eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › USŁUGA KONSERWACJI I NAPRAW URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH I CHŁODNICZYCHOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA KONSERWACJI I NAPRAW URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH I CHŁODNICZYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojskowa Akademia Techniczna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012122900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-908

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@wat.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wat.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA KONSERWACJI I NAPRAW URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH I CHŁODNICZYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-edb5b4f0-a208-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00074743

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wat.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferta, wszelkie wnioski, dokumenty, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje udostępniane i przekazywane są
w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę wpływu wniosków, dokumentów, oświadczeń, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania postępowania na Platformie pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 18/DMA/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i napraw urządzeń gastronomicznych
i chłodniczych stanowiąca wyposażenie stołówek wojskowych i restauracji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50882000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu restauracyjnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena roboczogodziny

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji od zgłoszenia awarii do przybycia serwisu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wymaga podmiotowego środka dowodowego w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca posiada:
a) Certyfikat F-Gaz dla Przedsiębiorców w zakresie naprawy, konserwacji i/lub serwisowania, instalacji, kontroli szczelności, odzysku i likwidacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających fluorowe gazy cieplarniane, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z art. 20 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz
o niektórych fluorowych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065).
b) Certyfikat autoryzowanego serwisu uprawniający do napraw sprzętu gastronomicznego firm: Hobart, Gort, Rational.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga podmiotowego środka dowodowego w tym zakresie.
Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 400 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga podmiotowego środka dowodowego w tym zakresie.
Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał trzy usługi konserwacji i napraw sprzętu gastronomicznego o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda oraz załączy dowody określające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
b) będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia z których wynikać będzie, ze Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej:
- 1 osobą z uprawnieniami wymaganymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716) – Świadectwo kwalifikacyjne SEP „D” do wykonywania prac w zakresie dozoru:
Grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną w zakresie:
 pkt 2 – urządzenia i instalacje elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 pkt 10 – aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2,
Grupa 2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
 pkt 1 – kotły parowe oraz wodne na paliwa płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi: parowe 1,2 MPa, wodne 373 K,
 pkt 5 – urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW,
 pkt 10 – aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji, do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 i 5,
Grupa 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe w zakresie:
 pkt 6 – urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 pkt 10 – aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 6.
 3 osobami z uprawnieniami wymaganymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716) – Świadectwo kwalifikacyjne SEP „E” do wykonywania prac w zakresie eksploatacji:
Grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną w zakresie:
 pkt 2 – urządzenia i instalacje elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 pkt 10 – aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2,
Grupa 2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
 pkt 1 – kotły parowe oraz wodne na paliwa płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi: parowe 1,2 MPa, wodne 373 K,
 pkt 5 – urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW,
 pkt 10 – aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji, do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 i 5,
Grupa 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe w zakresie:
 pkt 6 – urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 pkt 10 – aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 6.
 3 osobami posiadającymi Certyfikat F-Gaz dla personelu w zakresie naprawy, konserwacji lub serwisowania, instalacji, kontroli szczelności, odzysku i likwidacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających fluorowe gazy cieplarniane, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z art. 20 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz
o niektórych fluorowych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie w następujących sytuacjach:
1) Zamawiający może dokonać zwiększenia ilości maszyn i urządzeń gastronomicznych, przyjmując cenę usługi konserwacji wynikającą z załącznika nr 1 bez zmiany ceny określonej w § 2 ust.1 pkt 1 umowy. Zmiana taka może być dokonana tylko na podstawie aneksu do umowy;
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych w § 2 projektu umowy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy,
3) W przypadku niezrealizowania wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, strony przewidują możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy, do czasu zrealizowania wartościowego pozostałej części kwoty przeznaczonej do zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem formy pisemnej poprzez wprowadzenie aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę w formie elektronicznej należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl. w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.