eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gołdap › Godny dojazd podstawą komunikacji - droga Wobały - Przesławki - DW651 w systemie zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Godny dojazd podstawą komunikacji - droga Wobały - Przesławki - DW651 w systemie zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dubeninki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671219

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dębowa 27

1.5.2.) Miejscowość: Gołdap

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-504

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 87 615 81 37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dubeninki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dubeninki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-210afac1-9904-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Godny dojazd podstawą komunikacji - droga Wobały - Przesławki - DW651 w systemie zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-210afac1-9904-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073852

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027159/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa drogi gminnej Wobały Przesławki-DW651

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00049384

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGP.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 0 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej wraz ze zjazdami i odwodnieniem na odcinku Wobały-Przesławki-DW 651”. Inwestycja jest zlokalizowana jest w województwie Warmińsko-mazurskim, w powiecie Gołdapskim, gmina Dubeninki. Długość projektowanego odcinka wynosi około 3600 m. Zakres robót budowlanych przewiduje wymianę nawierzchni na bitumiczną, budowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych o nawierzchni bitumicznej wraz z ich odwodnieniem i ewentualnymi przepustami. Budowy rowów odwadniających wraz przepustami przez drogę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 0 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 - Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej na odcinku Wobały-Przesławki-DW 651

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 0 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie wszczęte w związku z ogłoszeniem 2023/BZP 00049384/01 zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp. W wyniku tegoż błędu na Platformie e-Zamówienaia nie można było przypisać ogłoszenia do postępowania. W wyniku błędu technicznego zostały wszczęte dwa postępowania dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia. Powyższe skutkuje tym, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie wszczęte w związku z ogłoszeniem 2023/BZP 00049384/01 zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp. W wyniku tegoż błędu na Platformie e-Zamówienaia nie można było przypisać ogłoszenia do postępowania. W wyniku błędu technicznego zostały wszczęte dwa postępowania dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia. Powyższe skutkuje tym, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.