eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup, dostawa oraz serwis fabrycznie nowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniemOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup, dostawa oraz serwis fabrycznie nowych zestawów komputerowych
wraz z oprogramowaniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015314451

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obozowa 43

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-161

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 223910100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@mpo.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpo.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

uslugi komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup, dostawa oraz serwis fabrycznie nowych zestawów komputerowych
wraz z oprogramowaniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7fe22c55-9b19-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00074165

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/mpowarszawa/demand/99285/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/mpowarszawa/demand/99285/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Uwaga! Numeracja przeniesiona z SWZ.
5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
5.1. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/mpowarszawa/demand/99285/notice/public/details
5.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
5.3. Dokumentacja postępowania została opublikowana na Platformie. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania (przewidziane ustawą) będą udostępnianie na Platformie. W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania:
5.3.1. przed upływem terminu składania ofert Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista Postępowań Pzp”, następnie zakładkę „Aktualne”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania.
5.3.2. po upływie terminu składania ofert Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista Postępowań Pzp”, następnie odpowiednią zakładkę, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania.
5.4. Zamawiający określa instrukcję korzystania z Platformy:
5.4.1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania
do treści SWZ za pośrednictwem Platformy poprzez funkcjonalność
„ZADAJ PYTANIE” (opcja ta nie wymaga logowania się do Platformy)
lub po przystąpieniu do postępowania poprzez funkcjonalność „PRZYSTĄP
DO POSTĘPOWANIA” i po zalogowaniu się przez Wykonawcę na konto użytkownika, w zakładce „Korespondencja”. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej na Platformie oraz będzie widoczna
dla zalogowanych Wykonawców, którzy przystąpili do postępowania
w zakładce „Korespondencja”.
5.4.2. Po przystąpieniu do postępowania Platforma przekieruje Wykonawcę
na stronę logowania. W celu zalogowania się należy podać dane użytkownika: e-mail oraz hasło.
5.4.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta użytkownika, wypełnia formularz rejestracyjny dostępny po kliknięciu funkcjonalności „Załóż konto
za darmo”. Następnie Wykonawca postępuje zgodnie ze wskazówkami Marketplanet OnePlace, które otrzyma na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
5.4.3.1. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin („Regulamin korzystania z Marketplanet OnePlace”), klika polecenie „zarejestruj się”.
5.4.3.2. Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
- podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym)
lub
- kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
- jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie, konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację
w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym
w ww. potwierdzeniu.
5.4.3.3. Założenie konta BASIC wystarczającego do korzystania z Platformy jest bezpłatne.
5.4.4. Po upływie terminu składania ofert, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane między Zamawiającym
a Wykonawcą przy użyciu komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy, po zalogowaniu się przez Wykonawcę na konto użytkownika,
w zakładce „Korespondencja”.
Uwaga! Ciąg dalszy w sekcji IX - Pozostałe informacje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Uwaga! Numeracja przeniesiona z SWZ:
28.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
28.2.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Obozowej 43;
28.2.2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.: iodo@mpo.com.pl;
28.2.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup, dostawę oraz serwis fabrycznie nowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem” (nr postępowania: RZP.27.03.2023.MC) prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
28.2.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy oraz art. 74 ust. 1 ustawy;
28.2.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
28.2.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
28.2.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
28.2.8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
28.2.9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
28.3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. oraz spółki Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. prowadzi postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem:
− https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.
28.4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Ciąg dalszy w Sekcji III pkt 3.16) RODO (ograniczenia stosowania)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Uwaga! Ciąg dalszy z Sekcji III pkt 3.15) RODO (obowiązek informacyjny):
28.5. W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności
na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Uwaga! Ciąg dalszy z Sekcji IX - Pozostałe informacje.
5.8. Dopuszczalny format podpisu osobistego:
− dokumenty w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpisywać podpisem wewnętrznym (otoczonym),
− dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
5.9. Dopuszczalny format podpisu zaufanego:
− wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu „xml”.
5.10. Obsługiwane przez Platformę formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości
do 100 MB w formatach: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc, ath i prd.
5.11. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
5.11.1. Oferta Wykonawcy (każdy plik załączony i zapisany przez Wykonawcę
na Platformie w ramach oferty), widoczna jest w Systemie jako zaszyfrowana. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po automatycznym odszyfrowaniu oferty przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
5.11.2. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą
do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data” - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
5.11.3. Format kodowania treści w obrębie platformy - UTF8.
5.11.4. Cała komunikacja pomiędzy użytkownikiem Systemu a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS (szyfrowanie TLS).
5.11.5. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania na Platformie Zamawiającego. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu.
5.12. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się
na numer postępowania podany w pkt. 2 SWZ.
5.13. Korespondencja kierowana do Zamawiającego ma być opatrzona numerem sprawy postępowania podanym w pkt. 2 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.27.03.2023.MC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz serwis fabrycznie nowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w liczbie 50 sztuk dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
W skład zestawu komputerowego zwanego dalej też „sprzętem” wchodzi:
- komputer przenośny
- monitor komputerowy;
- stacja dokująca;
- mysz oraz klawiatura przewodowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ - Część II.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
Cena oferty brutto-100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy - Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy - Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oświadczenie potwierdzające wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia - wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SW - o którym mowa w pkt. 11.6.3.1. SWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, ma on obowiązek wykazać (poprzez załączenie do oferty odpowiednich dokumentów), z których wprost wynikać będzie spełnienie wymagań wyszczególnionych
w opisie przedmiotu zamówienia - o których mowa w pkt. 11.6.3.2. SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie potwierdzające wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia - wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ - o którym mowa w pkt. 11.6.3.1. SWZ.

