eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Malczyce › Budowa świetlicy wiejskiej w RachowieOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa świetlicy wiejskiej w Rachowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Malczyce

1.3.) Oddział zamawiającego: Malczyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935023

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Traugutta 15

1.5.2.) Miejscowość: Malczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-320

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@malczyce.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.malczyce.wroc.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa świetlicy wiejskiej w Rachowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a8497a6-a186-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073858

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040966/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rachów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://malczyce.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
https://malczyce.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym, a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, tj. Platformy Przetargowej Zamawiającego (zwanej dalej „Platformą”) dostępnej pod adresem:
https://malczyce.logintrade.net/
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy
Przetargowej Zamawiającego (zwanej dalej „Platformą”) dostępnej pod adresem: https://malczyce.logintrade.net/ w szczególności za
sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert . Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony
obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (tekst jedn. - Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (tekst jedn. - Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
4. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROŚ.271.1.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rachów na działce nr. 25 i 130 obręb: Rachów,
gmina Malczyce – stan surowy zamknięty wraz z przyłączem wody zimnej i kanalizacji sanitarnej dla budynku.
2. Zakresy robót :
- dla stanu surowego zamkniętego: roboty budowlane, roboty ziemne i fundamentowe, ściany i konstrukcje żelbetowe,
słupy, podciągi, wieńce, żebra, nadproża i belki monolityczne, strop, ściany, ścianki i nadproża prefabrykowane, konstrukcja dachu ,pokrycie i izolacja dachu, stolarka .
- dla przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej: przyłącza wody zimnej i kanalizacji sanitarnej.
W zakres prac wchodzi również wykonanie: kanalizacji deszczowej wraz z dostawą i montażem zbiorników, kanalizacji
podposadzkowej z uwagi na to , że stan zero kończymy płyta betonową.
Impregnację elementów drewnianych więźby dachowej należy wykonać u producenta. W wycenie należy uwzględnić
drewno impregnowane.
3. Szczegółowe zakresy robót zawierają projekty budowlane i przedmiary robót - stan surowy i przyłącza stanowiące
załączniki do niniejszej specyfikacji.
4. WAŻNE: Zamawiający załączył przedmiary robót. Nie wszystkie pozycje przedmiaru robót wchodzą w zakres przedmiotu
zamówienia.
NIE WCHODZI W SKŁAD ZAKRESU ROBÓT DLA STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO:
• POZ.52 ŚCIAŁKI DZIAŁOWE GR Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH NA RUSZTACH METALOWYCH
POJEDYŃCZYCH Z POKRYCIEM OBUSTRONNYM DWUWARSTWOWO 75-02
• POZ.78 IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDŹWIĘKOWE Z WEŁNY MINERALNEJ POZIOME Z PŁYT UKŁADANYCH NA
SUCHO-JEDNA WARSTWA GR.20 CM
• POZ.79 IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDŹWIĘKOWE Z WEŁNY MINERALNEJ POCHYŁE Z PŁYT UKŁADANYCH NA
SUCHO GR.20 CM
• POZ.80 IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDŹWIĘKOWE Z WEŁNY MINERALNEJ POCHYŁE Z PŁYT UKŁADANYCH NA
SUCHO GR.10 CM
• POZ.81 UŁOŻENIE NA KROKWIACH EKRANU PAROIZOLACJI
• POZ.82. OKŁADZINY STROPÓW PŁYTAMI GIPSOWO -KARTONOWYMINA RUSZCIE METALOWYM POJEDYŃCZYM
MOCOWANYM DO PODŁOŻA Z KSZTAŁTOWNIKÓW WYS.10 CM
• POZ.83 OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH (SUCHE TYNKI GIPSOWE)-DODATEK ZA DRUGĄ
WARSTWĘ NA RUSZTACG NA STROPACH
• POZ.87 DRZWI WEWNETRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE O POWIERZCHNI PONAD 1,5 M²
• POZ.91 PARAPETY WEWNĘTRZNE Z KONGLOMERATU
• POZ.92 WYŁAZY STROPOWE STRYCHOWE OCIEPLANE FABRYCZNIE WYOŃCZONE 86X86 CM
• POZ.93 ŚCIANKI USTĘPOWE SYSTEMOWE Z DRZWIAMI
WCHODZI W SKŁAD ZAKRESU ROBÓT DLA STANU SUROWEGO
• POZ.88 DO WYKONANIA WYKAZAĆ 4 SZT .(TRZY SĄ TO DRZWI NA TARAS ,JEDNA SZTUKA TO DRZWI
WEJŚCIOWE)
5. Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia (w tym. m.in. warunki wykonywania robót, warunki
płatności, warunki dot. odbiorów, podwykonawców) został określony w SWZ i pozostałej dokumentacji technicznej oraz w
projektowanych postanowieniach umowy.
6. Oznaczenia przedmioty zamówienia wg kodów CPV:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
7. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia,
źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę,
oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W
takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy
odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w
celu oceny równoważności.
8. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne musi wykazać, że oferowane dostawy, usługi spełniają kryteria
równoważności określone przez Zamawiającego w SWZ. Wykonawca oferujący dostawy, usługi lub roboty budowlane
równoważne musi złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające tę równoważność. W przypadku, gdy Wykonawca nie
złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny
oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.
9. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy
odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 4 ust. ustawy Pzp należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z
art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści
SWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ norma, aprobata, specyfikacja
techniczna lub system odniesienia należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
10. Zamawiający nie warunkuje złożenia oferty uprzednim odbyciem wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez Wykonawcę
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań; których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań; których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań; których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) należycie zrealizował w okresie ostatnich 5 lat wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 140
000,00 PLN brutto, polegającą na budowie, przebudowie, nadbudowie, rozbudowie lub remoncie budynku wraz z podaniem
jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz przedstawi dokumenty potwierdzające że roboty te zostały wykonane w
sposób należyty tj. czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości
porównywalnej.
Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni
kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, przy czym średnie kursy walut
dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html.
b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego tj.
Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań; których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia Wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835). - wzór oświadczenia stanowi zał. nr 4 do SWZ.
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat wstecz od dnia w którym upływa termin składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami,
wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; Wzór wykazu - zał. nr 4a do
SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – zał. nr 2 i 2a do
SWZ. Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3. Formularz ofertowy.
4. Dowód uiszczenia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 18
000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku 37 9589 0003
0006 1955 2000 0030 z dopiskiem "Wadium - nr postępowania" - ROŚ.8390.1.11.2022 oraz dokładnej nazwy i adresu
Wykonawcy.
Uwaga! Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej, zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą
przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek
Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dokument potwierdzający
dokonanie przelewu zaleca się załączyć do oferty.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt. 2–4 niniejszego Rozdziału,
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Treść dokumentu wadialnego musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
3) określenie przedmiotu zamówienia;
4) kwotę gwarancji/poręczenia;
5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na
pierwsze pisemne wystąpienie Zamawiającego do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w okolicznościach
określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp;
6) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji (nie może być krótszy niż termin związania ofertą - z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.: zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji)
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza
ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres zmian umowy został określony w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do
SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://malczyce.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.