eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Będków › Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w BędkowieOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Będkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W BĘDKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100069477

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: REYMONTA 11

1.5.2.) Miejscowość: Będków

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-319

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 447257020

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsg.bedkow@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsgbedkow.edupage.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Będkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-546a9c06-a211-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075277

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011306/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Będkowie”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-546a9c06-a211-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-546a9c06-a211-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne .
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub konkursie.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia , o którym mowa w pkt 11.6 SWZ, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11.6 SWZ, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i przekazuje się jako załącznik),
lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w rozdziale 13 SWZ) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulamin Platformy e-Zamówienia.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zsg.bedkow@wp.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków formularza Zamawiającego wskazuje, że informacje o sposobie komunikacji zawiera Rozdział 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Będków z siedzibą w Będkowie przy ul. Parkowej 3, 97-319 Będków, tel.+48(44) 725-70-10, fax +48 (44)725-70-12, e-mail: ugbedkow@wp.pl;
b) Inspektor danych osobowych
Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Będków jest Pan Adam Warawko, kontakt: adres e-mail iod@bedkow.eu
c) Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz realizacji praw i obowiązków z niej wynikających jak również w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności z przepisów prawa podatkowego, przepisów regulujących zasady rachunkowości.
d) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1 pkt b RODO,
art. 6 ust.1 pkt c RODO
e) Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane przez okres realizacji umowy i przez okres realizacji obowiązków lub uprawnień wynikających z tej umowy w tym obowiązków wynikających z gwarancji, rękojmi oraz po jej zakończeniu wynikający z przepisów prawa w tym przepisów podatkowych rachunkowych oraz przepisów o narodowym zasobie archiwalnym
f) Prawa
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich prostowania (art.16 RODO), uzupełnienia (art.16 RODO), prawo do ograniczenia ich przetwarzania jednakże z wyłączeniem przypadków wskazanych w art.18 ust.2 RODO w tym prawo to nie będzie przysługiwało w takim zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych ( ze względu na brak przesłanek określonych w art. 20 RODO), prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 pkt b i c), a prawo usunięcia danych osobowych jest ograniczone tylko do tych danych które nie są konieczne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 pkt c, d i e RODO, tj. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz do celów archiwalnych.
Ponadto w szczególnych przypadkach prawa te mogą być ograniczone, ze względu np. na wymogi prawne, m.in. zawarte w prawie podatkowym lub w zasadach rachunkowości. Więcej informacji na temat przysługujących praw zawarto w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
g) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą 00 -193 Warszawa ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE SUCHE, PRZYPRAWOWE I PRZETWORY OWOCOWO-WARZYWNE
1 cukier biały 1 kg kg. 700
2 dżem słoik 220 g mix smak lub równoważny szt. 160
3 groch 400g szt. 210
4 jaja kurze klasa A szt. 6500
5 koncentrat pomidorowy 30% słoik 990g lub równoważny szt. 300
6 kasza jęczmienna średnia POLSKIE MŁYNY 1kg lub równoważna kg 140
7 kasza jęczmienna pęczak POLSKIE MŁYNY 1kg lub równoważna kg 50
8 kasza perłowa 400g szt. 110
9 kukurydza konserwowa 400 g szt. 40
10 ananas puszka szt. 95
11 chrzan słoik 290g szt. 20
12 mąka pszenna SZADKOWSKA 1 kg lub równoważna kg. 250
13 mąka pszenna SZYMANOWSKA 1 kg lub równoważna kg. 150
14 olej spożywczy rzepakowy KUJAWSKI 1l lub równoważny l 840
15 olej spożywczy rzepakowy KUJAWSKI 3l lub równoważny szt. 5
16 pieprz czarny mielony 15 g szt. 310
17 ryż biały SONKO 1kg lub równoważny kg 270
18 sól morska drobna 1kg kg 405
19 barszcz biały w butelce 0,5 l szt. 360
20 fasola "JAŚ" KROS 400 g lub równoważny szt. 160
21 kwasek cytrynowy szt. 110
22 makaron spaghetti LUBELLA 0,5 kg lub równoważny szt. 430
23 płatki śniadaniowe CORN FLAKES duże op. lub równoważny szt. 200
24 płatki owsiane szt. 25
25 ziele angielskie 15g szt. 280
26 majonez DEKORACYJNY 700 ml lub równowązny szt. 35
27 liść laurowy 6g szt. 270
28 musztarda delikatesowa 175 g szt. 30
29 miód 1 kg szt. 15
30 miód 370 g szt. 20
31 oregano 10g szt. 70
32 bazylia 10g szt. 40
33 papryka słodka 15g szt. 145
34 majeranek 8 g szt. 250
35 ocet 0,5l szt. 25
36 vegeta NATUR 300g lub równoważna szt. 480
37 kakao DECOMORENO duże op. lub równoważny szt. 25
38 kawa zbożowa INKA lub równoważna szt. 20
39 masło roślinne 250g szt. 630
40 margaryna RAMA 450g lub równoważny szt. 60
41 pasztet podlaski puszka szt.
42 ketchup KOTLIN wiadro 3 kg lub równoważny szt. 45
43 ketchup łagodny słoik 900 g szt. 12
44 bułka tatra MAMUT 400 g lub równoważna szt. 325
45 herbata ekspresowa TETLEY 100 szt lub równoważna szt. 120
46 herbata granulowana TETLEY lub równoważna szt. 60
47 ciastka maślane KRAKUSKI lub równoważne szt. 30
48 Jogurt DANONE smakowy lub równoważny szt. 120
49 Mikołaje z czekolady kg 10
50 biszkopty PETITKI lub równoważne szt. 15
51 PETITKI LUBISE lub równoważne szt. 420
52 Chrupki kukurydziane duże op. szt. 13
53 przyprawa gyros szt. 100
54 soczek LEON 100% SOK lub równoważny szt. 410
55 mus owocowy szt. 900
56 VEGETA NATUR butelka lub równoważny szt. 360
57 Serek wiejski HEJ lub równoważny szt 130
58 Tuńczyk w puszcze szt. 65
59 Twarożek wiejski ze szczypiorkiem szt. 20
60 Batonik zbożowy BA lub równoważny szt. 80
61 Jogurt PIĄTUŚ lub równoważny szt. 130
62 Rosołki VEGETA NATUR lub równoważne szt 130
63 Żurawina suszona szt. 25