Załączone do oferty odpowiednie dokumenty, z których wprost wynikać będzie spełnienie wymagań wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne - o których mowa w pkt. 11.6.3.2. SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Uwaga! Numeracja przeniesiona z SWZ.
11.5. Na ofertę składają się:
11.5.1. wypełniony Formularz oferty – wg wzoru określonego w Części III SWZ;
11.5.2. wypełniony Formularz cenowy – wg wzoru określonego w Części V SWZ;
11.6. Do oferty Wykonawca dołącza:
11.6.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ;
11.6.2. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
11.6.2.1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 11.6.2. SWZ, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
11.6.2.2. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie
do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów,
o których mowa w pkt. 11.6.2. SWZ, Zamawiający żąda
od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
11.6.3. Zamawiający, działając zgodnie z art. 106 ustawy, w celu potwierdzenia,
że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą nw. przedmiotowych środków dowodowych, tj.:
11.6.3.1. Oświadczenie potwierdzające wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia - wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ;
11.6.3.2. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, ma on obowiązek wykazać (poprzez załączenie do oferty odpowiednich dokumentów), z których wprost wynikać będzie spełnienie wymagań wyszczególnionych
w opisie przedmiotu zamówienia.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą ww. przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
11.6.4. oryginał dokumentu wadium, jeśli wadium jest składane w innej formie niż pieniężna – zgodnie z zapisami pkt. 10.3. SWZ;
11.6.5. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowody, o których mowa w pkt. 11.9.3. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 2 648,95 zł.
Wadium może być wnoszone w następujących formach:
- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2080 ze zm.).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Uwaga! Numeracja przeniesiona z SWZ.
9.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kopia potwierdzona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie postępowania,
którego dotyczy i zakresu umocowania pełnomocnika.
9.3. Podpisy na pełnomocnictwie muszą być złożone przez osoby uprawnione
do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. W przypadku, gdy upoważnienie osób podpisujących pełnomocnictwa nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą Wykonawca udowodni upoważnienie tych osób w szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony
w sposób określony w pkt. 11.7.3. SWZ.
9.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy lub w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).
9.5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy członek konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy
oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), w tym celu każdy z członków konsorcjum/ wspólnik spółki cywilnej wypełnia oświadczenie – wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ.
9.6. Oświadczenia lub formularze sporządzone zgodnie z załączonymi do SWZ wzorami,
składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
9.7. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.6.1. SWZ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy uczestnik konsorcjum oraz wspólnik spółki cywilnej) składa indywidualnie.
9.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą. Podpis i poświadczenie za zgodność z oryginałem muszą być złożone za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego
lub podpisu osobistego.
9.9. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia
w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SWZ, a także zmian, których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano
we wzorze umowy – Części VI SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części VI SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/mpowarszawa/demand/99285/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z pkt. 6.2.1.1. SWZ: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy lub w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

Uwaga!
W Sekcji IV, 4.2.10. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej wpisano: ,,42 dni "
Zgodnie z zapisami par. 2 ust. 1 i ust. 2 Projektowanych postanowień umowy (Część V SWZ) winno być: ,,1. Umowa zostaje
zawarta na czas określony 9
tygodni od dnia jej zawarcia. 2. Termin realizacji dostawy wynosi do 42 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia
umowy."

Ciąg dalszy z Sekcji III pkt. 3.6):
5.4.5. W związku z postanowieniami 5.4.4. wszyscy Wykonawcy, w celu bezproblemowej komunikacji z Zamawiającym na Platformie powinni
przed upływem terminu składania ofert przystąpić do postępowania
na Platformie poprzez funkcjonalność „Przystąp do postępowania”
oraz posiadać założone konto w aplikacji Marketplanet OnePlace.
5.4.6. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Platformy, proces zakładania konta i logowania się zostały zawarte w instrukcji udostępnionej
przez Zamawiającego na Platformie w zakładce: „Baza wiedzy”.
5.5. W celu bezproblemowej pracy z Platformą, Wykonawca powinien posiadać
co najmniej:
5.5.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
5.5.2. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji oraz uprawnienia
do instalacji oprogramowania potrzebnego do obsługi podpisu elektronicznego: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden
z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
5.5.3. włączoną obsługę JavaScript;
5.5.4. zainstalowany program AcrobatReader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
5.5.5. zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji - Mozilla FireFox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Microsoft Edge w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.
W przypadku konieczności złożenia podpisu Przeglądarka Microsoft Edge jest nierekomendowana, ze względu na ograniczenia techniczne ze złożeniem podpisu elektronicznego występujące, dla tej przeglądarki.
5.6. W przypadku problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z serwisem dostępnym codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00 pod:
- numerem telefonu: +48 (22) 257-22-23,
- adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
5.7. Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
- jeżeli w wyniku podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym pliku w formacie innym niż „pdf" zostanie utworzony dodatkowy plik
z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem),
- Zamawiający zaleca, aby kwalifikowany podpis elektroniczny, którym posługuje się Wykonawca był podpisem wydanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
bądź innych krajów należących do Unii Europejskiej.
Uwaga! Ciąg dalszy w Sekcji III pkt 3.16 - RODO (ograniczenia stosowania).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.