eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Świadczenie usług napraw i przeglądów pozagwarancyjnych samochodów służbowych będących na wyposażeniu Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz podległych jednostekOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług napraw i przeglądów pozagwarancyjnych samochodów służbowych będących na wyposażeniu Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz podległych jednostek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001021122

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J. K. Branickiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-085

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: (85) 665 56 00

1.5.8.) Numer faksu: (85) 665 56 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ias.bialystok@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług napraw i przeglądów pozagwarancyjnych samochodów służbowych będących na wyposażeniu Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz podległych jednostek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df39a60d-a156-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075338

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://iasbialystok.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://iasbialystok.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji
w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie
podpisu elektronicznego:
1) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox
w wersji wspieranej przez producenta.
2) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji
1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika
sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny
platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga
to uprawnień administracyjnych na komputerze.
3) zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za
obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Po zainstalowaniu
rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
4) przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą
kryptograficzną do komputera.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku z siedzibą przy ul. J. K.
Branickiego 9, 15-085 Białystok (nr tel. + 48 85 66 55 600, adres e-mail: ias.bialystok@mf.gov.pl); b)
inspektorem ochrony danych osobowych w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku z siedzibą
przy ul. J. K. Branickiego 9, 15-085 Białystok jest Pan Aleksander Jakubowski, kontakt: adres e-mail
Aleksander.Jakubowski@mf.gov.pl, telefon +48 85 878 87 46; c) Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa 2 szt. wideoendoskopów na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku”
/numer sprawy
2001-ILZ.260.3.2023/ prowadzonym w trybie
podstawowym; d) odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie
z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób automatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18
RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit.
b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych,
o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2001-ILZ.260.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 342439,02 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw oraz przeglądów pozagwarancyjnych samochodów służbowych będących na wyposażeniu Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz podległych jednostek na zasadach oraz warunkach przedstawionych poniżej. Na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania przedmiot zamówienia obejmuje 177 samochodów.

4.2.5.) Wartość części: 41092,68 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71631200-2 - Usługi kontroli technicznej samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana ta oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:
P = C + R + G
gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
R - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Rabat”
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 55

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rabat

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Udzielona gwarancja na części

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw oraz przeglądów pozagwarancyjnych samochodów służbowych będących na wyposażeniu Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz podległych jednostek na zasadach oraz warunkach przedstawionych poniżej. Na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania przedmiot zamówienia obejmuje 177 samochodów.

4.2.5.) Wartość części: 61639,02 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71631200-2 - Usługi kontroli technicznej samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana ta oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:
P = C + R + G
gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
R - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Rabat”
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 55

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rabat

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Udzielona gwarancja na części

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw oraz przeglądów pozagwarancyjnych samochodów służbowych będących na wyposażeniu Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz podległych jednostek na zasadach oraz warunkach przedstawionych poniżej. Na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania przedmiot zamówienia obejmuje 177 samochodów.

4.2.5.) Wartość części: 239707,31 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana ta oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:
P = C + R + G
gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
R - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Rabat”
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 55

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rabat

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Udzielona gwarancja na części

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
• 50.000,00 zł – w części I zamówienia (obszar łomżyński),
• 50.000,00 zł – w części II zamówienia (obszar suwalski).
• 100.000,00 zł – w części III zamówienia (obszar białostocki)
Ubezpieczenie to w szczególności winno obejmować szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zdolności technicznej lub zawodowej:
Dotyczące Wykonawcy, Podwykonawcy:
a) Dysponuje w jednej lokalizacji:
– diagnostyką komputerową,
– urządzeniem do sprawdzania geometrii zawieszenia,
– stanowiskami obsługowymi posiadającymi kanał najazdowy i/lub windę/podnośnik do podnoszenia pojazdu, przy czym stanowisk tych musi być:
• minimum 2 – dla części I zamówienia (obszar łomżyński);
• minimum 2 – dla części II zamówienia (obszar suwalski),
• minimum 2 – dla części III zamówienia (obszar białostocki),
a ponadto stanowiska te muszą być zawsze dostępne dla Zamawiającego (pierwszeństwo w dostępie).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków opisanych w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4a SWZ, Wykonawcy wykazują łącznie.
Dotyczące osób:
b) dysponuje osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usług napraw i przeglądów, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia w danej lokalizacji, które to osoby posiadają wykształcenie, co najmniej zawodowe w kierunku mechanik lub (mechanik pojazdów samochodowych, mechanik kierowca, technik – mechanik, diagnosta samochodowy, elektromechanik, naprawa pojazdów samochodowych), przy czym muszą to być:
– co najmniej 2 osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia w części I zamówienia (obszar łomżyński), z których co najmniej 1 osoba posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zawodu mechanika samochodowego, mechanika, elektryka samochodowego, diagnosty samochodowego;
– co najmniej 2 osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia w części II zamówienia (obszar suwalski), z których co najmniej 1 osoba posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zawodu mechanika samochodowego, mechanika, elektryka samochodowego, diagnosty samochodowego.
– co najmniej 2 osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia w części III zamówienia (obszar białostocki), z których co najmniej 1 osoba posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zawodu mechanika samochodowego, mechanika, elektryka samochodowego, diagnosty samochodowego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków opisanych w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4b SWZ, Wykonawcy wykazują łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ),
2) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (załącznik nr 2a do SWZ).
3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa
aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe:
oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną opisaną w rozdziale VIII ust. 2 pkt 3 SWZ,
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
Informacje zawarte w wykazie osób muszą umożliwiać ocenę warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4b SWZ – odpowiednio do wybranej przez Wykonawcę części zamówienia. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
Informacje zawarte w wykazie muszą umożliwiać ocenę warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4a SWZ – odpowiednio do wybranej przez Wykonawcę części zamówienia. Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy
1) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ),
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia:
a. Wykonawcy (załącznik nr 2 do SWZ);
b. każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej (załącznik nr 2 do SWZ);
c. podmiotów udostępniających zasoby, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SWZ);
3) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 ze zm.) – załącznik nr 2a do SWZ,
4) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
5) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby do złożenia oferty względnie do podpisania podmiotowych środków dowodowych lub innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą,
6) zobowiązanie (załącznik nr 4 do SWZ jeśli dotyczy) wymagane postanowieniami rozdziału XI ust. 3 SWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności
w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https: https://iasbialystok.ezamawiajacy.pl/
7) Podmiotowe środki dowodowe, oraz inne dokumenty, lub oświadczenia sporządzone
w języku obcym Wykonawca przekazuje wraz z tłumaczeniem na język polski.
8) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
9) Zamawiający informuje, iż do oceny złożonej oferty przyjmie wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy
stanowiący załącznik do SWZ, który został wyodrębniony na platformie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 ze zm.), natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdziałem VIII ust. 2 SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ (wzór oświadczeń stanowią załączniki
nr 2 i nr 2a do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu ofertowym, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w
projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://iasbialystok.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Rozdziale XXV SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.