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji - wymiana lub uzupełnienie artykułów spożywczych po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

NABIAŁ
1 mleko 1,5 % 1l szt. 900
2 śmietana 30 % 1l szt. 350
3 twaróg półtłusty Krajanka lub równoważny kg 120
4 ser żółty plastry 150 g szt. 260
5 serek śniadaniowy szt. 110
6 serek waniliowy homogenizowany szt. 330
7 jogurt naturalny 330 ml szt. 140
8 GUSTO plastry ser biały lub równoważny szt. 90
9 ser typu FETA szt.
10 masło o zaw. tł. 82 % szt. 615
11 Mleko 3,2% 1l Szt. 10
12 Śmietana 0,25 l szt. 50
13 Śmietana 0,5l szt. 30

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji - wymiana lub uzupełnienie artykułów spożywczych po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PIECZYWO
1 Angielka 300g szt. 910
2 Chleb wieloziarnisty szt. 390
3 Chleb krojony pszenno-żytni 700g szt. 320
4 Bułka zwykła (czerstwa) 200g szt. 170
5 Bułka kajzerka 50g szt. 320
6 Drożdże 100g kg. 10
7 Chałka Szt 35
8 Ciasto drożdżowe szt. 10
9 Ciasto świeże kg. 40

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji - wymiana lub uzupełnienie artykułów spożywczych po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

WARZYWA I OWOCE
1 Ziemniaki jadalnie typu kulinarnego (irga, bryza) kg. 7000
2 Kapusta świeża biała kg. 150
3 Marchew korzeń kg. 860
4 Cebula biała korzeń kg. 380
5 Pieczarki (gat. 1) kg. 320
6 Rzodkiewka Pęczek 300
7 Ogórek zielony świeży kg. 330
8 Buraki czerwone świeże kg. 375
9 Jabłko (gat. 1) kg. 360
10 Seler korzeń kg. 475
11 Pomidory koktajlowe kg. 105
12 Pomidory świeże kg. 230
13 Sałata zielona szt. 115
14 Kapusta czerwona kg. 20
15 Por szt. 340
16 Koper zielony świeży szt. 720
17 Nać pietruszki szt. 670
18 Pietruszka korzeń kg. 485
19 Papryka świeża kg. 90
20 Czosnek główka szt. 220
21 Banan kg. 220
22 Mandarynki kg. 65
23 Pomarańcze kg. 26
24 Nektaryna kg. 10
25 Gruszka kg. 140
26 Arbuz kg. 60
27 Brzoskwinia kg. 10
28 Winogrono kg. 110
29 Kiwi kg. 240
30 Śliwki „węgierki” kg. 60
31 Truskawki kg. 50
32 Cytryna kg. 120
33 Szczypiorek pęczek 15
34 Sałata lodowa szt. 20
35 Włoszczyzna szt. 20
36 Borówka kg. 40
37 Kapusta młoda kg. 150
38 Roszponka szt. 35
39 Cukinia kg 15
40 Kalafior świeży szt 10
41 Mango szt 15

