eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębie-Zdrój › Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-ZdrojuOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.JERZEGO KUKUCZKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000728670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Test-Krucza 7

1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-335

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@sp12.jastrzebie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp12jastrzebie.szkolnastrona.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8813d993-a149-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075253

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8813d993-a149-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8813d993-a149-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o sposobie komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jerzego Kukuczki, ul. Szkolna 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. Szkolna 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
• przez e-mail: poczta@sp12.jastrzebie.pl
• telefonicznie: +48 32 47 10 126
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki jest Pani Bernadeta Donder. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. Szkolna 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
• przez e-mail: poczta@sp12.jastrzebie.pl
• telefonicznie: +48 32 47 10 126
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju”, Znak postępowania: SP12/ZP/1/2023;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1 - Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2 - Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP12/ZP/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dystrybucji zestawów obiadowych około 140 uprawnionym uczniom Zamawiającego - Szkoły Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju. Zamawiający w celu realizacji przedmiotu zamówienia udostępni Wykonawcy pomieszczenie kuchni.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) przygotowywanie posiłków w kuchni Zamawiającego,
b) porcjowanie i dystrybucję posiłków,
c) mycie i wyparzanie naczyń, sztućców i garnków,
d) sprzątanie stołówki i kuchni,
e) odbiór i utylizacja resztek pokonsumpcyjnych oraz pozostałych odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane poniżej.
2. Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykaże on, że:
2.1. w zakresie wiedzy i doświadczenia: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej dwie umowy, z których każda trwała nie krócej niż 6 miesięcy i polegała na usłudze żywienia co najmniej 100 dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym.
2.2. w zakresie potencjału technicznego: posiada wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, np. system HACCP lub inny równoważny.
2.3. w zakresie potencjału osobowego: dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
a) dwiema osobami posiadającymi min. 3-letnie doświadczenie w przygotowywaniu posiłków dla co najmniej 100 dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym;
b) jedną osobą posiadającą wykształcenie min. średnie w kierunku żywienia (tj. dietetyk, technolog żywienia, technik żywienia lub inne równoważne), która posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w opracowaniu diety dla co najmniej 100 dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym;
2.4. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 210.000,00 PLN (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych).
UWAGA: W przypadku złożenia przez Wykonawcę (w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu) oświadczeń lub dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 2 ppkt 2.1, 2.3 i 2.4 będzie oceniany łącznie dla wszystkich Wykonawców, natomiast warunek określony w pkt 2.2 musi spełnić każdy w Wykonawców, który będzie realizował część przedmiotu zamówienia w zakresie przygotowywania posiłków.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) Wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
c) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, tj. aktualny certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności;
d) dokumentów (w tym dowodu opłacenia wymaganych składek) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4.200,00 PLN (słownie: cztery tysiące dwieście złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym wspólników spółki cywilnej) Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, tj. oświadczenia, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zmiany postanowień zawartej Umowy są dopuszczalne w następującym zakresie:
1) dopuszcza się zmianę wartości brutto Umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy założeniu, że zmianie nie ulegnie wartość netto;
2) dopuszcza się zmianę (wzrost albo obniżkę) cen jednostkowych netto posiłków będących przedmiotem Umowy, przy zachowaniu następujących warunków:
a) zmiana cen jednostkowych netto nie może przekroczyć wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych kwartał do kwartału dla „żywności i napojów bezalkoholowych” opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny
w miesiącach: lipiec, październik na stronie https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/.
b) wskaźnik GUS, o którym w lit. a, jest aktualny na dzień złożenia wniosku
o zmianę,
c) pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 6 miesięcy, a następne nie częściej niż raz na kwartał,
d) waloryzacja następuje w odniesieniu do cen z dnia złożenia wniosku,
e) zmiana może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz
z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian oraz podaniem nowych cen jednostkowych,
f) w przypadku obniżenia wskaźnika GUS, o którym w lit. a, zmiana cen może nastąpić na analogicznych zasadach.
g) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający
w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia określa się na 10% wartości wynagrodzenia,
o którym mowa w § 5 ust. 4.
3) dopuszcza się zmianę wartości Umowy, w przypadku dokonania zmiany cen jednostkowych netto, o której mowa w pkt 2 powyżej; dopuszczalną wartość zmiany Umowy ustala się w oparciu o zmienioną cenę oraz z uwzględnieniem niezrealizowanej ilości poszczególnych posiłków.
4) dopuszcza się zmiany w ilościach zamawianych posiłków, przy zachowaniu następujących warunków:
a) zmiana wynika z potrzeb Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
b) zmiana nie powoduje przekroczenia maksymalnej wartości Umowy, określonej w §5 ust. 4 Umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia, wymienionych w § 2 ust. 2 Umowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego po spełnieniu następujących przesłanek:
a) zaproponowana nowa osoba musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia;
b) zaproponowana nowa osoba w miejsce osoby wskazanej w ofercie w celu uzyskania punktów w kryterium „Doświadczenie” musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje i doświadczenie od osoby zastępowanej.
4. Zmiany do Umowy następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz
z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8813d993-a149-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 14:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.