eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamieńsk › Dostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytuOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kamieńsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieluńska 50

1.5.2.) Miejscowość: Kamieńsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-360

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@kamiensk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kamiensk.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89912c58-a158-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073655

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023912/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kamiensk.pl oraz https://bip.kamiensk.com.pl zawierające odesłanie na Platformę przetargową pod adresem:https://kamiensk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) tj. poprzez Platformę przetargową pod adresem:
https://kamiensk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
(zwaną dalej zamiennie Platformą przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp, pełnomocnictwa sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych opisanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt., jpg. Ofertę, a także oświadczenia o jakich mowa w
rozdziale 7 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) wyłącznie poprzez Platformę
przetargową.
Pozostałe informacje dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej opisano w Rozdziale 8
Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający - Gmina Kamieńsk reprezentowana przez Burmistrza
Kamieńska ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk tel. +044 681 71 23 faks +044 681 71 53 www.kamiensk.pl,
www.bip.kamiensk.com.pl
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Tomasz Jafra
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytu” prowadzonym w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Pozostałe informacje dot. RODO zawarto w Rozdziale 28 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIOŚZP.271.1.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 691056,91 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytu na terenie Gminy Kamieńsk.
1. Wymagania dotyczące wodomierzy:
1) jednostrumieniowe, suchobieżne, średnica nominalna DN15mm, przepływ Q3 min. 2,5m3/h, długość L=110mm (+/-5%), gwint zewnętrzny króćca ¾”, przeznaczone do zimnej wody w ilości 300 sztuk,
2) jednostrumieniowe, suchobieżne, średnica nominalna DN20mm, przepływ Q3 min. 4,0m3/h, długość L=130mm (+/-5%), gwint zewnętrzny króćca 1”, przeznaczone do zimnej wody w ilości 1900 sztuk,
3) wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy,
4) korpus wodomierza wykonany z mosiądzu,
5) zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154 lub równoważną,
6) aktualny atest higieniczny PZH,
7) maksymalna temperatura pracy T=50oC,
8) maksymalne ciśnienie robocze P=16 bar 1,6 MPa),
9) zabezpieczony przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
10) możliwość montażu bezpośrednio na liczydle wodomierza modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, wyklucza się rozwiązania oparte na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,
11) możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii nakładki radiowej,
2. Wymagania dotyczące modułów radiowych:
1) konstrukcja modułowa (oddzielna od wodomierza),
2) montaż modułu bezpośrednio na liczydle wodomierza,
3) częstotliwość nośna w wolnym od opłat paśmie,
4) transmisja danych: jednokierunkowa,
5) nie dopuszcza się rozwiązań opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,
6) wymagana klasa szczelności modułu min. IP65,
7) zasilanie modułu - bateria litowa o żywotności powyżej 10 lat,
8) funkcje modułu radiowego:
a) podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu,
b) podanie informacji o alarmach, w tym:
- o użyciu magnesu neodymowego,
- o demontażu modułu radiowego,
- o przecieku z podaniem ilości dni w miesiącu,
- o stanie baterii,
- o przepływie wstecznym,
c) aktualna data i godzina odczytu (z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego oraz lat przestępnych),
d) podanie informacji o przepływach wstecznych,
e) możliwość zapamiętywania minimum 45 poprzednich dni/godzin,
f) rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy (wskazanie, przepływ wsteczny),
g) historia alarmów z 12 miesięcy.
9) funkcje programowalne modułu:
a) aktualna data i godzina,
b) aktualne wskazanie wodomierza,
c) interwał czasowy pomiędzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne miesiące, dni, godziny w których moduł radiowy dokonuje transmisji danych,
d) próg alarmu przepływu wstecznego,
e) próg alarmu wycieku.
3. Wymagania dotyczące urządzeń do odczytu i konfiguracji modułów radiowych:
1) odbiornik radiowy zintegrowany na stałe z urządzeniem odczytującym lub komunikujący się za pośrednictwem łącza Bluetooth,
2) możliwość podłączenia do odbiornika radiowego dodatkowej anteny samochodowej
w celu polepszenia odbioru sygnału i możliwości realizacji odczytów w układzie drive by,
3) urządzenie do odczytu kompatybilny z systemem Android 4.4 lub wyższym,
4) optyczna głowica do konfiguracji i odczytu zaprogramowanych parametrów modułu radiowego,
5) jedno oprogramowanie do odczytu i konfiguracji modułów radiowych,
4. Wymagania dotyczące oprogramowania:
1) dostęp do oprogramowania za pomocą portalu WEB,
2) oprogramowanie w języku polskim,
3) możliwość importu i eksportu plików w formacie .csv; .xml; .txt,
4) zapewnienie integracji z systemem rozliczeniowo – księgowym ZAMAWIAJĄCEGO w układzie wymiany plików,
5) informacja o odczytanych i nieodczytanych licznikach,
6) możliwość kreowania wzoru eksportu plików,
7) archiwizacja pomiarów z okresu 10 lat,