4.2.6.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji - wymiana lub uzupełnienie artykułów spożywczych po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MROŻONKI I RYBY
1 fasolka szparagowa 2,5 kg op 70
2 kalafior 2,5 kg op 15
3 mieszanka jarzynowa 8 –składnikowa 2,5 kg op 35
4 marchew mrożona kostka HORTEX 2,5 kg lub równoważna op 25
5 mieszanka kompotowa 2,5 kg op 140
6 truskawka mrożona 2,5 kg op 70
7 wiśnia mrożona 2,5 kg op 20
8 frytki 2,5 kg op 200
9 Filet miruna b/skóry kg 270
10 Marchewka mini HORTEX 2,5kg lub równoważna Op. 40

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03311000-2 - Ryby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji - wymiana lub uzupełnienie artykułów spożywczych po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MIĘSO, PRZETWORY WIEPRZOWO - WOŁOWE
1 schab b/k kg 640
2 szynka b/k kg 190
3 mięso mielone luksusowe kg 610
4 żeberka wieprzowe kg 10
5 kości schabowe kg 290
6 kości wędzone kg 140
7 kiełbasa cienka kg 360
8 mortadela wieprzowa kg 55
9 wędlina - szynka z beczki kg 40
10 wędlina - schab domowy kg 40
11 wędlina - ogonówka domowa kg 40
12 wędlina - schab kruchy kg 40
13 wędlina - szynka z indyka kg 40
14 wędlina - żywiecka kg 40
15 Wędlina – polędwica kg 40
16 pieczeń kg 25
17 kabanosy z szynki kg 20
18 pasztet w foremce kg 77
19 parówki z szynki kg 65
20 frankfuterki kg 35
21 brzuch wieprzowy kg 15

4.2.6.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji - wymiana lub uzupełnienie artykułów spożywczych po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MIĘSO DROBIOWE
1 porcja rosołowa ze skrzydłami kg 480
2 filet z kurczaka surowy kg 600
3 udziec z kurczaka kl 1 kg 830
4 Porcja rosołowa z indyka – szyja kg 250
5 Porcja rosołowa z indyka - skrzydło kg 240

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji - wymiana lub uzupełnienie artykułów spożywczych po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

WYROBY GARMAŻERYJNE
1 pierogi z mięsem kg 320
2 pierogi z serem kg 120
3 pierogi z kapustą i pieczarką kg 140
4 kopytka kg 280
5 kluski śląskie kg 200
6 kluski leniwe kg 330

4.2.6.) Główny kod CPV: 15851000-8 - Produkty mączne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji - wymiana lub uzupełnienie artykułów spożywczych po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MAKARONY
1 Makaron nitka ASTER 0,5 kg lub równoważny szt. 230
2 Makaron krajanka ASTER 0,5 kg lub równoważny szt. 80
3 Makaron bączek ASTER 0,5 kg lub równoważny szt. 430
4 Makaron drobne kolanko ASTER 0,5 kg lub równoważny szt. 130
5 Makaron wstążka karbowana ASTER 0,5 kg lub równoważny szt. 40
6 Makaron muszelka ASTER 0,5 kg lub równoważny szt. 120
7. Makaron szczęka ASTER 0,5 kg lub równoważny szt 60

4.2.6.) Główny kod CPV: 15850000-1 - Produkty z ciasta makaronowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji - wymiana lub uzupełnienie artykułów spożywczych po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

WARZYWA PRZETWORZONE - KISZONE
1. Ogórki kiszone kg. 245
2. Kiszona kapusta Kg. 350
3. Przecier ogórkowy kg. 90
4. Ogórki małosolne kg 35

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331000-7 - Warzywa przetworzone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji - wymiana lub uzupełnienie artykułów spożywczych po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 7 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
3. Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie:
-uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
- zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
4.Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).
5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
6. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 8 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.5. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie Zamawiającego. Dokumenty te powinny być aktualne na dzień ich złożenia.
8.6. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
8.7. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków.
8.8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
8.9. Jeżeli Wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
8.10. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych podmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

21.2 Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.