eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łojewo › "Dostawa artykułów spożywczych dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie"Ogłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa artykułów spożywczych
dla
Centrum Integracji Społecznej w Łojewie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŁOJEWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 341373062

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łojewo 21

1.5.2.) Miejscowość: Łojewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 523537317

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gminainowroclaw.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gm-inowroclaw.rbip.mojregion.info/jednostki-organizacyjne/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/707144

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa artykułów spożywczych
dla
Centrum Integracji Społecznej w Łojewie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5febfa3d-7f13-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073926

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00504913

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CIS.261.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mięso, wędliny, drób i wyroby drobiarskie
Przedmiotem zamówienia są dostawy mięsa, wędlin, drobiu i wyrobów drobiarskich
w zakresie określonym w SWZ wraz z załącznikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 176380,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Produkty mleczarskie
Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów mleczarskich w zakresie określonym w SWZ wraz z załącznikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 128990,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Różne artykuły spożywcze
Przedmiotem zamówienia są dostawy różnych artykułów spożywczych w zakresie określonym w SWZ wraz z załącznikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 143221,45 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pieczywo
Przedmiotem zamówienia są dostawy pieczywa w zakresie określonym w SWZ wraz z załącznikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 39535,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp w dniu 29.12.2022r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępnił informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.
W postępowaniu przetargowym złożono 1 ofertę tj. „Chłodex” Małgorzata i Piotr Nalewaja Spółka Jawna ul. Gdańska 118 62-200 Gniezno.
Punktacja oferty: cena – 60 pkt, jakość – 40 pkt tj. razem 100 pkt.
Zamawiający po przeanalizowaniu możliwości finansowych informuje, że nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty tj. do kwoty 182 810,50 zł.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ oferta, która uzyskała najwyższą punktację przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 182810,50 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 139754,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 139754,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 139754,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Cuiavia Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Inowrocławiu

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5560801407

7.3.3) Ulica: Nowa 32

7.3.4) Miejscowość: Inowrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 88-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 139754,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania pn. „Dostawa artykułów spożywczych dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie” w zakresie Pakietu nr 3 Różne artykuły spożywcze.
Zamawiajacy informuje, że zgodnie z art. 255 ust. 1 ustawy Pzp, unieważnia postępowanie z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. W dniu otwarcia ofert tj. 29 grudnia 2022r. nie wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 27793,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 35517,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 27793,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Piekarniczy Klimko Aleksandra Klimko

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5562786793

7.3.3) Ulica: Rojewo 144 B

7.3.4) Miejscowość: Rojewo

7.3.5) Kod pocztowy: 88-111

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 27793,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.