eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Bieżąca obsługa w zakresie serwisu i konserwacji systemów monitoringu CCTV w Ośrodkach SCS AW oraz serwis i konserwacja systemu ESOK w Ośrodku Polonia w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Bieżąca obsługa w zakresie serwisu i konserwacji systemów monitoringu CCTV w Ośrodkach SCS AW oraz serwis i konserwacja systemu ESOK w Ośrodku Polonia w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017189671

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rozbrat 26

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-429

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.aktywnawarszawa.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżąca obsługa w zakresie serwisu i konserwacji systemów monitoringu CCTV w Ośrodkach SCS AW oraz serwis i konserwacja systemu ESOK w Ośrodku Polonia w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35b48307-a163-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073532

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025035/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zapewnienie obsługi w zakresie serwisu i konserwacji: 1) ESOK w Ośrodku Polonia w roku 2023; 2) systemu CCTV w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu systemu Marketplanet (https://oneplace.marketplanet.pl/). Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, który został wskazany w SWZ.
11.2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl, zwanego dalej systemem. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do SWZ drogą mailową, na adres zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl (ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania).
11.3. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne do przekazania danych dotyczące systemu https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- komputer klasy PC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny - MS Windows 7 lub nowsze wersje;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf
Format kodowania i oznaczania czasu:
- plik stanowiący ofertę, załączony i zapisany przez wykonawcę, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku stanowiącego ofertę dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
- oznaczenie czasu odbioru danych przez system stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.
11.4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem systemu. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych o których mowa w pkt 10.4 SWZ, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres email: zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl.
11.5. Wielkość pojedynczego zamieszczanego w systemie pliku nie może przekraczać 100 MB.
11.6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. poz.2452 w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
11.7. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych
z zasadami korzystania z platformy E-Zamawiający, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego platforma E-Zamawiający – Stołeczne Centrum Spotu AKTYWNA WARSZAWA tel. +48 22 25 72 223, e-mail: oneplace@marketplanet.pl, w godzinach 9.00-17:00.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa;
 inspektor ochrony danych osobowych w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa adres e-mail: odo@aktywnawarszawa.waw.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po upływie ww. okresu dane osobowe będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP1/U/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: Bieżąca obsługa w zakresie serwisu i konserwacji systemu CCTV w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (z wyłączeniem Ośrodka Polonia)
Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa w zakresie konserwacji systemu CCTV w Ośrodkach Rozbrat-Jutrzenka (obiekt Rozbrat oraz Jutrzenka), Solec, Inflancka, Szczęśliwice, Grzybowska, Moczydło, Stegny, Skocznia podczas obsługi bieżącej w terminie od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. W ramach czynności, o których mowa w pkt. 1 do zadań Wykonawcy należy:
Zakres prac:
1) Czuwanie nad poprawnością działania systemów i ewentualna ich naprawa
2) Nadzór nad poprawnością działania infrastruktury teleinformatycznej i ewentualna ich naprawa
3) Kopia bezpieczeństwa danych konfiguracyjnych
4) Sprawdzanie stanu zajętości dysków i ewentualne zgrywanie zawartości
5) Analiza logów systemów
6) Raportowanie
7) Czuwanie nad serwisowaniem systemu
8) Zgrywanie zapisów monitoringu na wniosek Zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72700000-7 - Usługi w zakresie sieci komputerowej

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2: Bieżąca obsługa w zakresie serwisu i konserwacji systemu CCTV, kontroli dostępu i identyfikacji kibiców w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa w zakresie serwisu i konserwacji systemu Kontroli Dostępu i Identyfikacji Kibiców oraz CCTV w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie zarówno podczas imprez, jak i podczas obsługi bieżącej w terminie od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
2. W ramach czynności, o których mowa w pkt. 1, do zadań Wykonawcy należy:
Obsługa bieżąca:
1) Czuwanie nad poprawnością działania systemów i ewentualna ich naprawa
2) Nadzór nad poprawnością działania infrastruktury teleinformatycznej i ewentualna ich naprawa,
3) Kopia bezpieczeństwa danych konfiguracyjnych
4) Sprawdzanie stanu zajętości dysków i ewentualne zgrywanie zawartości
5) Analiza logów systemów
6) Raportowanie
7) Instalowanie, konfiguracja i uruchamianie nowych elementów infrastruktury teletechnicznej i oprogramowania systemu,
8) Czuwanie nad serwisowaniem systemu
9) Zgrywanie zapisów monitoringu na wniosek Zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72700000-7 - Usługi w zakresie sieci komputerowej

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3: Zapewnienie obsługi w zakresie serwisu i konserwacji ESOK w Ośrodku Polonia

Przedmiotem zamówienia jest serwis techniczny obejmujący wszelkie oprogramowanie oraz urządzenia elektroniczne wchodzące w skład systemu ESOK w Ośrodku Polonia, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72700000-7 - Usługi w zakresie sieci komputerowej

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas zdalnego usunięcia awarii krytycznych