Dodatkowo zestaw do odczytu powinien składać się ze smartphona o zwiększonej odporności na upadki z dostępem do internetu LTE oraz powinien posiadać zapasowy komplet akumulatorów do urządzenia odczytującego wraz z ładowarką. Wymagana licencja na 10 lat bez ukrytych opłat dodatkowych z możliwością pobierania aktualizacji w czasie jej trwania.
Wszystkie wodomierze i moduły radiowe powinny posiadać indywidualny numer urządzenia przedstawiony jako kod kreskowy w postaci naklejki umieszczonej na urządzeniach.
Zamawiający wymaga dostarczania kompletów wodomierz i modułów radiowych z konfiguracją dobraną indywidualnie pod potrzeby Zamawiającego ustaloną po zawarciu umowy, a przed pierwszą dostawą towaru.
5. Wymagania dotyczące montażu wodomierzy wraz z nakładką do zdalnego odczytu na przyłączach odbiorców usług wod-kan obsługiwanych przez gminę Kamieńsk:
1) demontaż starego wodomierza,
2) montaż, w miejsce demontowanego, nowego wodomierza z nakładką do zdalnego odczytu oraz skonfigurowanie nakładki według wytycznych Zamawiającego,
3) wymiana uszczelek,
4) zaplombowanie wodomierza,
5) sprawdzenie szczelności połączeń i prawidłowości montażu,
6) wypełnienie protokołu wymiany wodomierza.
6. Wymagania dotyczące uruchomienia mobilnego systemu odczytu zdalnego:
1) uruchomienie mobilnego systemu odczytu zdalnego,
2) zapewnienie serwisu gwarancyjnego systemu, o którym mowa w pkt. 1),
3) przeszkolenie 4 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu, o którym mowa w pkt. 1) wraz z wykonaniem próbnych odczytów.
Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części
W motywie 78 preambuły dyrektywy 2014/24/UE wskazano, iż instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną. Jako przykładowe przyczyny, na pewno nie jedyne, wskazano w dyrektywie 2014/24/UE następujące sytuacje: instytucja zamawiająca mogłaby stwierdzić, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
Odnosząc się do tego trzeba wskazać, iż przedmiotowe zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 700.000,00 zł netto jest zamówieniem o zakresie realnym do wykonania przez MŚP, a nawet przez mikroprzedsiębiorcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 162 ze zm.), choćby z tego względu, że jego wartość nie przekracza kwoty 2 milionów euro.
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się bowiem przedsiębiorcę, który „w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro”.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytu. Dopiero wykonanie całości przedmiotu zamówienia pozwoli na ocenę prawidłowości wykonanych dostaw, usług i robót oraz zapewni Zamawiającemu zintegrowany system zdalnego odczytu liczników. Wydzielenie części zamówienia wobec niewielkiego zakresu całego zamówienia może stanowić ryzyko niezintegrowania systemu. Podział na części nie jest także możliwy ze względu na to że przedmiotem zamówienia jest de facto jeden system oparty o to samo oprogramowanie.
W ocenie Zamawiającego przedmiot zamówienia uzasadnia udzielenie zamówienia jednemu wykonawcy, który przyjmie na siebie odpowiedzialność za ryzyko niepowodzenia projektu, a dokonanie podziału zamówienia na części mogłoby to ryzyko przenieść na Zamawiającego i w konsekwencji uczynić niemożliwym osiągnięcie celu zamówienia publicznego.
Reasumując w przedmiotowym postępowaniu podział zamówienia na części nie przyniósłby Zamawiającemu, ani wykonawcom korzyści, a także ze względu na zakres i wartość zamówienia nie doprowadziłby do otwarcia postępowania na konkurencję.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38421100-3 - Wodomierze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert - w kryterium „cena oferty” w którym zamawiającemu
zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cenę) zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba Cn
zdobytych ( C ) = ----------- x 100 x waga kryterium 100%
punktów Cb
Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
100 – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez
cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia - nie wymagane

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu - nie wymagane

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców;
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa, (jeżeli dotyczy), o których mowa w ust. 11.4-11.7;
3) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, (jeżeli dotyczy). W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierać tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane oraz wskazuje, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust 5 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wykonawca wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w esBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku Filia Kamieńsk:
Nr rachunku: 19 8980 0009 2028 0076 5156 0010
z dopiskiem: Wadium – „Dostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytu”
5. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne zostaną uznane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
Pozostałe informacje dotyczące wadium zawarte zostały w Rozdziale 9 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o którym mowa w pkt. 7.1. SWZ składa każdy z wykonawców.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być sporządzone i przekazane Zamawiającemu zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r poz. 2452).
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały szczegółowo opisane w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy przetargowej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, Wykonawca nie ma obowiązku składania oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r poz. 835 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wykluczenie wykonawcy następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie okoliczności określonych w pkt. 5.3. SWZ, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w zdaniu poprzednim nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.