eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kiernozia › Adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury - Gmina KiernoziaOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury – Gmina Kiernozia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KIERNOZIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015684

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sobocka 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Kiernozia

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-412

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 277-90-80

1.5.8.) Numer faksu: 24 277-90-80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kiernozia.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kiernozia.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury – Gmina Kiernozia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4d5d40e-6524-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00074107

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00046928/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Adaptacja budynku gimnazjum na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Kiernozi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.06.01.02-10-0007/21-00 z dnia 29 grudnia 2021 roku

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00440894/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Z.P.271.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj prac projektowych oraz robót budowlanych dla zadania pn.: „Adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury – Gmina Kiernozia”.
2. Adres i lokalizacja obiektu: dz. nr ewid: 413/4; obręb: 0007 Kiernozia; woj. łódzkie, powiat: łowicki
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: opracowanie ekspertyzy konstrukcyjnej dotyczącej możliwości usunięcia słupów, opracowanie dokumentacji projektowej, w tym projektów budowlanych i wykonawczych; uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, warunków, pozwoleń; opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w podziale na poszczególne branże; opracowanie przedmiarów robót; opracowanie kosztorysów ofertowych; po wykonaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót budowlanych, przygotowanie i złożenie do właściwego organu odpowiedniego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej niezbędnej do zrealizowania robót budowlanych; wykonanie na podstawie sporządzonej dokumentacji robót budowlanych; przeprowadzenie wymaganych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń; zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej (jeżeli wymagane); uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie/potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy (jeżeli będzie wymagane); sprawowanie nadzoru autorskiego, w zakresie określonym w art. 20 ust. 1 pkt 4) lit a-b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).
4. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy jest określony w dokumentacji przetargowej, w szczególności w Załączniku Nr 5 do SWZ – Projekcie umowy.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu jego realizacji określa Załącznik Nr 10 do SWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy.
6. Gwarancja: 6.1. Długość okresu gwarancji jakości wynosi od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny) licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 6.2. Długość okresu udzielonej gwarancji jakości jest w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45321000-3 - Izolacja cieplna

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy p.z.p. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena (...) najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne: Do upływy terminu składania ofert tj. do dnia 12 grudnia 2022 r. do godz. 10.00 wpłynęły 2 oferty. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający odrzucił ofertę Nr 2 Wykonawcy - ADMAR S.C. Mariusz Kuźma, Adam Kędziora ul. Klickiego 110/112, 99-400 Łowicz - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy p.z.p. Wobec powyższego w postępowaniu pozostała oferta Nr 1 złożona przez Pana Przemysława Godosza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GODBUD Przemysław Godosz Mysłaków ul. Nowowiejska 37, 99-416 Nieborów z ceną ofertową w wysokości 2 449 176,00 zł. Przed otwarciem ofert, Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy p.z.p., zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację, iż na realizację przedmiotowego zadania zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 1 800 000,00 zł.
Zamawiający przeprowadził pogłębioną analizę swoich możliwości finansowych i poszukiwał możliwości pozyskania (przesunięcia) środków finansowych niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia. W wyniku tych działań Zamawiający stwierdził, że nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.