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie określa w tym zakresie warunku,
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej –zamawiający nie określa w tym zakresie warunku,
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie określa w tym zakresie warunku,
4. zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający wymaga, aby wykonawca:
 zadanie 1
a) wykazał, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, świadczył lub świadczy należycie przez okres min. 6 miesięcy co najmniej 1 usługę o wartości netto min. 10.000,00 PLN, polegającą na serwisie technicznym, obejmującą swoim zakresem administrowanie, naprawę, przeglądy i wsparcie techniczne systemu CCTV,
b) skierował do realizacji zamówienia min. 1 osobę posiadającą min. roczne doświadczenie zawodowe w zakresie serwisu i konserwacji systemu CCTV oraz posiadającą:
 certyfikat administratora na system monitoringu CCTV firmy Genetec Inc.,
 certyfikat administratora na system monitoringu CCTV firmy Avigilone,
 zadanie 2
a) wykazał, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, świadczył lub świadczy należycie:
− przez okres min. 6 miesięcy co najmniej 1 usługę o wartości netto min. 10.000,00 PLN, polegającą na serwisie technicznym, która obejmowała swoim zakresem administrowanie, naprawę i wsparcie techniczne systemu Kontroli Dostępu i Identyfikacji Kibiców oraz systemu CCTV,
oraz
− co najmniej 1 usługę o wartości netto min. 7.000,00 PLN, polegającą na przeglądzie systemu Kontroli Dostępu i Identyfikacji Kibiców i systemu CCTV;
b) skierował do realizacji zamówienia min. 1 osobę posiadającą min. roczne doświadczenie zawodowe w zakresie serwisu i konserwacji systemu CCTV oraz posiadającą:
 certyfikat administratora na system monitoringu CCTV firmy Genetec Inc.,
 certyfikat administratora na system monitoringu CCTV firmy Avigilone,
 certyfikat administratora na system biletowy Roboticket firmy Roboticket,
 zadanie 3
a) wykazał, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, świadczył lub świadczy należycie, przez okres min. 6 miesięcy, co najmniej 2 usługi o wartości netto po min. 25.000,00 PLN każda, polegające na administrowaniu, zarządzaniu, obsłudze, naprawie, przeglądach i wsparciu technicznym systemu ESOK;
b) skierował do realizacji zamówienia min. 1 osobę, która posiada Certyfikat Transcom System w zakresie administracji systemem Randor oraz Certyfikat Transcom System eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, czytników RFID oraz czytników RFID dalekiego zasięgu zgodne z normami: EN 300 330-1, EN 300 330-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN50364:2001, EN 60950-1.
Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane, tj. zakończone, ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełnić wymagania określone przez zamawiającego.
Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia wyłącznie z udziałem osób wskazanych w wykazie osób (załącznik nr 9 do SWZ). Wykonawca może dokonać zmian wskazanych osób pod warunkiem, że na ich miejsce wyznaczy osoby posiadające stosowne certyfikaty. Zmiany osób można dokonać w formie pisemnej, zgodnie z zapisami Projektowanych Postanowień Umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ,
b) dokument zawierający dane aktualne na dzień składani ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym wykonawcy,
c) oświadczenia wykonawcy w zakresie wskazanym w pkt 10.1. SWZ (załączniki nr 4 i 5 do SWZ),
d) oświadczenia i zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy dotyczący podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie wskazanym w pkt 10.2. SWZ – w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
e) oświadczenia i pełnomocnictwo w zakresie wskazanym w pkt 10.3. SWZ – w przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
f) wykaz osób dla zadania 1 i 2, jeżeli wykonawca ubiega się o punkty w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” (wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ).
Wykaz doświadczenia osób składany jest wyłącznie w celu przyznania ewentualnych punktów w ramach tego kryterium. Wykaz ten, w związku z powyższym nie będzie podlegał uzupełnieniu w trybie właściwym dla podmiotowych środków dowodowych.
g) uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli dotyczy.

Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy:
a) kopię opłaconej polisy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, o której mowa w § 2 Projektowanych postanowień umowy na kwotę min. 100 000,00 zł, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną,
b) kopię certyfikatów poświadczonych za zgodność z oryginałem:
Zadanie 1
 certyfikat administratora na system monitoringu CCTV firmy Genetec Inc.,
 certyfikat administratora na system monitoringu CCTV firmy Avigilone,
Zadanie 2
 certyfikat administratora na system monitoringu CCTV firmy Genetec Inc.,
 certyfikat administratora na system monitoringu CCTV firmy Avigilone,
 certyfikat administratora na system biletowy Roboticket firmy Roboticket,
Zadanie 3
 Certyfikat Transcom System w zakresie administracji systemem Randor
 Certyfikat Transcom System eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, czytników RFID oraz czytników RFID dalekiego zasięgu zgodne z normami: EN 300 330-1, EN 300 330-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN50364:2001, EN 60950-1.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą:
1) oświadczenia wskazane w pkt 10.2. składa każdy z tych Wykonawców w zakresie niepodleganiu wykluczeniu oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy,
3) pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania,
4) zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do SWZ. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.