze zamówienie finansowane jest w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój kin", Priorytet II. "Cyfryzacja kin" Polskiego Instytutu Sztuki Filmoweji.

3. Zakres prac przy realizacji niniejszego zamówienia, w ramach zaproponowanej ceny obejmuje transport, rozładunek, montaż sprzętu w pomieszczeniach kina Promień w Rawiczu (63-900), ul. Przyjemnskiego 35, zgodnie z wskazaniem Zamawiającego, w szczególności dostawę i montaż poszczególnych urządzeń składających się na przedmiot zamówienia oraz wykonanie usługi instalacji, konfiguracji i zestrojenia sprzętu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi urządzenia.

4. Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą zestawienia tabelarycznego zamówienia stanowiącego część składową opisu przedmiotu zamówienia stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy sprzętu fabrycznie nowego, pełnowartościowego, oryginalnie zapakowanego, wykonanego zgodnie z normami, żadna część składająca się na dany sprzęt nie może być używana, nosić śladów uszkodzeń, itp. Wszystkie sprzęty muszą posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności i atesty dopuszczające do użytku, muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w SWZ, jak również muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach UE.

6. Wykonawca dostarczy sprzęt kompletny posiadający wszelkie kable, podzespoły itp., niezbędne do jego prawidłowego użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów.

7. Wykonanie przedmiotu umowy zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

8. Wykonawca przy realizacji zadania, w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany będzie również do:
1) uruchomienia poszczególnego sprzętu,
2) przeszkolenia pracowników z obsługi urządzeń,
3) wgrania odpowiednich programów (jeśli dotyczy),
4) przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż oraz zabezpieczenia pomieszczeń w których będzie realizowane zadanie przed zabrudzeniem, zakurzeniem i uszkodzeniem,
5) ubezpieczenia terenu objętego zamówieniem z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny (posiadanie aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia i przedstawienie jej Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania),
6) organizacji i zagospodarowania miejsca prowadzenia prac montażowych oraz w razie potrzeby wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
7) zagospodarowania powstałych podczas prowadzenia robót montażowych odpadów. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) a jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej,
8) utrzymania miejsca prowadzenia prac montażowych (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, itd),
9) po zakończeniu prac doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie prac,
10) udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na dostarczony i zamontowany sprzęt, zgodnie ze złożoną ofertą (od 24 - 36 miesięcy).

9. Zamawiający zleca dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

10. Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być traktowane jak wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionych poniżej kolejności, w celach interpretacji ważności zapisów:
a) umowa i SWZ,
b) zestawienie tabelaryczne zamówienia.
c) oferta Wykonawcy.

11. Wymienione w dokumentacjach wszystkie wyroby powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Jeżeli jakakolwiek Polska Norma przenosząca normy europejskie nie została wymieniona w tych dokumentach, a ma zastosowanie dla wyrobu przewidzianego do wbudowania, obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie tej normy.

12. Mogące występować w opisie przedmiotu zamówienia wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań
i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy każdorazowo przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jednakże zachowane muszą być normy, standardy
i parametry techniczne jakimi charakteryzują się wymagane przez Zamawiającego urządzenia, które zagwarantują realizację zamówienia zgodnie z SWZ wraz z załącznikami.

Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców urządzenia równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w dokumentach zamówienia, które zagwarantują prawidłową realizację dostawy.

13. W mogących występować w dokumentach zamówienia wraz z załącznikami wskazania norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza się rozwiązania równoważne opisanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38652000-0 - Projektory filmowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32342410-9 - Sprzęt dźwiękowy

48821000-9 - Serwery sieciowe

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w SWZ. 2. Zamawiający w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1 sporządzi
streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny i łączną punktację. 3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami (przy założeniu, że 1% = 1pkt).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu:

1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:wykażą, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie
co najmniej jedną dostawę, której zakres obejmował dostawę wraz z montażem systemu projekcji kinowej, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.

Wyżej wskazany okres 5 lat liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów;

a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ,

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie z zapisami art. 119 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 4 ppkt 1) lit. b) SWZ

3) Informacja dla podmiotów zagranicznych wynikająca z zapisów „Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych”
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 4 ppkt 1) lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument lub dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,
b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których wyżej mowa zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:

wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Wyżej wskazany okres 5 lat liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł brutto.

2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione: w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. W przypadku wyboru wpłaty wadium w pieniądzu należy je wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO Bank Polski S.A. 38 1020 3121 0000 6502 0079 4206.
Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien na blankiecie przelewu powołać się na nazwę zadania podaną przez Zamawiającego.
Wydanie polecenia przelewu nie jest jednoznaczne z wniesieniem, dokonaniem zapłaty określonej kwoty wadium. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na wskazany wyżej rachunek Zamawiającego.

4. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna tj. w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej podpisany przez osobę lub osoby uprawnione ze strony gwaranta / poręczyciela przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
za pośrednictwem Platformy na stronie internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w rozdziale
I SWZ.

Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych - art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

5. Wadium we wszystkich dopuszczonych formach wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
6. Pozostałe zapisy dot. wadium znajdują się w rozdziale XV SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustanowiony pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

4. Przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5. W odniesieniu do warunków określonych w rozdziale VIII SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę w postępowaniu (nie musi spełniać osobno każdy z wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 5 rozdziału IX SWZ.

6. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia i/lub dokumenty wymienione w rozdziale IX SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/720446

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

2) Zgodnie z art. 281 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji stosując kryteria oceny ofert. Liczba Wykonawców, których Zamawiający zaprosi do negocjacji ofert: wynosi 5 (pięć), tj. Zamawiający zaprosi 5 (pięciu) Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi okoliczność wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w związku z art. 7 ust. 9 ww. ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.