eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakliczyn › "Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego - 3 części"Ogłoszenie z dnia 2023-02-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego – 3 części”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120134472

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lusławice 250

1.5.2.) Miejscowość: Zakliczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-840

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@penderecki-center.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://penderecki-center.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Pańtwowa instytucja kutury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego – 3 części”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2486946-a21b-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075646

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b2486946-a21b-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środkami komunikacji elektronicznej w postępowaniu są:
1) Platforma e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl ,
2) poczta elektroniczna: przetargi@penderecki.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
2. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu o komunikacji elektronicznej.
5. Szczegółowe informacje na temat komunikacji i korespondencji elektronicznej przedstawione są w § 7-11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Europejskie Centrum Krzysztofa Pendereckiego Lusławice 250, 32-840 Zakliczyn. 2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Europejskie Centrum Krzysztofa Pendereckiego Lusławice 250, 32-840 Zakliczyn lub poprzez e-mail: rodo@pendereckicenter.pl;. Szczegółowe informacje przedstawione są w § 21 ust.1 i 2 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania RODO na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Pzp przedstawione są w § 21 ust. 3 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ECM-1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – „Usługi cateringowe standard podstawowy” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Załączniku nr 2 do SWZ, a zakres i sposób jego realizacji we wzorze umowy – Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55500000-5 - Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: „Poczęstunek o podwyższonym standardzie”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Załączniku nr 2 do SWZ, a zakres i sposób jego realizacji we wzorze umowy – Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55500000-5 - Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3: „Bankietowa o– usługi cateringowe podczas wydarzeń specjalnych”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Załączniku nr 2 do SWZ, a zakres i sposób jego realizacji we wzorze umowy – Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55500000-5 - Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa: Zamawiający określa w tym zakresie warunki udziału w postępowaniu dotyczące.
I. Doświadczenia Wykonawcy:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje: a) dla części nr 1 co najmniej 2 (dwie) wyodrębnione usługi cateringowe w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto każda,
b) dla części nr 2 co najmniej 3 (trzy) wyodrębnione usługi cateringowe w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia o wartości nie mniejszej niż 7 000,00 zł brutto każda, c) dla części nr 3 co najmniej 3 (trzy) wyodrębnione usługi cateringowe w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto każda.
UWAGA:
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże inne usługi dla każdej części tj. np.: jeżeli Wykonawca składa ofertę na trzy części zamówienia, winien w załączniku nr 6 do SWZ (Wykaz doświadczenia wykonawcy) wykazać w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia co najmniej 8 (osiem) wyodrębnionych usług cateringowych w tym co najmniej 2 (dwie) o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto każda, co najmniej 2 (dwie) o wartości nie mniejszej niż 7 000,00 zł brutto każda, oraz 3 (trzy) usługi cateringowe o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto każda.
II. Kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował:
a) dla części nr 1 co najmniej jednym koordynatorem świadczenia usług cateringowych który będzie brał udział w realizacji zamówienia posiadającym co najmniej roczne doświadczenie (liczone jako pełny rok)
w zakresie koordynacji świadczenia usług cateringowych,

b) dla części nr 2 co najmniej jednym koordynatorem świadczenia usług cateringowych który będzie brał udział w realizacji zamówienia posiadającym co najmniej roczne doświadczenie (liczone jako pełny rok)
w zakresie koordynacji świadczenia usług cateringowych,

c) dla części nr 3 co najmniej jednym koordynatorem świadczenia usług cateringowych który będzie brał udział w realizacji zamówienia posiadającym co najmniej roczne doświadczenie (liczone jako pełny rok)
w zakresie koordynacji świadczenia usług cateringowych,

UWAGA:
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże różne osoby które będą brały udział w realizacji danej części zamówienia z których każda posiada co najmniej roczne doświadczenie (liczone jako pełny rok) w zakresie koordynacji świadczenia usług cateringowych,
np.: jeżeli Wykonawca składa ofertę na trzy części zamówienia, winien w załączniku nr 7 do SWZ (Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia) wykazać co najmniej 3 (trzech) różnych koordynatorów świadczenia usług cateringowych którzy będą brali udział w realizacji zamówienia posiadających co najmniej roczne doświadczenie (liczone jako pełny rok) w zakresie koordynacji świadczenia usług cateringowych,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia
wskazanych przez Zamawiającego w § 13, będzie wymagał złożenia przez Wykonawców
podmiotowego środka dowodowego, którym jest Oświadczenie Wykonawcy/ każdego z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności
informacji zawartych w złożonym/ złożonych przez niego wraz z ofertą Oświadczeniu/Oświadczeniach
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP, wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 2 SWZ. Oświadczenia te należy złożyć na wezwanie według wzoru wskazanego w Załączniku nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, będzie wymagał złożenia przez Wykonawców następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) odnośnie warunku wskazanego w § 14 ust. 1 pkt 4).I SWZ – wykaz usług wykonanych lub wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia o dokumentach podmiotowych, wykaz ten należy złożyć na wezwanie według wzoru podanego w załączniku nr 6 do SWZ 2) odnośnie warunku wskazanego w § 14 ust. 1 pkt 4).II lit. a) – c) SWZ – wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, wykaz ten należy złożyć na wezwanie według wzoru podanego w załączniku nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Informacje na temat doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji usługi, które pozwolą ocenić ofertę i przyznać jej punkty w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” przedstawionym w § 18 SWZ. Informacje te należy przedstawić według pkt II. 1 b),d),f) Formularza oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza zmianę Umowy bez przeprowadzania nowego postępowania, w następujących sytuacjach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572 z późn. zm.) jeśli zmiany określone w ust 1 pkt. 1 – 4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
5) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 %.
6) zmiany obowiązujących przepisów prawnych, jakie mają zastosowanie do zamówienia stanowiącego przedmiot Umowy – zmiana stosowna do wprowadzanych rozwiązań prawnych;
7) zmiany stawki podatku od towarów i usług – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto;
8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;
9) zmiany terminów płatności;
10) pojawienia się okoliczności nieprzewidzianych w momencie zawierania Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 18:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na Portalu Ezamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 18:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.